Konsernregnskap Polaris Media ASA

Trykk her for å laste ned komplett konsernregnskap for Polaris Media med noter.

Oppstilling av konsernets totalresultat

Tall i 1.000 NOK    Note     2015   2014  
     
Salgsinntekter4,5     1 624 418 1 658 503 
Sum driftsinntekter 1 624 4181 658 503 
     
Varekostnad16231 072235 119 
Lønnskostnad                         6,19,23761 779728 843 
Annen driftskostnad15492 925489 679 
Sum driftskostnader 1 485 7761 543 640 
Resultat fra selskaper etter egenkapitalmetoden10 51 05038 941 
Driftsresultat (EBITDA) 189 692243 804 
     
Avskrivninger7,896 28888 690 
Nedskrivninger7,8106 74061 345 
Av- og nedskrivinger 203 028150 034 
Driftsresultat (EBIT) -13 33693 770 
     
Finansinntekter
13974 72644 519 
Finanskostnader1316 49917 188 
Netto finansposter 958 22727 331 
Ordinært resultat før skattekostnad 944 891121 100 
     
Skattekostnad på ordinært resultat186 53330 061 
Resultat etter skatt 938 35891 039 
     
Ikke-kontrollerende interesser 2 682690 
Aksjonærene i morselskapet 935 67690 349 
     
Andre inntekter og kostnader    
Poster som senere vil bli reklassifisert til resultatet    
Verdiendring over egenkaptialen11-373-11 357 
Kontantstrømsikring12,13206-2 439 
Inntektsskatt -56659 
     
Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultatet    
Estimatavvik pensjoner25 634-133 253 
Inntektsskatt -6 41435 977 
Totalresultatet (comprehensive income) 957 354-19 373 
     
Ikke-kontrollerende interesser 2,70,7 
Aksjonærene i morselskapet 954,7-20,1 
     
Resultat per aksje (basis og utvannet) 19,201,86 

 

Se noter her

 


Oppstilling av konsernets finansielle stilling

Tall i 1.000 NOK   Note20152014              
EIENDELER     
Utsatt skattefordel 1828 67052 125 
Øvrige immaterielle eiendeler 7519 013624 901 
Varige driftsmidler 8351 331368 175 
Finansielle anleggsmidler 10,11,121 172 447221 282 
Pensjonsmidler 654 95132 534 
Anleggsmidler    2 126 411 1 299 018 
      
Varer  13 06312 114 
Fordringer 12,22 140 245163 041 
Bankinnskudd, kontanter 12 210 590218 077 
Eiendeler klassifisert som holdt for salg 82 2862 318 
Omløpsmidler  366 183395 550 
Eiendeler  2 492 5941 694 567 
      
GJELD OG EGENKAPITAL     
Innskutt egenkapital 21305 826305 849 
Opptjent egenkapital  1 244 116343 697 
Ikke-kontrollerende interesser  32 92126 599 
Egenkapital  1 582 863676 145 
      
Pensjonsforpliktelser 6125 154166 692 
Utsatt skatt 1864 88073 481 
Langsiktig rentebærende gjeld 12,13,14304 332345 170 
Langsiktig gjeld  494 367585 343 
      
Kortsiktig rentebærende gjeld 12,13,1439 06734 432 
Leverandørgjeld 1255 40655 273 
Betalbar skatt 189453 216 
Annen kortsiktig gjeld 12,17319 942340 143 
Gjeld klassifisert som holdt for salg 8516 
Kortsiktig gjeld  415 365433 080 
Gjeld  909 7311 018 423 
Egenkapital og gjeld  2 492 5941 694 568 

 

 

 

Se noter her

 


Egenkapitaloppstilling for konsernet

 

2015  Aksjekapital Egne aksjer       Overkurs  Innskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
   Reserver  Opptjent
egenkapital
Ikke-kontrollerende
interesser
 Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 927-60256 982305 849350 015-6 318343 69726 599676 145
Årets resultat0000935 6760935 6762 682938 358
Estimatavvik pensjoner000025 634025 634025 634
Inntektsskatt0000-6 414-56-6 4700-6 470
Instrumenter til virkelig verdi00000-373-3730-373
Kontantstrømsikring000002062060206
Utbytte0000-49 6820-49 682-133-49 814
Andre føringer mot egenkapitalen0-230-23-3 1160-3 1162 316-823
Egenkapital per 31.1248 927-83256 982305 8261 250 646-6 5301 244 11632 9211 582 863
          
2014AksjekapitalEgne aksjerOverkursInnskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
ReserverOpptjent
egenkapital
Ikke-kontrollerende
interesser
Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 927-88256 982305 821443 3476 819450 46527 090783 077
Årets resultat000090 349090 34969091 039
Estimatavvik pensjoner0000-132 3500-132 350-903-133 253
Inntektsskatt000035 97765936 636036 636
Instrumenter til virkelig verdi00000-11 357-11 3570-11 357
Kontantstrømsikring00000-2 439-2 4390-2 439
Endring ikke-kontrollerende interesser0000-450-450-45
Utbytte0000-85 3920-85 392-230-85 622
Andre føringer mot egenkapitalen028028-1 9300-1 930-1-1 892
Egenkapital per 31.1248 927-60256 982305 849350 015-6 318343 69726 599676 145
          

 


Kontantstrømoppstilling for konsernet

Tall i 1.000 NOK                             20152014    
Driftsresultat (EBITDA) 189 692243 804 
Justert for    
Betalt skatt -3 216-14 267 
Endring kundefordringer 39 0483 828 
Endring varelager -950-2 497 
Endring leverandørgjeld 704-23 458 
Endring forskuddsbetalte abonnementer -1 190-492 
Endring i offentlig gjeld -10 6502 080 
Endring feriepenger -6 654254 
Pensjon  -38 758-139 520 
Resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden -51 05038 941 
Motatt utbytte fra tilknyttede selskap 53 00994 457 
Endring i avsetninger og andre tidsavgrensninger -22 9758 992 
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter 147 009134 238 
     
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
Netto driftsinvesteringer -65 418-79 520 
Finansielle investeringer -22 654968 
Salg av datterselskap 040 516 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -88 072-38 036 
     
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
Opptak av lån 5 32167 297 
Nedbetaling av lån -47 264-34 124 
Mottatte renter og avdrag FKV. 4 4610 
Motatte renter 3 1793 573 
Betalte renter -13 391-15 480 
Utbetalt utbytte -48 869-85 622 
Øvrige finansieringsaktiviteter 1 084-428 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -95 479-64 783 
     
Endring i kontantbeholdning    
Kontantbeholdning ved periodens begynnelse 218 077186 658 
Kontantbeholdning nye selskaper ved oppkjøp 01.01 29 054  
Netto kontantstrøm -36 54231 419 
Kontantbeholdning ved periodens slutt 210 590218 077 
Kontanter knyttet til eiendeler holdt for salg -1 142-1 094 
 

Noter konsernregnskap

Se noter her

Note 1. Selskapsinformasjon


Polaris Media er det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark. Virksomhetene er fordelt på fire virksomhetsområder; Adresseavisen Gruppen, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Trykk. Polaris Media ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge og er notert på Oslo Børs med tickerkode POL. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Ferjemannsveien 10, Trondheim. For nærmere beskrivelse av virksomheten, se Styrets beretning for 2015.

Konsernregnskapet er revidert, gjennomgått av revisjonsutvalget og godkjent av styret 17. februar 2016. Konsernregnskapet vil bli fremlagt for generalforsamlingen for vedtak den 19. mai 2016.

Note 2. Vesentlige regnskapsprinsipper


Grunnlag for utarbeidelse av konsernregnskapet
Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med Internasjonale Regnskapsstandarder (IFRS) som er godkjent av EU.

Implementering av nye og reviderte standarder og fortolkninger
Resultat fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper presenteres under drift som resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden og balanseverdiene presenteres som eierandel i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet under finansielle anleggsmidler. Utbytte fra selskaper etter egenkapitalmetoden presenteres under kontantstrømmer fra drift.

På tidspunktet for fastsettelse av dette årsregnskapet var to relevante standarder utgitt, men ikke trådt i kraft. Endringene i standarden og effekten av denne er omtalt nedenfor.

IFRS 9 finansielle instrumenter

Standarden erstatter IAS 39 og regulerer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. Etter ny standard skal finansielle eiendeler deles inn i to kategorier basert på målemetode; virkelig verdi eller amortisert kost. For finansielle forpliktelser er kravene i hovedsak lik nåværende standard. Standarden forventes ikke å ha vesentlig effekt på konsernets regnskaper.

IFRS 15 inntektsføring.

IFRS 15 Inntekter fra kontrakter med kunder (ikrafttredelse 1.1.2018 eller tidligere). Standarden er ved avleggelse av regnskapet ikke godkjent av EU. Standarden erstatter IAS 18 Driftsinntekter, IAS 11 Anleggskontrakter og tilhørende tolkninger. Hovedprinsippet i den nye standarden er at det forventede vederlaget skal inntektsføres etter et mønster som reflekterer overføring av varer eller tjenester til kunden. Dette prinsippet er operasjonalisert gjennom innføring av en femstegsmodell. Nedenfor følger en overordnet vurdering av status til Polaris Media i forhold til prinsippene i denne femstegsmodellen. Polaris Media planlegger overgang til standarden fra 1.1.2018. Polaris Media har ikke tatt stilling til implementeringsmetode. 

En overordnet vurdering tilsier at konsernet har prosesser som er i overensstemmelse med den nye standardens krav til vurdering av inntekter fra kundekontrakter og inntektsføring. 

Polaris Media forventer ikke at en overgang til IFRS 15 vil ha implikasjoner fra covenant-krav. Den forventes ikke å medføre endringer i forhold til kostnadsføring innenfor rammene av dagens provisjonsbaserte systemer. Imidlertid kan det antas at rutiner for allokering av rabatterte transaksjonspriser ved bundling-salg kan påvirke rapporteringen av fordeling av annonseinntekter og tilhørende KPI/ARPU-mål. Effekten ventes likevel være lav. 

5-stegsmodell IFRS 15
Hovedkrav IFRS 15
Foreløpig status IFRS 15
Polaris Media ASA
1) Identifisering av
kundekontrakter
IFRS 15: En kundekontrakt
eksisterer når det foreligger en
rettskraftig avtale mellom to
eller flere parter. Kontrakten må
ha en forretningsmessig substans.
Dette punktet anses ikke å ha noen
implikasjoner for dagens praksis
2) Identifisering av
separate
leveringsforpliktelser
 

IFRS 15: Foretak skal ved
inngåelse av en kontrakt med
en kunde identifisere de ulike
leveringsforpliktelsene, som til
sammen vil utgjøre de totale
forpliktelsene i kontrakten.
Leveringsforpliktelsene kan
fremgå eksplisitt i avtalen med
kunden, eller implisitt i form av
lovpålagte krav eller forpliktelser
som følger av bransjenormer. 
 
Polaris Medias foreløpige vurdering er at de
ulike bundlede produktene vil medføre en
identifisering av flere leveringsforpliktelser.
Dette punktet anses likevel ikke å ha noen
praktiske implikasjoner for dagens praksis
da periodiseringen av inntektene vil tilsvare
nåværende praksis. Medievirksomhetene i
Polaris Media selger ensartede produkter som er
separerbare fra hverandre i tråd med gjeldende
bransjenormer.
3) Fastsettelse av
transaksjonsprisen
 
IFRS 15: Transaksjonsprisen
representerer vederlaget som
selskapet forventer å motta.
Transaksjonsprisen blir ikke
justert for kredittrisiko og
inkluderer ulike elementer,
som blant annet tidsverdien
av penger ved lange kontrakter
og hvorvidt oppgjør skjer i penger.

Salg av varer og tjenester skjer i hovedsak mot
oppgjør i kontanter. Annonsesalg kan også skje
mot bytteavtaler (barter), men i slike tilfeller
innregnes inntekten med en lik og motsvarende
kostnad innregnet som kostnad solgte varer/tjenester,
justert for eventuelle kontantbetalinger.
Virksomhetene i Polaris Media har i svært liten eller
ingen grad kundekontrakter med separate leveranser
som går over 12 mnd. Korreksjon for tidsverdi
av penger anses derfor ikke for en aktuell
problemstilling. Det opereres i svært liten grad med
salgsprovisjoner på selgernivå utover kortsiktige
kampanjer på dags- eller månedsbasis.

Inntekt relatert til annonsering solgt (for
eksempel som et banner) på et nettsted skal
innregnes jevnt over den periode banneret
fremvises på nettstedet. "Klikkbaserte" inntekter
er inntekter mottatt på grunnlag av antall ganger
en annonse på et nettsted klikkes slik at brukeren
sendes videre til annonsørens hjemmeside. Dersom
data er tilgjengelig skal inntekt innregnes for hvert
"klikk" i den periode dette fant sted, og skal ellers
innregnes som for banner.

For salgskampanjer der kunden kan oppnå
tilleggsfordeler/rettigheter/gaver ("material
rights") trengs en nærmere gjennomgang.

4) Allokering av
transaksjonsprisen på
separate leveringsforpliktelser
IFRS 15: Transaksjonsprisen
skal allokeres på de ulike
leveringsforpliktelsene basert på
deres relative frittstående
salgspriser. Ved fastsettelse av
frittstående salgspriser skal et
foretak, dersom slik informasjon
er tilgjengelig, basere seg på
observerbar informasjon. 

Dette punktet anses å ha implikasjoner for
dagens praksis. Innenfor annonsesalg kan
produktene selges hver for seg eller i rabatterte
pakker. Salgsvederlaget fra produkter solgt som
pakker (inkludert rabatt) allokeres eller fordeles
til de ulike produkter som er solgt som om de
var solgt hver for seg. Det antas imidlertid noe
ulik praksis for allokering av pris og rabatt ved
pakkesalg. 

Medievirksomhetene i konsernet samarbeider
med ulike allianser spesielt innenfor
annonseområdet, og opptrer som prinsipal eller
agent i ulike sammenhenger. Dersom selskap i
Polaris Media opptrer som prinsipal skal
inntektene og tilhørende kostnader innregnes
brutto. I de tilfeller Polaris Media opptrer som
agent er det bare provisjonselementet i inntekten
som innregnes. Polaris Medias foreløpig vurdering
er at klassifiseringen som prinsipal eller agent
ikke vil påvirkes i vesentlig grad ved innføringen
av IFRS 15. 

Salgsalliansene finansierer i stor grad sin
virksomhet basert på provisjoner. Inntektsføring
skjer på publiseringsdato eller innrykk.
Byråprovisjoner kostnadsføres symmetrisk med
inntektsføring, det samme gjelder
løssalgsprovisjoner og provisjon knyttet til
Finn.no. Polaris Media anser at det ikke vil
være vesentlige effekter på dette området
ved implementering av IFRS 15. 

5) Inntektsføring ved
oppfyllelsen av
leveringsforpliktelser
IFRS 15: Et foretak oppfyller en
leveringsforpliktelse ved å
overføre kontroll av den lovede
varen eller tjenesten til kunden.
Overføring av kontroll kan skje
på et bestemt tidspunkt eller
over tid. En leveringsforpliktelse
anses som oppfylt på et
bestemt tidspunkt med mindre
den oppfyller visse kriterier.

Anses ikke å medføre endringer. Varer og
tjenester faktureres løpende og bokføres
som inntekter på publiseringsdato (annonser)
eller utstedelsesdato (abonnement/løssalg).
Inntekter fra en online annonsekampanje på et
nettsted, innregnes jevnt over kampanjeperioden
eller den periode annonsen fremvises på
nettstedet. Trykkeri- og distribusjonstjenester
faktureres og inntektsføres løpende ved
oppfyllelse av leveranse. 

 

Fram til overgangen til IFRS 15 vil Polaris Media gjennomgå egne prosesser der det antas å være behov for å gjøre justeringer i forhold til standardens krav. Vår foreløpige vurdering er at dette vil kunne dreie seg om 1) enhetlige prosesser for fordeling av inntekter og rabatter på riktige inntektsbærere ved bundling-salg, 2) enhetlige prosesser for inntektføring knyttet til salg av rådgivnings- og produksjonstjenester som går over en viss tid innen særlig bildeproduksjon eller tekstproduksjon knyttet til innholdsmarkedsføring der sluttproduktet har lav alternativ anvendelse, men dette anses å være en liten problemstilling, 3) avklare at salgsallianser har prosesser i overensstemmelse med IFRS 15 fra overgangstidspunktet, 4) forberede eventuelle behov for systemtekniske tilpasninger i forhold til booking og fakturering og 5) gjennomgå nye rutiner for å bevisstgjøre egen salgsorganisasjon på implikasjonene av standarden. 

Prinsipper for utarbeiding

Konsernregnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk-kost regnskap, med unntak av for finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet, finansielle instrumenter tilgjengelig for salg som er regnskapsført til virkelig verdi, lån og fordringer og andre finansielle forpliktelser som er regnskapsført til amortisert kost. Konsernregnskapet er presentert i norske kroner, avrundet til nærmeste tusen, om ikke annet er angitt. Som følge av avrundingsdifferanser er det mulig at beløp og prosenter ikke summerer seg opp til totalsummen.

Konsolideringsprinsipper og ikke-kontrollerende eierinteresser
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Polaris Media ASA og alle selskaper der Polaris Media ASA har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.

Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Ved endring i eierandel i et datterselskap uten tap av kontroll, regnskapsføres endringen som en egenkapitaltransaksjon. Hvis konsernet mister kontrollen over et datterselskap, fraregnes dets eiendeler, gjeld, ikke-kontrollerende eierinteresser. Gjenværende investering på tidspunkt for tap av kontroll måles til virkelig verdi og gevinst eller tap innregnes i resultatet.

Ved kjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytet måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets netto eiendeler. Utgifter knyttet til virksomhetssammenslutningen kostnadsføres når de påløper. Når virksomhet erverves i flere trinn verdsettes eierandeler fra tidligere kjøp på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen. Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Etterfølgende endringer i virkelig verdi av det betingede vederlaget resultatføres. Det foretas ikke ny verdimåling av betingede vederlag klassifisert som egenkapital og etterfølgende oppgjør føres mot egenkapitalen.

Ikke-kontrollerende eierinteresse er et datterselskaps egenkapital som ikke direkte eller indirekte kan henføres til morselskapet Polaris Media ASA. Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av resultat og egenkapital er trukket ut og vist særskilt i resultatregnskapet og balansen.

Investeringer i felleskontrollert ordning
En felleskontrollert ordning klassifiseres enten som en felleskontrollert virksomhet eller en felleskontrollert driftsordning. Dersom partene i ordningen har rett til ordningens netto eiendeler er ordningen en felleskontrollert virksomhet som regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden. Dersom partene har rettigheter i eiendelene og forpliktelsene er ordningen en felles driftsordning og hvor konsernet innregner sin andel av eiendeler, forpliktelser inntekter og kostnader som partene pådrar seg i fellesskap.

Aksjer i tilknyttet selskap
Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den finansielle og operasjonelle styringen. Regnskapet inkluderer konsernets andel av resultater fra tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og til slik innflytelse opphører. 22.12.2015 opphørte betydelig innflytelse i det tilknyttede selskapet Finn.no AS og overgangen til IAS 39 foregikk etter bestemmelsen i IAS 28.22. Eventuell goodwill inngår i investeringsbeløpet og vurderes for nedskriving som en del av investeringen. Resultatet fra tilknyttede selskape inkluderer avskrivinger, amortiseringer og eventuelle nedskrivinger av merverdier, og innregnes i resultatregnskapet på egen linje under finansposter. Mottatt utbytte anses som tilbakebetaling av kapital og føres mot den balanseførte verdien. Regnskapet vil for enkelte tilknyttede selskap ikke være tilgjengelig når konsernet offentliggjør sin rapportering. I slike tilfeller estimeres resultatandelen.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Konsernet har avviklet pensjonsordninger for ansatte født etter 1953 med virkning fra 31.12.2014 og 1.1.2015. Gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Diskonteringsrenten fastsettes med utgangspunkt i renten på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som reflekterer tidshorisonten for oppgjøret av pensjonsforpliktelsen. Forventet avkastning beregnes med den samme rente som er benyttet ved diskontering. Aktuarmessige gevinster og tap innregnes i andre inntekter og kostnader i den perioden de oppstår. Periodens netto pensjonskostnad presenteres som lønns- og personalkostnader. I oppstilling av konsernets finansiell stilling presenteres netto pensjonsforpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift.

Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper.

Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler ervervet separat måles ved førstegangs innregning til anskaffelseskost. Kostnaden ved erverv av immaterielle eiendeler ved en virksomhetssammenslutning innregnes i balansen til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Utviklingskostnader innregnes i balansen i den grad de underliggende økonomiske forhold er identifiserbare og kontrolleres av konsernet slik at de representerer sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler.

Økonomisk levetid er enten bestemt eller ubestemt. Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over den økonomiske levetid og testes for verdifall dersom det foreligger indikasjoner på at virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi. Avskrivningsmetode og periode vurderes årlig. Endringer i avskrivningsmetode og eller periode behandles som estimatendring.

Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes årlig eller ved indikasjon på verdifall, enten individuelt eller som en del av en kontantstrømgenererende enhet. Den økonomiske levetiden vurderes årlig i forhold til om antakelsen om ubestemt levetid kan forsvares. 

Goodwill
Forskjellen mellom anskaffelseskost ved oppkjøp og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler på oppkjøpstidspunktet klassifiseres som goodwill. Ved investering i tilknyttede selskaper er goodwill inkludert i investeringens balanseførte verdi. Goodwill allokeres til de kontantstrømgenererende enheter eller grupper av kontantstrømgenererende enheter som forventes å ha fordel av synergieffekter av virksomhetssammenslutningen. Allokeringen av kost ved virksomhetssammenslutningen endres dersom det fremkommer ny informasjon om virkelig verdi gjeldende per dato for overtakelse av kontroll. Allokeringen kan endres inntil avleggelse av årsregnskapet eller innen utløpet av en 12 måneders periode. Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger. Goodwill avskrives ikke, men testes for verdifall minst en gang i året.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler innregnes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Når deler av driftsmidler har vesentlig forskjellig brukstid og anskaffelsesverdi, regnskapsføres og avskrives de som separate driftsmidler. Varige driftsmidler som forringes i verdi, avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid. Dersom utrangeringsverdien er vesentlig hensyntas dette ved fastsetting av avskrivningsplanen. Gjenværende forventet utnyttbar levetid og forventet utrangeringsverdi vurderes årlig.

Prinsipper for inntektsføring
Annonseinntekter innregnes ved publisering og måles til virkelig verdi av vederlaget fratrukket rabatter. Løssalgsinntekter inntektsføres basert på leverte eksemplarer, fratrukket estimat for fremtidig retur. Abonnement forskuddsbetales og inntektsføres i takt med leveringen. Kampanjeprisreduksjoner fordeles likt over hver utgave i abonnementsperioden. Renteinntekter innregnes etter effektiv rente-metode og utbytte innregnes når rett til å motta betaling er etablert. Inntekter fra trykkerivirksomhet innregnes når tjenesten er utført.

Avsetninger
Konsernet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsens størrelse kan estimeres pålitelig.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 25 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. 

Finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter klassifiseres i følgende kategorier: virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, holde til forfall, utlån og fordringer, tilgjengelig for salg og andre forpliktelser. Finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg nedskrives når det er objektive indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi. Det akkumulerte tapet som er innregnet direkte i egenkapitalen (differansen mellom anskaffelseskost og løpende virkelig verdi fratrukket nedskrivning som tidligere er innregnet i resultatet og eventuelle amortiseringsbeløp) fjernes fra egenkapitalen og innregnes i resultatet. Dersom den virkelige verdien av et gjeldsinstrument klassifisert som tilgjengelig for salg øker i en senere periode, og økningen objektivt kan knyttes til en hendelse som skjedde etter at nedskrivningen ble innregnet i resultatet, reverseres nedskrivningen over resultatet. Resultatført nedskrivning for en investering i et egenkapitalinstrument reverseres ikke over resultatet.

Rentebærende gjeld og rentebytteavtaler
Rentebærende gjeld balanseføres til amortisert kost på etableringstidspunktet. Rentebytteavtaler er klassifisert som kontantstrømsikringer og verdsatt til virkelig verdi. Dersom sikringen oppfyller vilkårene for sikringsbokføring innregnes den effektive delen av gevinsten eller tapet på sikringsinstrumentet i andre inntekter og kostnader, mens den ineffektive delen innregnes i resultatet.

Utbytte
Utbytte innregnes som forpliktelse i balansen på det tidspunkt et slikt utbytte er godkjent av selskapets generalforsamling.

Aksjer
Aksjer som handles i et aktivt marked og som defineres som tilgjengelig for salg, er balanseført til virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader. Aksjer som ikke handles i et aktivt marked verdsettes til anskaffelseskost med fratrekk fra eventuelle nedskrivinger.

Offentlige tilskudd
Flere av konsernets datterselskaper mottar offentlig støtte i form av produksjonstilskudd (Pressestøtte). Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene. Driftstilskudd innregnes over tilskuddsperioden og presenteres som andre driftsinntekter.

Fordringer
Kortsiktige og langsiktige fordringer er vurdert til amortisert kost ved hjelp av effektiv rentemetoden. På grunn av kort løpetid på kundefordringer og andre fordringer vil fordringene i praksis oppføres til pålydende med fradrag for forventet tap.

Leieavtaler
Leieavtaler hvor konsernet overtar den vesentlige del av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen er finansielle leieavtaler. Ved leieperiodens begynnelse innregnes finansielle leieavtaler til et beløp tilsvarende det laveste av virkelig verdi og minsteleiens nåverdi, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ved beregning av leieavtalens nåverdi benyttes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten dersom det er mulig å beregne denne, i motsatt fall benyttes selskapets marginale lånerente. Direkte utgifter knyttet til etablering av leiekontrakten er inkludert i eiendelens kostpris.

Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen ikke er overført, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden. Der konsernet er utleier, presenteres eiendeler som er utleid som anleggsmidler i balansen. Leieinntekten inntektsføres lineært over leieperioden. Direkte kostnader pådratt for å etablere den operasjonelle leieavtalen er tillagt den utleide eiendelens balanseførte verdi, og blir kostnadsført i leieperioden på samme grunnlag som leieinntekten.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Likvider omfatter kontanter og bankinnskudd.

Varelager
Varelager som i all hovedsak består av avispapir er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Note 3. Estimater og sentrale vurderinger


Bruk av estimat ved utarbeidelsen av årsregnskapet

Det er som en naturlig del av regnskapsavleggelsen benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Dette gjelder særlig vurdering av goodwill, vurderinger i tilknytning til oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.

Sentrale vurderinger i anvendelsen av konsernets regnskapsprinsipper

Utarbeidelse av regnskap krever at ledelsen foretar vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp for eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysninger om potensielle forpliktelser. Selv om estimatene og vurderingen er basert på ledelsens beste skjønn kan de faktiske resultater avvike fra disse estimatene og påkreve vesentlige justeringer til de angjeldende eiendeler og gjeld i fremtidige perioder. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.

Områder hvor estimater har stor betydning vil være;

Pensjonskostnader, ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler, se note 6.
Beregning av pensjonskostnader og netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser (forskjellen mellom ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler) foretas på grunnlag av en rekke estimater og forutsetninger. Endringer i og avvik fra estimater og forutsetninger påvirker virkelig verdi av netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser. Endringer i diskonteringsrenten er den individuelle endringen som har størst betydning for fastsettelsen av pensjonskostnader og forpliktelse.

Nedskrivninger, se note 7
Konsernet har betydelige investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Goodwill, immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid vurderes for verdifall årlig eller når det foreligger indikatorer på nedskrivning. Andre eiendeler blir vurdert for verdifall når det foreligger indikasjoner på verdifall. Estimater av gjenvinnbare beløp av eiendeler må delvis baseres på ledelsens vurderinger, herunder å bestemme egnede diskonteringsrente, estimering av fremtidige resultater inkludert fall i opplag, utvikling i annonsemarkedet, papirpriser og antagelser om fremtidige konkurransesituasjon.

Avskrivninger, se note 7 og 8
Varige driftsmidler avskrives over forventet levetid og dette danner grunnlaget for årlige avskrivinger i resultatregnskapet. Forventet levetid estimeres på bakgrunn av erfaring og skjønnsmessige vurderinger. Vurdering av levetiden for kunderelasjoner og trykkeriutstyr er det som har størst betydning for avskrivingene i resultatet.

Aksjeposter vurdert til virkelig verdi, se note 11
Finansielle eiendeler er klassifisert etter IAS 39 som "Tilgjengelig for salg".

Note 4. Driftssegmenter

 

                 20152014                                              
Driftsinntekter    
Adresseavisen Gruppen 814 801791 343 
Polaris Media Nordvestlandet 372 829387 235 
Polaris Media Nord-Norge 233 896246 958 
Polaris Trykk 358 271418 838 
Andre 5 9455 692 
Eliminering -161 325-191 563 
Sum driftsinntekter 1 624 4181 658 503 
     
EBITDA    
Adresseavisen Gruppen 136 181137 713 
Polaris Media Nordvestlandet 26 6437 049 
Polaris Media Nord-Norge 18 85425 118 
Polaris Trykk 43 520107 330 
Andre -35 506-33 406 
Sum EBITDA 189 692243 804 
     
EBIT    
Adresseavisen Gruppen 109 818112 597 
Polaris Media Nordvestlandet -78 793-609 
Polaris Media Nord-Norge 9 543-41 927 
Polaris Trykk -5 53071 559 
Andre -48 374-47 850 
Sum EBIT -13 33693 770 
     
Anleggsmidler    
Adresseavisen Gruppen 1 165 621188 590 
Polaris Media Nordvestlandet -40 43866 671 
Polaris Media Nord-Norge 88 736102 353 
Polaris Trykk 305 625337 945 
Andre 202 138180 577 
Eliminering 404 729422 882 
Sum anleggsmidler 2 126 4111 299 018 
     
Omløpsmidler    
Adresseavisen Gruppen 369 723330 280 
Polaris Media Nordvestlandet 69 52163 180 
Polaris Media Nord-Norge 35 77729 423 
Polaris Trykk -12 25658 379 
Andre 672 685835 765 
Eliminering -769 267-921 478 
Sum omløpsmidler 366 183395 550 

 

Note 5. Driftsinntekter

 

                  20152014                                             
Annonseinntekter    
Papir 535 246587 317 
Digitalt 234 480207 649 
Radio 3 2183 168 
Sum annonseinntekter 772 944798 135 
     
Opplagsinntekter    
Abonnementsinntekter 462 329434 972 
Løssalgsinntekter 56 94956 944 
Sum abonnementsinntekter 519 277491 916 
     
Aviser 136 902169 152 
Siviltrykk 64 06462 666 
Sum Trykkeriinntekter 200 966231 818 
     
Øvrige inntekter    
Distribusjonstjenester 47 53049 399 
Pressestøtte 21 82920 934 
Husleie 1 8162 495 
Andre driftsinntekter 1) 60 05563 805 
Sum øvrige inntekter 131 230136 633 
     
Sum driftsinntekter 1 624 4181 658 503 

 1) Andre driftsinntekter består hovedsakelig av fakturagebyr, IT tjenester, samt salg av rettigheter.

Note 6. Pensjoner og pensjonsforpliktelser / pensjonsmidler


Selskapene i konsernet har innskuddsbaserte pensjonsordninger. Alle pensjonsordningene oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Se note 19 for nærmere beskrivelse av pensjoner til ledende ansatte.

Konsernets ansatte deltar i AFP-ordningen som gir deltakerne en pensjonsytelse som er et livsvarig påslag til den ordinære pensjonsordningen. Ordningen finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende bedriftene og er en ytelsesbasert flerforetaksordning. Den gamle AFP ordningen ble lukket i 2010, men vil ha pensjonister i ordningen fram til og med 2015 og de deltakende bedriftene må betale premier til dette tidspunktet. Konsernet har avsatt for forventede fremtidige premier knyttet til denne ordningen. Det er per i dag ikke tilstrekkelig informasjon til å beregne noen forpliktelse for den nye AFP ordningen og kontingent blir derfor resultatført på samme måte som innskuddspensjoner. Kontingenten fastsettes av LO/NHO ordningen.

Konsernets avviklet per 31.12.2014 ytelsesbaserte pensjonsordninger i en rekke selskaper. Medlemmer i Adresseavisens pensjonskasse som er født før 1953 fortsetter i ordningen som tidligere. Avviklingen av pensjonsordningene medførte en positiv engangseffekt på  119,3 i 2014. Lokalavisene i Adresseavisen Gruppen avviklet sine ytelsesbaserte pensjonsordninger med virkning fra 1.1.2015. Den positive regnskapsmessige effekten av denne avviklingen inkludert inntektsføring av premiefond ble 19,4 mill. Per 31.03.2015 inntektsførte selskap i Polaris Media Nord-Norge premiefondmidler med 2,3 mill, tilsvarende i Polaris Trykk Harstad  med 0,7 mill. Samlet effekt av avvikling av ytelsesbaserte pensjonsordninger og inntektsføring av premiefondsmidler ble pr 31.03.2015 22,5 mill. 

Pensjonsforutsetninger er fastsatt med utgangspunkt i NRS veiledning for pensjonsforutsetninger per 31. desember 2015.

Konsernet har valgt å benytte markedsrenten for foretaksobligasjoner av høy kvalitet (OMF) ved fastsettelse av diskonteringsrenten. Ved beregning av forpliktelsen er følgende sentrale forutsetninger lagt til grunn:  

          20152014                                                        
Diskonteringsrente 2,70%2,30% 
Forventet avkastning 2,70%2,30% 
Lønnsregulering 2,25%2,50% 

 

Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger.

 

 Pensjonskostnad                    20152014                                                                  
Årets pensjonsopptjening 1 66028 961 
+Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring) -19 080-126 067 
+Rentekostnad (inntekt) av netto pensjonsforpliktelse 9882 204         
+Administrasjonskostnader 9382 990 
+Periodisert arbeidsgiveravgift 240-1 486 
Pensjonskostnad ytelsespensjon -15 254-93 399 
Medlemsinnskudd fra ansatte -7 220-7 421 
Kostnader i forbindelse med overgang til innskuddspensjon 5836 807 
Pensjonskostnad relatert til omstilling 2 74722 688 
Pensjonskostnad innskuddbasert pensjonsplan 30 47110 481 
Andre pensjonskostnader 12 5769 875 
Totale pensjonskostnader i resultat 23 903-51 058 
Aktuarmessige gevinster og tap (-) innregnet i egnkapitalen 25 634-133 253 
     
Antall aktive 16134 
Antall pensjonister 407453 

   

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:2015  2014                      
Endringer i brutto pensjonsforpliktelse:Fondert Ufondert Sum Fondert  UfondertSum  
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1472 82669 192542 018761 73655 537817 274 
Nåverdien av årets pensjonsopptjening1 3483121 66028 68827328 961 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen9 1921 39010 58230 5352 18032 715 
Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring)-57 347-3 913-61 260-427 24395-427 148 
Aktuarmessige gevinster og tap-15 902-7 975-23 877106 24615 848122 094 
Oppkjøp/(avgang)0-1 400-1 400000 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-24 159-2 389-26 548-27 136-4 741-31 877 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12385 95955 216441 175472 82669 192542 018 
 
Endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.1471 6020471 602726 2910726 291 
Forventet avkastning på pensjonsmidler9 59409 59430 511030 511 
Aktuarmessige gevinster og tap2 88102 88197097 
Planendring-42 1800-42 180-301 0810-301 081 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-23 5780-23 578-26 5370-26 537 
Administrasjonskostnader-2 5900-2 590-6 1390-6 139 
Premieinnbetalinger7 00707 00748 460048 460 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12422 7360422 736471 6020471 602 
 
Netto pensjonsforpliktelse/midler (-)-36 77755 21618 4401 22569 19270 417 
Arbeidsgiveravgift07 7437 7432 3829 21511 597 
Avsetning gammel AFP ordning00001 5221 522 
Avsetning pensjonskostnader relatert til omstilling-055 92655 926062 07362 073 
Avsatte midler til ufonderte ordninger 1)0-11 905-11 9050-11 450-11 450 
Netto pensjonsforpliktelse/midler 31.12-36 777106 98070 2033 607130 551134 158 
Pensjonsmidler i balansen  54 951  32 534 
Pensjonsforpliktelser i balansen  125 154  166 692 
Netto pensjonsforplikelser i balansen  70 203  134 158 

 1) Til sikring av usikret pensjonsordning er det satt av 13,5 mill. på sperret bankkonto. Dette er presentert under bankinnskudd. 
 

Historisk informasjon     201520142013  20122011 
Brutto pensjonsforpliktelser (sikret og usikret)   441 175  542 018  817 274  704 660819 808 
Brutto pensjonsmidler 422 736471 602726 291670 350618 703 
Netto pensjonsforpliktelse/-midler 18 44070 41790 98334 130201 105 
        
Estimatavvik 20152014    
 Estimatavvik  25 634 -133 249    
        
SensitivitetDiskonteringsrenteLønnsvekstPensjonsregulering
Endring i % er prosentpoeng 0,5%-0,5 %1 %-1 %1 %-1 %
Pensjonsforpliktelse (PBO) -5%5 %0 %0 %5 %-1 %
Periodens pensjonskostand -5%6 %2 %-2 %5 %-1 %

 


 
                       20162015                                                                       
Utbetalinger pensjoner (Forventet)(Faktisk) 
Forventet premie for sikrede ordninger 8 9067 007 
Forventet betalinger usikrede pensjoner 2 3282 506 
Forventet betalinger innskuddspensjon 36 88140 651 
Pensjoner omstillingstiltak  5 9418 887 
Egenandel ansatte -7 220-7 220 
Sum 46 83651 831 

 

Note 7. Immaterielle eiendeler og goodwill

 

2015GoodwillKunderelasjonerMerkenavnØvrigeEgenutvikletSum                  
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1389 256233 18439 93274 18732 044768 602 
Merverdier ved nye datterselskaper2 0227 0283 4250012 475 
Tilgang i året0006 6504 76311 413 
Avgang i året000-7650-765 
Utrangering000-21 851-7 368-29 237 
Reklassifisering0005 4102 2087 619 
Anskaffelseskost 31.12.391 278240 21243 35763 63231 629770 108 
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1076 695048 52618 480143 701 
Periodens avskrivninger012 988014 8579 19837 043 
Periodens nedskrivninger97 857002 41429100 301 
Avgang000-7130-713 
Utrangering000-21 851-7 386-29 237 
Reklassifisering000000 
Akkumulerte avskrivninger 31.1297 85789 6820 43 23320 322251 095 
Bokført verdi 31.12293 421150 53043 35720 39811 307519 013 
        
2014GoodwillKunderelasjonerMerkenavnØvrigeEgenutvikletSum 
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1449 256233 18439 93263 56226 473812 406 
Tilgang i året0008 3985 58613 984 
Utrangering000-4 694-2 466-7 161 
Reklassifisering0006 9222 4519 373 
Anskaffelseskost 31.12.449 256233 18439 93274 18732 044828 602 
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1064 050037 68612 330114 065 
Periodens avskrivninger012 645015 4108 05036 105 
Periodens nedskrivninger60 0000012556760 692 
Utrangering000-4 694-2 466-7 161 
Reklassifisering000000 
Akkumulerte avskrivninger 31.1260 00076 695048 52618 480203 701 
Bokført verdi 31.12389 256156 48939 93225 66113 564624 901 

 

Nedskrivingstest for goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid.

Goodwill anskaffet gjennom oppkjøp er allokert til konsernets driftssegmenter og blir fulgt opp og testet samlet for den gruppe av kontantstrømgenererende enheter som inngår i driftssegmentet. 

Polaris Media gjennomfører en nedskrivningstest for goodwill og immaterielle eiendeler med udefinerbar levetid etter IAS 36.10. Det er i 2015 gjort slike tester per tredje kvartal og per fjerde kvartal. Nedskrivningstesten er gjennomført ved at det er beregnet et gjenvinnbart beløp for hver av de kontantstrømgenererende enhetene. Som gjenvinnbare beløp er det lagt til grunn bruksverdi beregnet med neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer fra forretningsområdenes godkjente budsjetter og langtidsplaner for perioden 2015-2020. Etter denne perioden er kontantstrømmene ekstrapolert med en konstant nominell vekstrate på 2,0 % (2,5 %) for mediehus og -5,0% (+2,5%) for trykkeri. Den benyttede neddiskonteringsrente har tatt utgangspunkt i langsiktig risikofri rente med tillegg av et risikopåslag på 5,6%. Det er benyttet en WACC før skatt på 10,3 % (7,9-8,7%) og en WACC etter skatt på 7,9% (6,7%). I WACC er det benyttet en Small Cap premie på 4,75 %. Som følge av at selskapets aksje er lite likvid er det ved fastsettelse av Beta benyttet et gjennomsnitt fra en Peer Group.

Økende usikkerhet i norsk økonomi og i medieøkonomien gjør at Polaris Media har økt avkastningskravene noe fra tidligere perioder. På bakgrunn av dette har Polaris Media valgt å nedskrive goodwill med 97,9 mill, hvorav 67,5 mill på Sunnmørsposten og 30,4 mill. på Romsdals Budstikke i 2015. 

Note 8. Varige driftsmidler

 

2015                           Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum                                    
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 907 52783 1567 433998 117 
Anskaffelseskost pr 1.1 i nye selskaper i AAG 3 28454603 830 
Tilgang i året 54 217-230053 987 
Avgang i året -62800-628 
Utrangering -220 331-1410-220 472 
Reklassifisering -7 303-3160-7 619 
Anskaffelseskost 31.12 736 76683 0167 433827 215 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 589 74938 0820627 831 
Akkumulerte avskrivninger pr 1.1 i nye selskaper i AAG 1 69425101 945 
Periodens avskrivninger 55 1634 082059 245 
Periodens nedskrivninger 6 438006 438 
Avgang -1 38800-1 388 
Utrangering -220 331-1410-220 472 
Reklassifisering 112-11200 
Akkumulerte avskrivninger 31.12 431 43642 1630473 599 
Bokført verdi av driftsmidler holdt for salg 0152 2712 286 
Bokført verdi 31.12 305 33040 8385 162351 331 
       
2014 Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum 
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 858 58394 3838 467961 433 
Tilgang i året 64 831672065 503 
Avgang i året -801-11 865-1 034-13 700 
Utrangering -5 532-370-5 569 
Reklassifisering -9 37530- 9 373 
Anskaffelseskost 31.12 907 70683 1567 433998 295 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 547 36644 2480591 614 
Periodens avskrivninger 47 7324 845052 576 
Periodens nedskrivninger 65300653 
Avgang -470-10 9730-11 443 
Utrangering -5 532-370-5 569 
Reklassifisering 000 
Akkumulerte avskrivninger per 31.12 589 74938 0820627 831 
Bokført verdi av driftsmidler holdt for salg 0192 2712 290 
Bokført verdi 31.12 317 95745 0555 162368 175 

 

Driftsmiddelgruppen maskiner og driftsløsøre omfatter i hovedsak maskiner knyttet til konsernets trykkerivirksomhet. Oppstillingen omfatter både kjøpte driftsmidler og driftsmidler fra merverdiallokeringer. Driftsmidlenes avskrives med utgangspunkt i følgende satser; Maskiner og driftsløsøre 6,67-25 %, Bygg og anlegg 5-10%. Se note 14 for informasjon om pantstillelser knyttet til konsernets driftsmidler. 

Pr 31.12.2014 var det totalt investert 80,9 mill i den nye trykkpressen. Av det er 13,6 mill relatert til ombygging i forbindelse med installasjon av pressen. Per 31.12.2015 er det bokført ytterligere 5,3 mill som del av sluttoppgjør for den nye pressen. Trykkpressen er levert innenfor de økonomiske rammene for prosjektet. 

Nedskrivninger i 2015 gjelder utrangering av materiell og løsøre både i forbindelse med flytting fra gammelt hovedkontor på Heimdal til nytt hovedkontor i Trondheim sentrum, samt utrangering av gammelt materiell ved ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim. 

Note 9. Datterselskap


Tabellen nedenfor viser hoveddatterselskapene og de vesentlige datter- og datterdatteselskapene i konsernet. En total oversikt over selskapene finnes i årsrapporten. De viktigste tilknyttede selskapene og felleskontrollerte virksomhetene går frem av note 10. I første kvartal 2015 kjøpte Adresseavisen Gruppen Stjørdalens Blad AS, Malvik Bladet AS og Opdalingen AS fra Amedia. Innherreds Folkeblad og Verdalingen AS og Levanger-Avisa stiftet i andre kvartal Mediehuset Innherred AS, hvorav hver eier 50% av aksjene. I andre kvartal kjøpte Sunnmørsposten ytterligere aksjer i Fjordtrykk AS. Sammen med Fjordingen AS eier Sunnmørsposten nå 57,8% av aksjene i Fjordtrykk. Selskapet anses som datterdatterdatterselskap av konsernet. Fjordtrykk eier 100% av aksjene i Fjordabladet L/L.

  Anskaffelses
tidspunkt
ForretningskontorEierandel                                                                                                                     
Adresseavisen Gruppen ASDatter01.10.2008Trondheim100 % 
Adresseavisen ASDatterdatter01.10.2008Trondheim100 % 
Sør-Trøndelag ASDatterdatter15.08.1991Orkanger100 % 
Fosna-Folket ASDatterdatter15.12.1986Brekstad100 % 
Trønderbladet ASDatterdatter15.01.1996Melhus100 % 
Innherreds Folkeblad og Verdalingen ASDatterdatter15.01.1999Verdal97,6 % 
Adresseavisens Telefontjenester ASDatterdatter09.03.1999Trondheim100 % 
Adressa Distribusjon ASDatterdatter29.03.2001Trondheim100 % 
Brønnøysunds Avis ASDatterdatter01.10.2008Brønnøysund69,4 % 
Stjørdalens Blad ASDatterdatter01.01.2015Stjørdal100 % 
Opdalingen ASDatterdatter01.01.2015Oppdal100 % 
Polaris Media Nordvestlandet ASDatter02.04.2009Trondheim100 % 
Sunmørsposten ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100 % 
Romsdals Budstikke ASDatterdatter02.04.2009Molde100 % 
Nordvest Distribusjon ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100 % 
Polaris Media Nord-Norge ASDatter01.10.2008Harstad100 % 
Harstad Tidende ASDatterdatter01.10.2008Harstad100 % 
Troms Folkeblad ASDatterdatter01.10.2008Finnsnes100 % 
Mediehuset iTromsø ASDatterdatter01.10.2008Tromsø95,7 % 
Harstad Tidende Multimedia ASDatterdatter01.10.2008Harstad100 % 
Nordavis AS 1Datterdatter01.10.2008Alta83,7 % 
Framtid I Nord ASDatterdatter01.10.2008Storslett99,9 % 
Inord ASDatterdatter06.12.2010Tromsø100 % 
Polaris Trykk ASDatter01.10.2008Trondheim100 % 
Polaris Trykk Trondheim ASDatterdatter01.01.1999Trondheim100 % 
Polaris Trykk Harstad ASDatterdatter01.10.2008Harstad100 % 
Polaris Trykk Ålesund ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100 % 
Polaris Trykk AltaDatterdatter01.10.2008Alta100 % 
Polaris Eiendom ASDatter01.10.2008Trondheim100 % 
Johan Tillers vei 1-5 AS 2Datterdatter01.10.2008Trondheim100 % 


1) I Nordavis AS foreligger det stemmerettsbegrensninger. Polaris Media har likevel vurdert at det foreligger faktisk kontroll og selskapet blir derfor konsolidert som et datterselskap.

2) I andre kvartal 2015 er det inngått en kjøpsavtale med Norgesgruppen om salg av samtlige aksjer i Johan Tillers vei 1-5 AS. Endelig gjennomføring av kjøpet forutsetter innfrielse av forbehold.
Inntil forbeholdene er avklart betaler Norgesgruppen en månedlig opsjonspremie til Polaris Media. Selskapet Johan Tillers vei 1-5 AS er derfor klassifisert som holdt for salg.
I forbindelse med klassifiseringen som holdt for salg er det ikke innregnet gevinst eller tap i oppstillingen over andre inntekter og kostnader.   

Note 10. Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet


Tilknyttede selskap

Polaris Media eide fram til 22.12.2015 10,12 % i Finn.no AS. Eierandel ble fram til 22.12.2015 regnskapsført som tilknyttede selskap da konsernet har betydelig innflytelse og aksjonærbeskyttelse gjennom aksjonæravtale. 22.12.2015 ble 0,13% av aksjene i Finn.no AS solgt til Schibsted ASA. Polaris Media anser ikke lenger å ha betydelig innflytelse i Finn.no AS etter salget av aksjene. Aksjeposten i Finn.no er derfor fra 22.12.2015 bokført som finansielt anleggsmiddel (se note 11). Videre eier konsernet 38%  Mediehuset Avisa Nordland og 49% i mediehuset Hitra-Frøya AS. Resultatendringen under "øvrige" omhandler resultatendringer i Levanger-Avisa AS. Polaris Media skrev i 2014 ned goodwill over egenkapitalandelen i Levanger-Avisa med 3,8 mill. I 2015 inngår i resultatandelen en positiv engangseffekt av avvikling av ytelsesbaserte pensjonsordninger på 2,4 mill. 

Merverdianalyse                      FINN.noAvisa NordlandHitra-FrøyaØvrigeSum                                               
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 6 42712 03740210 27129 137 
Goodwill 028 7654 0085 13037 903 
Nedskrevet 000-3 787-3 787 
Anskaffelseskost 6 42740 8024 41011 61463 253 
        
2015       
Beregning av årets resultatandel       
Andel årets resultat 44 5341 7321 0512 51749 834 
Avskriving identifiserbare merverdier 0-63900-639 
Årets resultatandel 44 5341 09310512 51749 196 
        
Beregning av balanseført verdi       
Balanseført verdi 01.01 62 15832 1627 74712 186114 254 
Tilgang 0001 9901 990 
Årets resultatandel 44 5341 0931 0512 51749 196 
Omklassifisering som følge av endret eierandel -56 2420-3 295-59 537  
Utbytte og føringer mot egenkapitalen -50 4490-1 862-698-53 009 
Balanseført verdi 31.12 0 33 2556 93612 70152 893 
        
        
2014       
Beregning av årets resultatandel       
Andel årets resultat 42 920-8091 0948243 288 
Avskriving merverdier 0-6390-3 787-4 426 
Årets resultatandel 48 920-1 4471 094-3 70438 863 
        
Beregning av balanseført verdi       
Balanseført verdi 01.01 110 04637 2576 65317 614171 571 
Tilgang i perioden 000444444 
Årets resultatandel 42 920-1 4471 094-3 70438 863 
Utbytte og føringer mot egenkapitalen -90 809-3 6480-2 167-96 624 
Balanseført verdi 31.12 62 15832 6127 74712 187114 253 

 

Felleskontrollerte virksomheter

Konsernet har en 50 % eierandel i Nr1 Adressa -Tykk Orkanger AS som igjen eier Norsk Avisdrift AS (Byavisa). Videre eier konsernet 50 % i Dølen AS. Nr1 Adressa -Trykk Orkanger AS leverer trykkeritjenester til Polaris Media, Amedia, og eksterne aktører. Norsk Avisdrift AS og Dølen AS er mediehus med utgiversted i Trondheim og på Vinstra. Tabellen nedenfor viser konsernets andel av de felleskontrollerte virksomhetene.

Resultatposter         20152014                                                                       
Salgsinntekter 78 83681 770 
Kostnader 60 05465 720 
Av- og nedskrivinger 8 94210 822 
Netto finansposter -2 312-2 838 
Skatt 3 8192 233 
Resultat fra felleskontrollerte selskap  3 709158 
     
Konsernerts andel (50%) 1 85579 
     
Balanseposter 20152014 
Anleggsmidler 86 253111 071 
Omløpsmidler 34 22726 857 
Kortsiktig gjeld 6 61710 466 
Langsiktig gjeld 71 77989 087 
Egenkapital 42 08338 374 
Konsernets andel (50%) og bokført verdi  21 04219 187 
     
Kontanter og kontantekvivalenter 16 72821 847 
Konsernets andel 8 36410 923 

 

 

Note 11. Investeringer i andre aksjer og andeler

 

          20152014                     
Verdi per 1.1 78 13687 375 
Tilgang 1 017 0467 280 
Avgang -30-5 162 
Verdiendringer -362-11 357 
Verdi per 31.12 1 094 78978 136 
     
Verdiendring over andre inntekter og kostnader -362-11 357 
     
Oversikt over aksjer og andeler    
Trønder-Avisa AS 17 73517 735 
Cxense ASA 58 47151 934 
Fanbooster AS 2 0002 000 
Finn.no AS 1 011 0000 
Andre aksjer 5 5836 467 
Sum aksjer i andre selskaper 1 094 78978 136 

 

Aksjene er langsiktige investeringer som er klassifisert som "tilgjengelige for salg" og er bokført til virkelig verdi etter IAS 39. I oktober 2015 har Polaris Media ASA deltatt i en rettet emisjon i det børsnoterte selskapet Cxense ASA og tegnet seg aksjer for 7 mill. Samlet kostpris for Polaris Medias aksjer i Cxsense ASA er per 31.12.2015 62,5 mill. Cxense ASA er et teknologiselskap i sterk vekst og likviditeten i aksjen er foreløpig lav. Differansen mellom kostpris og virkelig verdi anses derfor å være forbigående. Mer informasjon om Cxense ASA finnes her.

Langsiktige fordringer                                                   20152014                
Billån, boliglån og andre lån til ansatte             2 0162 433 
Andre langsiktige fordringer 2121 462 
Fordringer på felleskontrollert virksomhet 1 4955 811 
Sum 3 7239 706 


Aksjepost i FINN.no AS

Polaris Media solgte 22.12.2015 0,13% av aksjeposten i FINN.no AS for kr 15 mill. Etter salget eier Polaris Media 9,99% i FINN.no AS. Polaris Media har etter salget, og som følge av prosessen ved reforhandling av ny provisjonsavtale, endret syn på egen innflytelse i FINN.no AS, slik at den ikke lenger er ansett for å være «betydelig» etter IAS 28.6 og 9. Aksjeposten er dermed per 31.12.2015 omklassifisert i regnskapet fra Tilknyttet Selskap (TS) til Finansiell Eiendel (klassifisert som «aksjer tilgjengelig for salg») etter IAS 28.22 og IAS 39.9.

Virkelig verdi av aksjeposten i FINN.no AS ved førstegangsinnregning er per 31.12.2015 vurdert til kr. 1 011,0 mill. Bokført verdi etter egenkapitalmetoden var 54,5 mill. per tidspunktet for overgang til IAS39. Regnskapsmessig gevinst ved førstegangsinnregning av aksjeposten per 31.12.2015 er dermed kr. 956,5 mill., som er bokført som finansinntekt.

En senere gevinst eller et tap på verdi som vil oppstå som følge av en endring i den virkelige verdien av FINN-aksjene, blir innregnet i andre inntekter og kostnader (OCI) etter IAS 39.55 b), unntatt når det gjelder tap ved verdifall, og blir akkumulert over egenkapitalen. Ved objektive indikasjoner på verdifall vil det kumulative tapet bli omklassifisert fra egenkapitalen til resultatet etter reglene i IAS 39.67-70. Dersom verdien av aksjeposten etter en nedskrivning øker, innregnes dette over OCI. Utbytte fra FINN.no blir innregnet i resultatet når utbyttet er vedtatt av generalforsamlingen i FINN.no AS.

Polaris Media har engasjert meglerhuset SB1 Markets til å gjøre en uavhengig verdivurdering av Polaris Media sin eierpost i FINN.no. For beregning av virkelig verdi finnes eksterne objektive markedsestimater på verdien av FINN.no med høy kvalitet, som muliggjør en tilnærmet markedsbasert måling etter intensjonene i IFRS 13.61. FINN.no-aksjen er ikke en notert aksje, Polaris Media eier en minoritetspost, og FINN.no inngår som en vesentlig del av markedsverdiene i det børsnoterte selskapet Schibsted ASA og som i stor grad består av tilsvarende virksomhet som FINN.no innen såkalt «Classified Media». Schibsted ASA følges av en rekke meglerhus/analytikere, se http://www.schibsted.com/en/ir/Share/Analyst-coverage/. Disse er uavhengige av hverandre og flere presenterer egne estimater på selskapsverdien av FINN.no AS som en del av en «sum-of-the-parts» verdsettelse av Schibsted ASA. Polaris Media legger til grunn at verdiestimatet av FINN-aksjene fra meglerhusene er basert på aksje-for-aksje. Selv med et bredt utvalg objektive og uavhengige verdiestimater for FINN.no, er det likevel lagt til grunn at dette representerer data på nivå 3 i datahierarkiet for virkelig verdi etter IFRS 13.86-90.

For vurdering av verdien til førstegangsinnregning etter IAS 39.43, er det lagt til grunn observerte «sum-of-the-parts»-verdiestimater av FINN.no fra fem høyt rangerte meglerhus. SB1 Markets har gjennomført en vurdering og valgt ut fem meglerhus, og innhentet verdiestimatene. Etter Polaris Medias oppfatning gir denne verdsettingsmetoden, i tråd med standardens krav, størst mulig bruk av markedsdata, og legger minst mulig vekt på foretaksspesifikke data. Den benytter alle faktorer som deltakerne i markedet vil ta i betraktning ved prisfastsettelse, og er konsistent med aksepterte økonomiske metoder for prissetting av finansielle instrumenter. Det er ikke justert for premier eller rabatter på de observerte verdiestimatene fra meglerhusene. Verdi per aksje som fremkommer ved bruk av denne verdsettingsmetoden er noe lavere enn verdi per aksje oppnådd ved salg av 0,13%.

Analytikernes estimater for de sentrale verdidriverne i sine verdivurderinger de nærmeste årene er oppsummert nedenfor (gjennomsnitt).

  

For analysene som oppgir forutsatt/implisitt EV/EBITDA-multiplikator er gjennomsnittet 14,3 x 2016 EBITDA.    DatoEV estimat Finn.no 100%EBITDA 2016EEV/EBITDA 2016E 
Carnegie         02.11.2015  12 46373217,0 
DNB 02.11.20157 98070711,3 
Barclays15.12.20159 71569414,0 
SEB09.12.201511 12474215,0 
Danske Bank18.12.20159 526   
Snitt 10 16271914,3 

 

Polaris Media har benyttet et gjennomsnitt som estimat for verdien. Verdien er testet mot handels- og transaksjonsmultipler fra lignende selskaper. Merk at samtlige analyser er gjort før salget av aksjene 22.12.2015.

Gjennomsnittlig EV-estimat er korrigert for antatt netto rentebærende gjeld i FINN.no, som per 31.12.2015 er anslått å være kr. 38 mill. Førstegangsinnregning er dermed (kr. 10 162 mill. – kr. 38 mill.) x 9,99% = kr. 1 011 mill.

Implisitt i verdsettelsen av FINN.no ligger det inne forventninger om fortsatt god lønnsomhet og vekst. De sentrale verdidriverne i analysene til meglerhusene er oppsummert i tabellen nedenfor etter en «SWOT-basert» tilnærming, og utgjør en kvalitativ vurdering av faktorer som er viktige for fremtidig verdiutvikling av eierposten i FINN.no.

 

StyrkerSvakheter 

FINN har en meget sterk markedsposisjon i
markedet og har således høye marginer
(Danske Bank).

FINN forstår "consumer internett atferd" og er
dyktige på  å tiltrekke seg trafikk. (Danske Bank)


Det stilles spørsmålstegn ved Finns konkurransedyktighet på mobil
(Danske Bank, SEB, Barclays og DNB).

Carnegie frykter at FINN taper markedsandeler på grunn av
mangel på nye reklameverktøy for "brand advertising". Det
forventes at dette vil endre seg innen få kvartaler. Således
forventer analytikeren at denne svakheten nøytraliseres. 

 
MuligheterTrusler 

FINN kan få vekst gjennom å optimere
"monotisasjon" og introdusere nye tjenester
(Danske Bank, Barclays). 

Inntjening fra nye vertikaler (e.g. bilrubrikk,
tjenesterubrikk) representer en mulighet for
ytterligere vekst (Danske Bank, Barclays).


Økt konkurranse fra sosiale medier, for eksempel
Facebook, er en vesentlig trussel for FINN (Danske Bank, Barclays)

Mer generelt nevnes konkurranse fra nye løsninger/tjenester
som en trussel (DNB).

Svakere makroøkonomi i Norge er negativt for FINN (SEB).
 
 

 

For fremtidig måling av virkelig verdi av FINN.no vil den samme metodikk anvendes. Måling skjer kvartalsvis og verdsettelsesdatoen settes til samme dato som den mest oppdaterte analyserapporten i utvalget. Analysen gjennomføres av Sparebank1 Markets.

Polaris Media publiserte børsmeldinger i 2015 vedrørende salget av aksjene og overgang til virkelig verdi. Disse kan leses her.

 

Note 12. Kategorier av finansielle eiendeler og forpliktelser

 

2015     NoteNivåTilgjengelig
for salg
Virkelig verdi
over total
resultatet
Utlån og
fordringer
Amortisert
kost
Sum           
Finansielle eiendeler         
Lån til felleskontrollert virksomhet 22 0001 4951 495 
Investeringer i aksjer og andeler 111,3142 280952 510001 094 789 
Andre langsiktige fordringer 22 002 2282 228 
Fordringer  22 00140 2450140 245 
Bankinnskudd   00210 5900210 590 
Sum finansielle fordringer   142 280952 510353 0631 4951 449 347 
          
Finansiell gjeld         
Rentebærende gjeld 13,14203 4540300 878304 332 
Kortsiktig rentebærende gjeld 13,14 00039 06739 067 
Leverandørgjeld   00055 40655 406 
Annen kortsiktig gjeld 17 000319 947319 947 
Sum finansiell gjeld   03 4540715 298718 752 
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      952 510 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller inndirekte)      -3 454 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      142 280 
          
2014 NoteNivåTilgjengelig
for salg
Virkelig verdi
over total
resultatet
Utlån og
fordringer
Amortisert
kost
Sum  
Finansielle eiendeler         
Lån til felleskontrollert virksomhet 22 0005 8115 811 
Investeringer i aksjer og andeler 111,381 783-3 6470078 136 
Andre langsiktige fordringer 22 003 89503 895 
Fordringer  22 00163 0410163 041 
Bankinnskudd   00218 0770218 077 
Sum finansielle fordringer   81 783-3 647385 0135 811468 960 
          
Finansiell gjeld         
Rentebærende gjeld 13,14203 6600341 510345 170 
Kortsiktig rentebærende gjeld 13,14 00034 43234 432 
Leverandørgjeld   00055 27355 273 
Annen kortsiktig gjeld 17 000340 159340 159 
Sum finansiell gjeld   03 6600771 374775 033 
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      -3 647 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller inndirekte)      -3 660 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      81 783 

 

Note 13. Gjeld, risiko mv.


Konsernet vurderer regelmessig kapitalstruktur og risikoprofil. Konsernet har over tid hatt en solid balanse med lite gjeld og høy egenkapital. Konsernets ledige likviditet prioriteres til å investere i produkt- og organisasjonsutvikling, nedbetaling av gjeld og utdeling til selskapets aksjonærer. Øvrig fri likviditet er plassert i bank. Polaris Media ønsker å være i en posisjon med finansiell handlekraft. Dette for å gjennomføre målsatte forretningsmessige strategier og gjennom dette øke verdien til aksjonærene. 

Selskapene i konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig overfor til en hver tid utestående på konsernkontoen.

Konsernets låneavtaler består ved utgangen av året av i all hovedsak av et langsiktig lån og en leasingfasilitet, samt en trekkfasilitet på 80 mill. Konsernet hadde ved utgangen av året en kontantbeholdning  på 210,6 mill., hvorav 15,5 mill. på sperret konto. Konsentrasjon av kredittrisiko i forhold til kundefordringer er begrenset fordi konsernets kundebase består av et stort antall kunder som anses å være diversifisert. Konsernet har relativt lave tap knyttet til kundefordringer. Gjennomsnittlig kredittid til kunder er 19 dager (ned fra 25 i 2014.) Se note 22 for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.

Lånevilkår
Polaris Media ASA tok i 2009 opp et lån på 575 mill. i forbindelse med oppkjøpet av virksomhetene på Nordvestlandet. I.h.h.t. låneavtalen er vilkårene for lånet betinget av:

1) Konsernets bokførte egenkapitalandel skal være høyere enn 32,5% per 31.12.
2) Netto rentebærende gjeld (NIBD) skal være lavere enn fire ganger EBITDA justert for utbytte fra tilknyttede selskaper.

Med bakgrunn Polaris Medias solide likviditet og kontantstrøm, ble lånets løpetid og nedbetalingsplan endret fra juli 2018 til juli 2024. Avdrag per kvartal ble redusert fra 18 til 8 mill. All gjeld er betalt på forfall og konsernet er ikke i brudd med noen lånevilkår. En oppstilling over konsernets utvikling og status ift. lånevilkårene i 2015 og forrige år framgår av tabellen nedenfor.

I andre kvartal 2014 ble det inngått en 10-årig avtale med Sparebank1 Finans Midt-Norge AS om leie av ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim AS. Finansieringsavtalen trådte i kraft fjerde kvartal 2014. Polaris Media inngikk i juni 2014 en rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. med 10 års løpetid med rente 2,57%. Rentebytteavtalen er en sikring av finansieringsavtalen vedr. ny presse.

  20152014                                                                       
Langsiktig rentebærende gjeld i balansen 304 332345 170 
Fratrukket virkelig verdi på rentebytteavtale -3 454-3 660 
Kortsiktig rentebærende gjeld (neste års avdrag) 39 06734 432 
Bankinnskudd -210 590-218 077 
Bundne bankinnskudd 15 29411 592 
Netto rentebærende gjeld som i låneavtalen 1)144 649169 457 
     
12 måneders rullerende EBITDA 189 692243 804 
Utbytte fra tilknyttede selskaper 53 00996 624 
EBITDA som i låneavtalen 242 702340 428 
     
Netto rentebærende gjeld (NIBD) / EBITDA 0,60,5 
     
Krav til egenkapital    
Bokført egenkapitalandel per 31.12.2012 63,5 %39,9 % 
Minimumskrav lånevilkår (covenant) 32,5 %32,5 % 
Margin til lånevilkår (%-poeng) 31,0 %7,4 % 

 

Konsernets låneengasjement 31.12.2015      
En oversikt over konsernets langsiktige låneengasjement framgår av tabellen nedenfor. 
  
  20152014
Låntaker LånebeløpSaldo 31.12.2015Avdrag (kvartal)AvdragRentekostnadRentekostnad
Polaris Media ASA575 000272 5108 00032 00010 02612 198
Polaris Trykk Harstad AS20 00050050050090218
Nordavis AS4 3000004318
Finansiell leasingavtale Polaris Trykk Trondheim066 935NA6 5672 2521 456
Neste års avdrag (klassifisert som kortsiktig gjeld)0-39 0670000
Langsiktg gjeld eks. rentebytteavtale599 300300 8788 50039 06712 41113 891

 

Forfallsstruktur låneengasjement201620172018201920202021
Polaris Media ASA32 00032 00032 00032 00032 00032 000
Polaris Trykk Harstad AS50000000
Polaris Trykk Trondheim6 5676 7696 9787 1937 4147 643
Sum avdragsbetaling år39 06738 76938 97839 19339 41439 643
Restgjeld 31.12.261 812223 043184 065144 873105 45865 815


Lånet i Polaris Trykk Harstad AS er innfridd første kvartal 2016. Nordavis AS sitt lån er innfridd i 2015. 


Rentesikring

Kontantstrømsikring består av rentebytteavtaler der endringer i virkelig verdi føres over egenkapitalen. Det ble i juni 2014 inngått en 10-årig rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. Polaris Media betaler 2,57% fast rente og mottar 3 mnd. NIBOR. Rentebytteavtalen i Polaris Trykk Harstad AS utløper i februar 2016. Den resultatførte andelen av tapet i rentebytteavtalen   framgår av tabellen nedenfor;

Rentebytteavtale 20152014 
Resulatført i regnskapet 7961 345 
     
Virkelig verdi 31.12 -3 454-3 660 
Virkelig verdi 01.01 -3 660-1 220 
Andre inntekter og kostnader 206-2 439 
     
Effekter av renteendring (+/- 1%) 20152014 
Resultat (+/-) 669618 
Egenkapital 1 1092 190 
     
Finansposter                                                                           
Finansinntekt    
Renteinntekt 3 1793 573 
Mottatt aksjeutbytte 1 256689 
Gevinst realisasjon av aksjer 1 14 38639 632 
Vurdering av skjer i Finn.no til virkelig verdi 2 956 5180 
Andre finansinntekter 3 -614625 
Sum finansinntekt 974 72644 519 
     
Finanskostnad    
Tap realisasjon aksjer 00 
Andre finanskostnader 3 1081 708 
Sum andre finanskostnader 3 1081 708 
Renter lån 12 41113 819 
Resultatført rentebytteavtale 7961 345 
Rentekostnad 184243 
Sum rentekostnad 13 39115 480 
     
Sum finanskostnader 16 49917 188 
     
Netto finansposter 958 22727 331 

1)  Polaris Media solgte 22.12.2015 0,13% av aksjene i Finn.no AS for 15 mill. Regnskapsmessig gevisnt var 14,3 mill. I 2014 solge Polaris Media samtlige  egenkapitalbevis i Sparebank1 SMN for 8,4 mill. I den forbindelse er det regnskapsført en gevinst på 3,3 mill.  Den 31.12.2014 solgte Polaris Media 100% av aksjene i Nordregate 1-3 AS for 41,4 mill. Innregnet gevinst er 36,4 mill.
2) Se note 11 for ytterligere informasjon
3) I andre kvartal 2015 har Sunnmørsposten kjøpt 1368 aksjer i Fjordtrykk AS. Polaris Medias samlede eierandel ble dermed 57,54% i Fjordtrykk AS og det heleide datterselskapet Fjordabladet L/L. Fjordtrykk AS er fra juni 2015 konsolidert som datterselskap ihht. IFRS 3. I den forbindelse har konsernet resultatført en verdiøkning på tidligere eierandeler i Fjordtrykk AS på til sammen 1,2 mill. og er bokført under andre finansinntekter. Pr Q3 er tidligere inntektsføring av resultatandeler i Fjordtrykk reversert på til sammen 2,7 mill. som følge av at Polaris Media oppnådde kontroll i Fjordtrykk AS. Nettoeffekten er en kostnadsføring på 1,5 mill. under andre finansinntekter. 


Operasjonelle leieavtaler
Dette består av inngåtte innkjøps- og leieavtaler av langsiktig karakter. De fleste av disse avtalene har ikke angitt noen minimumsleie, og beløpene som er oppgitt er antatt leie- eller kjøp for de forskjellige avtalene basert på historiske volum. Konsernets avtaler består i hovedsak av husleieavtaler, avtaler om drift, support og vedlikehold av fagsystemer, samt avtaler om innkjøp av redaksjonelt stoff.     

 

ÅrHusleie avtalerIT relaterte forpliktelserAndre finansielle forpliktelser       Sum                                                                                                                                                                                                                              
201655 8629 51412 12477 501 
201756 0911 2129 01766 320 
201855 44408 81964 262 
201952 74508 50761 253 
Etter 2019315 536041 029356 565 
Sum535 67710 72679 497                625 901 

 

De største leieavtalene gjelder Polaris Trykk AS og Adresseavisen AS. Polaris Trykk AS har en 10 års leieavtale i Industriveien 13 løpende fra 2012, mens Adresseavisen AS har en 15 års leieavtale i Ferjemannsveien 10 løpende fra 2015.

Finansielle leieavtaler  

Konsernet har finansiell leieavtale på en trykkpresse.  Leieavtalen går over hele pressenes forventede levetid. Nåverdi av minimumsbetalingene er som følger:

   20152014                                                                                                                                                                                                                              
   NåverdiNåverdi 
Innen et år  8 4898 005 
Mellom 1 og 5 år  33 95532 023 
Etter 5 år  33 95540 023 
Sum mimimumsleie  76 40080 051 
Fratrukket finanskostnad  -9 464-12 749 
Nåverdi av minimumsleie    66 93567 297 

 

 

 

Note 14. Pantstillelser og garantiansvar


Som sikkerhet for låneavtale av 2009 mellom Polaris Media ASA og Sparebank1 SMN, samt trekk- og garantifasiliteter, er det stilt førsteprioritets pant i morselskapets vesentlige datterselskaper. Bokført verdi av aksjer i hoveddatterselskaper fremgår av tabellen nedenfor. Som sikkerhet for den finansielle leieavtalen vedrørende trykkpresse, har Polaris Trykk Trondheim AS stilt pant i egne eiendeler ovenfor Sparebank 1 SMN. For nærmere informasjon, se note 13.

Pantesikret gjeld                                20152014                                                                                                                                               
Langsiktig gjeld i Polaris Media ASA 272 510304 210 
Pantesikret gjeld per 31.12 272 510304 210 
     
Adresseavisen Gruppen AS 117 858117 858 
Harstad Tidende Gruppen AS                  73 09973 099 
Polaris Trykk AS                  171 629171 629 
Polaris Media Nordvestlandet AS 302 592     400 450 
Polaris Eiendom AS m.fl.                  47 87747 877 
Sum 713 055810 912 
     
Garantiansvar 20152014 
Garantier konsernselskaper 81 31581 315 
Sum 81 31581 315 

 

Bevegelsene i verdier knyttet til bokførte verdier av aksjer i vesentlige datterselskaper er knyttet til nedskrivning av verdier på 97,9 mill. etter IAS 36 for virksomheten Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, jfr note 7. 

Note 15. Annen driftskostnad

 

                  20152014                                                                              
Distribusjonskostnader 161 807152 766 
Salg og reklamekostnader 87 31592 609 
Telefon, porto, TV lisenser 19 80919 706 
Reisekostnader 28 83831 607 
Kostnader transportmidler 2 2302 979 
IT og kontorkostnader 56 01853 449 
Drift bygninger og driftsmidler 93 47692 122 
Tap på fordringer 2 3941 662 
Annen driftskostnad 41 03942 779 
Sum 492 925489 679 

 

Note 16. Varekostnad

 

                 20152014                                                                         
Trykking og innkjøp råvarer 145 524154 704 
Innkjøpt redaksjonelt stoff 47 29943 362 
Andre varekostnader 38 24837 053 
Varekostnad 231 072235 119 

 

Note 17. Annen kortsiktig gjeld

 

               20152014                                                                         
Skyldig offentlige avgifter 68 12277 252 
Forskuddsbetalt abonnement 114 700107 426 
Feriepenger 70 93075 532 
Annen kortsiktig gjeld 66 19079 934 
herav avsetning sluttpakker 10 70022 566 
Annen kortsiktig gjeld 319 942340 143 

 

Note 18. Skattekostnad

 

              20152014                                                                                
Betalbar skatt 11 17711 445 
Endring i utsatt skatteforpliktelse -4 64418 616 
Skattekostnad på ordinært resultat 6 53330 061 
     
Årets betalbare skatt 11 17711 445 
Skatteeffekt avgitt konsernbidrag -10 291-8 228 
Betalbar skatt i balansen 9453 216 
     
Avstemming    
Ordinært resultat før skatt 944 891121 100 
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 27 % 255 12132 697 
     
Skatteeffekten av følgende poster    
Ikke fradragsberettigede kostnader 30 18318 315 
Ikke skattepliktige inntekter -24 654-10 437 
Effekt av endret skattesats -2 3480 
Resultatandel fra tilknyttede selskaper -13 784-10 514 
Skattekostnad på ordinært resultat 244 51830 061 
     
Spesifikasjon av skatteeffekter av midlertidige forskjeller    
Fordel    
Omløpsmidler 647741 
Anleggsmidler 6 5608 156 
Pensjonsforpliktelse 17 40241 230 
Avsetninger 6 8139 927 
Aksjer og andre verdipapirer 1 185988 
Underskudd til fremføring 5 0384 152 
Ikke balanseført utsatt skattefordeler -173567 
Sum skatteeffekt av fordeler 37 47065 761 
     
Forpliktelse    
Omløpsmidler 1 0411 170 
Anleggsmidler 69 25177 705 
Forskuddsbetalt pensjonspremie 3 3888 243 
Sum skatteeffekt av forpliktelser 73 68187 118 
     
Netto utsatt skattefordel/(forpliktelse) -36 211-21 356 
     
Som fordeler seg som følger    
Utsatt skattefordel 28 67052 125 
Utsatt skatt 64 88073 481 
Netto utsatt skatt -36 210-21 356 

 

Note 19. Lønn og godtgjørelser

 

  20152014                                                              
Lønn og feriepenger1)637 519678 536 
Arbeidsgiveravgift 85 18286 469 
Pensjonskostnader2)23 903-51 058 
Annen personalkostnad 15 17514 896 
Sum 761 779728 843 
Årsverk per 31.12 (unntatt avisbud) 888978 
     
Kostnader til revisor er fordelt som følger 20152014 
Lovpålagt revisjon 1 2011 396 
Andre attestasjonstjenester 168188 
Skatterådgivning 332477 
Andre tjenester utenfor revisjonen 82141 
Sum 1 7832 202 

1) Herav frivillig avgang 13 mill.
2) Herav positiv effekt av avvikling av ytelsesbaserte pensjoner på 22,5 mill. i lokale mediehus i Adresseavisen Gruppen. 

Ytelser til ledende ansatte

I konsernet er konsernledelsen i Polaris Media ASA definert som ledende ansatte.

2015 Antall aksjerÅrslønn 1Prestasjons 
basert lønn2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum             
Konsernsjef Per Axel Koch     152 9452 8460855380   4 081 
Adm. dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg 14 0742 18302642512 699 
Sjefredaktør Adresseavisen, Tor Olav Mørseth a) 09560122631 141 
Tidl sjefredaktør Adresseavisen, Arne Blix 1 5401 23305161441 893 
Adm. dir Polaris Trykk, Steinar Bakken 9511 80102122282 241 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 9511 93402341842 352 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth 2 9512 22002152132 649 
         
a) Tor Olav Mørseth tiltrådte som sjefredaktør i Adresseavisen AS for Arne Blix 1.5.2015      
         
2014 Antall aksjerLønnPrestasjons
basert lønn
PensjonAnnen
godtgjørelse
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch 152 5732 7795061 3633284 976 
Adm dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg 14 0742 1092443321702 855 
Sjefredaktør Adresseavisen, Arne Blix 1 5402 04201 1121763 331 
Adm. dir Polaris Trykk, Steinar Bakken 5791 7642131812052 362 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 5791 9102292841542 577 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth  5792 1632382561872 844 

 
1) Årslønn er vedkommendes mottatte ytelser inkl feriepenger i henhold til lønns- og trekkoppgave (tilsv). For 2015 har konsernledelsen frasagt seg en fastlønnsregulering på 2%. 

2) Konsernledelsen har en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil tre måneders lønn og for resten av konsernledelsen inntil to måneders lønn, se også redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2015. Beløpet i tabellen omfatter prestasjonsbasert lønn utbetalt i regnskapsåret, men som gjelder måloppnåelse for året før. Konsernledelsen frasa seg prestasjonsbasert lønn for 2014 tilsvarende 40% uttelling for 2014. Følgelig er det ikke utbetalt prestasjonsbasert lønn til konsernledelsen i 2015. 

3) Tallene for pensjon er basert på innbetalinger gjort til vedkommendes pensjonsordning i 2015 i henhold til vedkommendes ansettelsesavtale. De ytelsesbaserte pensjonsordningene ble avviklet i 2014. 

4) Annen godtgjørelse består i hovedsak av fordel av firmabil, innberettet fordel av forsikringsordninger og øvrige naturalytelser. 

For beskrivelse av kompensasjonsordninger for ledende ansatte, se redegjørelse under Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar kap. 12.

 
              2015                  2014
Utbetalt styrehonorar:Antall aksjer 
eid i Polaris
Media ASA
StyrehonorarKomitèhonorarSumStyrehonorarKomitèhonorarSum 
Styre       
Styreleder Bernt Olufsen (styreleder)41834528      373173 173
Styremedlem Bente Rathe (nestleder) 1852220716315178
Styremedlem Stig Eide Sivertsen 1685222016350213
Styremedlem Trond Berger *  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Styremedlem Bente Sollid Storehaug 168 168163        163
Styremedlem Lena Victoria Svanberg 85 85  0
Styremedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas 108 10830 30
Styremedlem ansattrepresentant Marianne Leithe  168 16883 83
Styremedlem ansattrepresentant Rune Setsaas  168 16883 83
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg9511682219016315178
Varamedlem aksjonærvalgt Jon Binde   0  0
Varamedlem aksjonærvalgt Mona Lindal 15 15  0
Varamedlem ansattrepresentant Geir Forbregd 39 39  0
Varamedlem ansattrepresentant Torleif Rolfsen3000 0  0
Varamedlem ansattrepresentant Hilde Østmoe 0 0  0
Fratrådte styremedlemmer:        
Styremedlem Lars Svensson  833211416330193
Styremedlem Kristine Landmark 1002212219815213
Styremedlem ansattrepresentant Bjørn Sletvold 579  080 80
Varamedlem aksjonærvalgt Lars Grustaf Ander  151530 30
Varamedlem Anne Britt Bekken   023 23
Varamedlem ansattrepresentant Merete Amdam Holand951   080 80
Valgkomite       
Leder valgkomiteen Jacob A. Møller*  Mottar ikke personlig honorar Mottar ikke personlig honorar
Medlem valgkomiteen Unni Steinsmo  2727  0
Medlem valgkomiteen Arild Nysæther  3232  0
Leder valgkomiteen Roar Arntzen (fratrådt)   0 6565
Leder valgkomiteen Berit Rian (fratrådt)   0 4545
Medlem valgkomiteen Anne Breiby (fratrådt)   0 7070
Totalt 1 7972512 0481 5923051 895

 *) Oversikten viser mottatte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for angjelde regnskapsår. For styremedlemmer som ikke mottar personlig styrehonorar (gjelder Trond Berger og Jacob Møller, begge Schibsted ASA) mottar Polaris Media ASA faktura fra vedkommende arbeidsgiver. For redegjørelse, se Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar kap. 12.

 

 

 

 

Note 20. Nærstående parter


Som nærstående part betraktes tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet. Nedenfor er det listet opp transaksjoner med den felleskontrollerte virksomheten Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS. 

Konsernet har i tillegg et samarbeid med Schibsted om blant annet betalingsløsning for nett, annonsering (Storby) og redaksjonelt innhold, men dette samarbeidet anses ikke å være med nærstående part.

Foruten dette foregår det vesentlig kjøp og salg mellom selskapene i konsernet. Dette er hovedsakelig trykking av avis, fellestjenester innen regnskap/økonomi/personal, IT-tjenester, distribusjonstjenester, husleie og eiendomsdrift. Alle transaksjoner med datterselskap er eliminert i konsernregnskapet. 

Kontanter benyttes som vederlag for oppgjør med nærstående parter. Konsernet har pr.
31. desember 2015 et lån på 1,5 mill. til den felleskontrollert virksomheten Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS.  

Polaris Media ASA har pr 31.12.2015 reklassifisert aksjeposten i Finn.no AS til aksjer tilgjengelig for salg etter IAS 39. Polaris Media anser ikke lenger Finn.no AS å være nærstående med Polaris Meida. Det er ikke avsatt eller kostnadsført tap knyttet til mellomværende med nærstående parter. For ytelser til ledelsen, se note 19.  

          20152014                                                            
FINN.no AS                      
Salg til nærstående part 26 03225 363 
Kjøp fra nærstående part 6 7047 311 
Fordring på nærstående part 124135 
Gjeld til nærstående part 127113 
     
Nr1 Adressa Trykk Orkanger    
Salg til nærstående part 7942 136 
Kjøp fra nærstående part 20 19413 226 
Fordring på nærstående part 1 495206 
Gjeld til nærstående part 1 0111 206 

 

Note 21. Aksjonærforhold


Morselskapet har per 31.12.15 en aksjekapital på kr 48 926 781 fordelt på 48 926 781 antall aksjer pålydende kr 1. Polaris Media ASA eier 58 176 egne aksjer per 31.12.15.

Hver aksje har 1 stemme i selskapets generalforsamling. Endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst 3/4 flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Resultat per aksje i 2015 er kr 19,20 (1,86). Foreslått utbytte i morselskapet Polaris Media ASA for 2015 er kr 1,25 pr. aksje, tilsammen 61 085 756 . For ytterligere informasjon om aksjen se Aksjonærinformasjon.

De største aksjonærene i selskapet per 31.12.15 var:

NavnAntall aksjerProsent                                                                                                            
SCHIBSTED ASA             14 172 95229,0 % 
NWT MEDIA AS             12 930 00026,4 % 
MUST INVEST AS               7 188 76414,7 % 
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS               5 584 50811,4 % 
SOFELL AS               1 005 3842,1 % 
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE                   931 1061,9 % 
GYLDENDAL ASA                   924 0001,9 % 
HARSTAD SPAREBANK                   823 9361,7 % 
AMBLE INVESTMENT AS                   558 9301,1 % 
PARETO AS                   292 3800,6 % 
Sum 10 største aksjonærer44 411 96090,8 % 
Øvrige aksjonærer4 514 8219,2 % 
Sum48 926 781100,0 % 

Note 22. Kundefordringer og andre fordringer

 

                      20152014                                          
Kundefordringer    
Kundefordringer til pålydende 31.12 101 662137 241 
Avsetning til tap 31.12 -3 777-3 725 
Bokført verdi kundefordringer 97 885133 511 
     
Avsetning til tap 01.01 - 3 725-4 103 
Endring avsetning til tap -52378 
Avsetning til tap 31.12 - 3 777-3 725 
     
Faktisk kostnadsførte tap i året 2 2832 529 
     
Andre kortsiktige fordringer    
Andre kortsiktige fordringer1 41 46727 311 
Fordringer på felleskontrollert virksomhet 4082 219 
Sum 41 87629 530 
     
     
Aldersfordeling kundefordringer    
Ikke forfalt 85 187113 976 
0 - 30 dg 12 14416 921 
30 - 60 dg 1 6922 190 
60 - 90 dg 304754 
90 > dg 2 3363 394 
Sum
 101 662137 236 

1) Andre fordringer består periodiseringer og andre mindre tilgodehavende. Disse har en estimert gjennomsnittlig forfallstid på 3-6 måneder. 

 

Note 23. Restruktureringskostnader


Polaris Media har i 2015 gjort ytterligere bemanningstilpasninger. Kostnadene er resultatført som lønnskostnader/pensjonskostnader. Kostnad for sluttpakker og gavepensjoner utgjør kr 11,7 mill. og er inkludert i kortsiktig gjeld. Avsetningene er gjort i all hovedsak i Polaris Trykk Trondheim og Sunnmørsposten. 

 


Revisjonsberetning