Note 2. Lønnskostnad og godtgjørelser

 

Lønnskostnad                    2015 2014                                                       
Lønn   24 978 23 696  
Folketrygavgift   3 604 3 796  
Pensjonskostnader   2 499 -1 160  
Andre ytlelser   1 006 684  
Sum   32 088 27 017  
         
Antall årsverk per 31.12   28 30  

 

2015                                                      
Ytelser til ledende pesoner Antall
aksjer
Årslønn 1 Prestasjons
basert lønn2
Pensjon 3 Annen
godtgjørelse 4
Sum  
Konsernsjef Per Axel Koch 152 945 2 846 0 855 380 4 081  
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth 2 951 2 220 0 215 213        2 649  
               
2014              
Ytelser til ledende pesoner Antall
aksjer
Årslønn 1 Prestasjons
basert lønn 2
Pensjon 3 Annen
godtgjørelse 4
Sum  
Konsernsjef Per Axel Koch 152 573 2 779 506 1 363 328 4 976  
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth  579     2 163 238 256 187 2 844  


1) Årslønn er vedkommendes mottatte ytelser inkl. feriepenger i henhold til lønns- og trekkoppgave (tilsv.). For 2015 har konsernledelsen frasagt seg en fastlønnsregulering på 2%.

2) Konsernledelsen har en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil tre måneders lønn, og for resten av konsernledelsen inntil to måneders lønn, se også redegjørelse for lederlønnsplitikken for regnskapsåret 2015. Beløpet i tabellen omfatter prestasjonsbasert lønn utbetalt i regnskapsåret, men som gjelder måloppnåelse for året før. Konsernledelsen frasa seg prestasjonsbasert lønn for 2014 tilsvarende 40% uttelling for 2014. Følgelig er det ikke utbetalt prestasjonsbasert lønn til konsernledelsen i 2015. 

3) Tallene for pensjon er basert på innbetalinger gjort til vedkommendes pensjonsordning i 2015 i henhold til vedkommendes ansettelsesavtale. De ytelsesbaserte pensjonsordningene ble avviklet i 2014. 

4) Annen godtgjørelse består i hovedsak av fordel av firmabil, innberettet fordel av forsikringsordninger og øvrige naturalytelser. 

For beskrivelse av kompensasjonsordninger for ledende ansatte, se redegjørelse under Eierstyring og selskapsledelse kap 12.

 

    2015 2014
Utbetalt styrehonorar:  Antall aksjer
eid i Polaris
Media ASA
 Styrehonorar Komitèhonorar Sum Styrehonorar Komitèhonorar Sum
Styret              
Styreleder Bernt Olufsen (styreleder) 418 345 28      373 173   173
Styremedlem Bente Rathe (nestleder)   185 22 207 163 15 178
Styremedlem Stig Eide Sivertsen   168 52 220 163 50 213
Styremedlem Trond Berger*    Mottar ikke personlig honorar Mottar ikke personlig honorar  
Styremedlem Bente Sollid Storehaug   168   168 163   163
Styremedlem Lena Victoria Svanberg    85   85 0   0
Styremedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas   108   108 30   30
Styremedlem ansattrepresentant Marianne Leite   168   168 83   83
Styremedlem ansattrepresentant Rune Setsaas   168   168 83   83
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg 951  168 22 190 163 15 178
Varamedlem aksjonærvalgt Jon Binde       0     0
Varamedlem aksjonærvalgt Mona Lindal   15   15     0
Varamedlem ansattrepresentant Geir Forbregd   39   39     0
Varamedlem ansattrepresentant Torleif Rolfsen 300 0   0     0
Varamedlem ansattrepresentant Hilde Østmoe   0   0     0
Fratrådte styremedlemmer:               
Styremedlem Lars Svensson    83 32 114 163 30 193
Styremedlem Kristine Landmark    100 22 122 198 15 213
Styremedlem ansattrepresentant Bjørn Sletvold  579   0 0 80   80
Varamedlem aksjonærvalgt Lars Gustaf Ander     15 15 30   30
Varamedlem Anne Britt Bekken     0 0 23   23
Varamedlem ansattrepresentant Merete Amdam Holand 951   0 0 80   80
Valgkomite              
Leder valgkomiteen Jacob A Møller*    Mottar ikke personlig honorar Mottar ikke personlig honorar  
Medlem valgkomiteen Unni Steinsmo     27 27     0
Medlem valgkomiteen Arild Nysæther     32 32     0
Leder valgkomiteen Roar Arntzen (fratrådt)     0 0   65 65
Leder valgkomiteen Berit Rian (fratrådt)     0 0   45 45
Medlem valgkomiteen Anne Breiby (fratrådt)     0 0   70 70
Sum   1 797 251 2 048 1 592 305    1 895

* Oversikten viser mottatte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for angjeldende regnskapsår. For styremedlemmer som ikke mottar personlig honorar (gjelder Trond Berger og Jacob Møller, begge Schibstedt ASA) mottar Polaris Media ASA faktura fra vedkommende arbeidsgiver. For redegjørelse om styregodtgjørelse, se Eierstyring og selskapsledelse kap 11.

 

Revisors honorar                            2015 2014                                                
Lovpålagt revisjon   208 490  
Skatterådgiving   162 456  
Andre tjenester utenfor revisjon   84 133  
Sum   453 1 079