Noteoversikt

Se noter her

Note 1. Vesentlige regnskapsprinsipper


Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Implementering av nye og reviderte standarder og fortolkninger
Regnskapsprinsippene er konsistente med prinsippene i forrige regnskapsår. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap
Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi dersom verdien i balansen overstiger gjenvinnbart beløp. Reversering av nedskriving foretas hvis grunnlaget for nedskriving ikke lenger er tilstede. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt, mens konsernbidrag inntektsføres under finansinntekter under forutsetning av at mottatt konsernbidrag ikke representerer en tilbakebetaling av investert kapital. Konsernbidrag som representerer en tilbakebetaling av investert kapital regnskapsføres som redusert kostpris. Netto avgitt konsernbidrag (brutto konsernbidrag fratrukket tilhørende skatteeffekt) tillegges anskaffelseskost for investering i datterselskaper.

Inntekter
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når tjenesten ytes og krav på vederlag oppstår. Inntektene regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Skatter
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner er ført mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Selskapet har avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger for ansatte født etter 1953 med virkning fra 31.12.2014. Gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Diskonteringsrenten fastsettes med utgangspunkt i renten på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som reflekterer tidshorisonten for oppgjøret av pensjonsforpliktelsen. Forventet avkastning beregnes med den samme rente som er benyttet ved diskontering. Aktuarmessige gevinster og tap innregnes i egenkapitalen og  i den perioden de oppstår. Periodens netto pensjonskostnad presenteres som lønns- og personalkostnader. I balansen presenteres netto pensjonsforpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift.

Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper. 

Kontantstrøm
Kontantstrømoppstilling er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter i oppstilling av kontantstrømmer omfatter kontanter, bankinnskudd og plasseringer med forfall innen tre måneder fra plasseringstidspunktet.


Note 2. Lønnskostnad og godtgjørelser

 

Lønnskostnad                  20152014                                                      
Lønn 24 97823 696 
Folketrygavgift 3 6043 796 
Pensjonskostnader 2 499-1 160 
Andre ytlelser 1 006684 
Sum 32 08827 017 
     
Antall årsverk per 31.12 2830 

 

2015                                               
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
Årslønn 1Prestasjons
basert lønn2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch152 9452 84608553804 081 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth2 9512 2200215213       2 649 
        
2014       
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
Årslønn 1Prestasjons
basert lønn 2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch152 5732 7795061 3633284 976 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth 579    2 1632382561872 844 


1) Årslønn er vedkommendes mottatte ytelser inkl. feriepenger i henhold til lønns- og trekkoppgave (tilsv.). For 2015 har konsernledelsen frasagt seg en fastlønnsregulering på 2%.

2) Konsernledelsen har en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil tre måneders lønn, og for resten av konsernledelsen inntil to måneders lønn, se også redegjørelse for lederlønnsplitikken for regnskapsåret 2015. Beløpet i tabellen omfatter prestasjonsbasert lønn utbetalt i regnskapsåret, men som gjelder måloppnåelse for året før. Konsernledelsen frasa seg prestasjonsbasert lønn for 2014 tilsvarende 40% uttelling for 2014. Følgelig er det ikke utbetalt prestasjonsbasert lønn til konsernledelsen i 2015. 

3) Tallene for pensjon er basert på innbetalinger gjort til vedkommendes pensjonsordning i 2015 i henhold til vedkommendes ansettelsesavtale. De ytelsesbaserte pensjonsordningene ble avviklet i 2014. 

4) Annen godtgjørelse består i hovedsak av fordel av firmabil, innberettet fordel av forsikringsordninger og øvrige naturalytelser. 

For beskrivelse av kompensasjonsordninger for ledende ansatte, se redegjørelse under Eierstyring og selskapsledelse kap 12.

 

  20152014
Utbetalt styrehonorar: Antall aksjer
eid i Polaris
Media ASA
 StyrehonorarKomitèhonorarSumStyrehonorarKomitèhonorarSum
Styret       
Styreleder Bernt Olufsen (styreleder)41834528     373173 173
Styremedlem Bente Rathe (nestleder) 1852220716315178
Styremedlem Stig Eide Sivertsen 1685222016350213
Styremedlem Trond Berger*  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Styremedlem Bente Sollid Storehaug 168 168163 163
Styremedlem Lena Victoria Svanberg  85 850 0
Styremedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas 108 10830 30
Styremedlem ansattrepresentant Marianne Leite 168 16883 83
Styremedlem ansattrepresentant Rune Setsaas 168 16883 83
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg951 1682219016315178
Varamedlem aksjonærvalgt Jon Binde   0  0
Varamedlem aksjonærvalgt Mona Lindal 15 15  0
Varamedlem ansattrepresentant Geir Forbregd 39 39  0
Varamedlem ansattrepresentant Torleif Rolfsen3000 0  0
Varamedlem ansattrepresentant Hilde Østmoe 0 0  0
Fratrådte styremedlemmer:        
Styremedlem Lars Svensson  833211416330193
Styremedlem Kristine Landmark  1002212219815213
Styremedlem ansattrepresentant Bjørn Sletvold 579 0080 80
Varamedlem aksjonærvalgt Lars Gustaf Ander  151530 30
Varamedlem Anne Britt Bekken  0023 23
Varamedlem ansattrepresentant Merete Amdam Holand951 0080 80
Valgkomite       
Leder valgkomiteen Jacob A Møller*  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Medlem valgkomiteen Unni Steinsmo  2727  0
Medlem valgkomiteen Arild Nysæther  3232  0
Leder valgkomiteen Roar Arntzen (fratrådt)  00 6565
Leder valgkomiteen Berit Rian (fratrådt)  00 4545
Medlem valgkomiteen Anne Breiby (fratrådt)  00 7070
Sum 1 7972512 0481 592305   1 895

* Oversikten viser mottatte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for angjeldende regnskapsår. For styremedlemmer som ikke mottar personlig honorar (gjelder Trond Berger og Jacob Møller, begge Schibstedt ASA) mottar Polaris Media ASA faktura fra vedkommende arbeidsgiver. For redegjørelse om styregodtgjørelse, se Eierstyring og selskapsledelse kap 11.

 

Revisors honorar                          20152014                                               
Lovpålagt revisjon 208490 
Skatterådgiving 162456 
Andre tjenester utenfor revisjon 84133 
Sum 4531 079 

 


Note 3. Varige driftsmidler

 

2 015Immatrielle eiendelerDriftsløsøre                                                                   
Anskaffelseskost   
Anskaffelseskost per 1.110 0767 886 
Tilgang i året5193 944 
Utrangering0-285 
Reklassifisering5 242-5 242 
Anskaffelseskost per 31.1215 8366 303 
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:   
Akkumulerte avskrivinger per 1.17 5352 078 
Periodens avskrivinger2 806435 
Utrangering0-285 
Akkumulerte avskrivinger per 31.1210 3412 227 
Bokført verdi per 31.125 4954 076 
    
2 014Immatrielle eiendelerDriftsløre 
Anskaffelseskost:   
Anskaffelseskost per 1.111 5726 974 
Tilgang i året8701 012 
Avgang i året-2 4660 
Reklassifisering100-100 
Anskaffelseskost per 31.1210 0767 886 
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:   
Akkumulerte avskrivinger per 1.16 0221 714 
Periodens avskrivinger3 413364 
Periodens nedskrivninger5670 
Utrangering -2 4660 
Akkumulerte avskrivinger per 31.127 5352 078 
Bokført verdi per 31.122 5415 808 
    
Økonomisk levetid3-5 år3-5 år 
Avskrivningsplanlineærlineær 

 

 

 


Note 4. Datterselskaper

 

SelskapAksjekapitalAntall aksjerResultat Verdi                                                                                                              
Adresseavisen Gruppen AS       95 000     100 0001 456117 858 
Polaris Media Nord-Norge AS       85 000     100 000-4 74273 099 
Polaris Trykk AS     110 000     100 000-4 534171 629 
Polaris Media Nordvestlandet AS       20 200         1 000-98 290302 592 
Polaris Eiendom AS       12 000     100 000-1 91747 837 
Polaris Regnskap AS             30             1003340 
Sum  -107 994  713 055 

 


Note 5. Investeringer i aksjer

 

                                 2015           2014                                                                                                        
Trønder-Avisa AS10,08 % 17 83617 836 
Cxense ASA9,03 % 62 48055 480 
ProVenture Seed AS0,50% 928912 
Fanbooster AS4,48% 2 0002 000 
Sum  83 24476 228 

 


Note 6. Fordringer med forfall senere enn ett år

 

                              20152014                                                                        
Andre fordringer 140841 
Lån til foretak i samme konsern 00 
Sum 140841 

Note 7. Aksjekapital og aksjonærinformasjon


Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.15 består av 48 926 781 aksjer pålydende kr 1,00. Selskapet eier 58 176 egne aksjer.

 PålydendeAntallBokført                                                                
A-aksjer1,048 926 78148 926 781 De største aksjonærene i selskapet pr. 31.12.15 var:

NavnAntall aksjerProsent                                                 
SCHIBSTED ASA 14 172 95229,0 % 
NWT MEDIA AS12 930 00026,4 % 
MUST INVEST AS7 188 76414,7 % 
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS5 584 50811,4 % 
SOFELL AS 1 005 3842,1 % 
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE   931 1061,9 % 
GYLDENDAL ASA 924 0001,9 % 
HARSTAD SPAREBANK823 9361,7 % 
AMBLE INVESTMENT AS 558 9301,1 % 
PARETO AS      292 3800,6 % 
Sum 10 største aksjonærer44 411 96090,8 % 
Øvrige aksjonærer4 514 8219,2 % 
Sum48 926 781100,0 % 

 

 


Note 8. Egenkapital

 

2015Aksjekapital OverkursEgne aksjerInnskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
Sum
egenkapital
                                             
Egenkapital 1.1.201548 927256 982-35305 874261 799567 673 
Årets resultat    0-27 448-27 448 
Utbytte   -61 086-61 086 
Estimatavvik pensjoner    05 2625 262 
Andre føringer mot egenkapitalen  -23-23-526-550 
Egenkapital per 31.1248 927256 982-58305 851178 001483 852 
        
2014AksjekapitalOverkurs Innskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
Sum
egenkapital
 
Egenkapital 1.1.201448 927256 982-63305 846215 039520 885 
Årets resultat   0102 083102 083 
Utbytte   0-48 892-48 892 
Estimatavvik pensjoner   0-6 012-6 012 
Andre føringer mot egenkapitalen  2828-420-392 
Egenkapital per 31.1248 927256 982-35305 874261 799567 673 

 


Note 9. Pensjonskostnader, midler og forpliktelser


Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Selskapet regnskapsfører pensjoner i samsvar med IAS 19, med bakgrunn i NRS 6 A. Selskapet avviklet per 31.12.2014 ytelsesbaserte pensjonsordninger for ansatte som er født etter 1954. Avviklingen medførte en positiv engangseffekt på 4 mill. Den avviklede ordningen ble erstattet med en vanlig innskuddsordning. I tillegg har selskapet udekkede pensjonsforpliktelser (usikret) og tilleggspensjon for alle ansatte med lønn over 12G, se note 2.

Økonomiske forutsetninger              20152014                                                  
Diskonteringsrente 2,7 %2,3 %   
Forventet avkastning 2,7 %2,3 % 
Lønnsregulering 2,25%2,5% 

 

 

Pensjonskostnad20152014                                                           
Årets pensjonsopptjening692 402 
Planendring0-4 212 
Rentekostnad (inntekt)64742 
Administrasjonskostnad53170 
Arbeidsgiveravgift92150 
Pensjonskostnad ytelsespensjon861-1 447 
Medlemsinnskudd fra ansatte-327-345 
Kostnader overgang til innskuddspensjon0230 
Andre pensjonskostnader1 965402 
Sum pensjonskostnader2 499-1 160 

 

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: 2015   2014                          
 FondertUfondertSumFondertUfondertSum 
Endringer i brutto pensjonsforpliktelse:       
Brutto pensjonsforpliktelse 1.12 58732 12234 70911 15625 96737 123 
Nåverdien av årets pensjonsopptjening690691 33801 338 
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen5965371245710651 522 
Planendring0-3 740-3 740-12 9950-12 995 
Aktuarielle tap/gevinster542-2 313-1 7712 6495 0907 739 
Betalinger-360-36-180-18 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.123 22126 72129 9422 58732 12234 709 
        
Endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.12 63002 6309 23809 238 
Forventet avkastning på pensjonsmidler640644150415 
Planendring000-8 7830-8 783 
Aktuariell tap/gevinst 6890689-180-18 
Administrasjonskostnader-640-64-2010-201 
Premieinnbetalinger18801881 99801 998 
Utbetalinger-360-36-180-18 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.123 47003 4702 63002 630 
        
Netto pensjonsforpliktelse-25026 72126 471-4332 12232 079 
Arbeidsgiveravgift03 7683 76804 5294 529 
Avsetning pensjoner omstillingskostnader01 5131 51301 4611 461 
Pensjonsforpliktelse  31.12-25032 00231 752
-4338 11238 069 
        
Pensjonsmidler i balansen  -250  -43  
Pensjonforpliktelser i balansen  32 002  38 112 
Netto pensjonsforpliktelser  31 752  38 069 

 

Til sikring av usikret pensjonsordning er det i tillegg satt av 13,3 mill. på sperret bankkonto. Dette er i regnskapet presentert som bankinnskudd under kortsiktig rentebærende gjeld.


Note 10. Annen langsiktig gjeld


Polaris Media ASA tok i 2009 opp et lån på 575 mill. i forbindelse med oppkjøp av enheter på Nordvestlandet. Det er følgende vilkår knyttet til lånet:

- Fire ganger rullerende EBITDA inkl. utbytte skal være høyere en netto rentebærende gjeld.
- Egenkapitalgraden for konsernet skal være høyere enn 32,5% ved årsskiftet

Polaris Media endret med virkning fra 1.1 2014 lånevilkår med Sparebank 1 SMN. Med bakgrunn i solid likviditet og kontantstrøm ble lånets løpetid og nedbetalingsplan endret fra juli 2018 til juli 2024. Avdrag per kvartal ble redusert fra 18 til 8 mill. Det er nærmere redegjort for status ift. lånevilkår og langsiktig gjeld i konsernregnskapet. Polaris Media ASA har betalt all gjeld ved forfall og er ikke i strid med vilkårene i låneavtalene. Lån forfaller kvartalsvis, og årlige avdrag er gjengitt nedenfor: 

 

År20162017201820192020Etter 2020                                                                                                              
Forfallsstruktur gjeld       32 000 32 000 32 000 32 000 32 000112 510 

 

Rentesikring
Det ble i 2009 inngått en fem års avtale med fastrente på 325 mill. av gjelden. Rentebytteavtalen utløp 7. april 2014. Det ble i juni 2014 inngått en 10-årig rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. Polaris Media ASA betaler 2,57% fast rente og mottar 3 mnd. NIBOR.  

 

Rentebytteavtale   20152014                                                                        
Resultatført rentebytteavtale 7961 345 

Note 11. Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

 

               KundefordringerAndre fordringer                                                                                 
    2015201420152014 
Foretak i samme konsern40836107 07189 704 
      
 LeverandørgjeldAnnen kortsiktig gjeld 
 2015201420152014 
Foretak i samme konsern3 1163 00400 

 


Note 12. Skattekostnad

 

Skattekostnad                 20152014                                                    
Årets betalbare skattekostnad 00 
Endring i utsatt skatt 748622 
Skattekostnad 748622 
     
Betalbar skatt    
Årets betalbare skattekostnad 00 
Skatt på motatt konsernbidrag 00 
Betalbar skatt i balansen 00 
     
Avstemming    
Årets resultat før skatt -26 700102 706 
Forventet skatt -7 20927 730 
Ikke fradragsberettigede kostander 27 48415 071 
Resultatandel datterselskaper -20 250-42 179 
Skatteeffekt endret skattesats 7230 
Skattekostnad 748622 
Effektiv skattesats -3 %1% 
     
Spesifikasjon skatteeffekter    
Fordel    
Anleggsmidler 385603 
Pensjonsforpliktelser 4 6037 661 
Avsetninger 220575 
Underskudd til fremføring   2 0741 119 
Sum fordeler 7 2829 958 
     
Forpliktelser    
Forskuddsbetalt pensjonspremie 0174 
Sum forpliktelser 0174 
     
Netto usatt skattefordel (forpliktelse) 7 2829 784 

 Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt.


Note 13 Pantstillelser og garantier m.v

 

Bokført gjeld som er sikret ved pant  20152014                                                                    
Gjeld til kredittistitusjoner 272 510304 210 
     
Bokført verdi av eideler stilt som sikkerhet    
Aksjer i datterselskap 713 055810 912 
     
Garantiansvar    
Garantiansvar 49 76849 768 

 

De fleste selskapene i Polaris Media konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig overfor til en hver tid utestående på konsernkontoen. Det er etablert en felles trekkrettighet på konsernkontoen på 80 mill.  


Note 14. Sensitivitetsanalyse markedsrisiko


Selskapets finansieller eiendeler og forpliktelser er i meget liten grad eksponert for endringer i valuta eller andre rentemarkedsfaktorer.

Effekter av renteendring           20152014                                 
Effekter på selskapets resultat (+/-1%) 1 8711 893