Note 10. Annen langsiktig gjeld


Polaris Media ASA tok i 2009 opp et lån på 575 mill. i forbindelse med oppkjøp av enheter på Nordvestlandet. Det er følgende vilkår knyttet til lånet:

- Fire ganger rullerende EBITDA inkl. utbytte skal være høyere en netto rentebærende gjeld.
- Egenkapitalgraden for konsernet skal være høyere enn 32,5% ved årsskiftet

Polaris Media endret med virkning fra 1.1 2014 lånevilkår med Sparebank 1 SMN. Med bakgrunn i solid likviditet og kontantstrøm ble lånets løpetid og nedbetalingsplan endret fra juli 2018 til juli 2024. Avdrag per kvartal ble redusert fra 18 til 8 mill. Det er nærmere redegjort for status ift. lånevilkår og langsiktig gjeld i konsernregnskapet. Polaris Media ASA har betalt all gjeld ved forfall og er ikke i strid med vilkårene i låneavtalene. Lån forfaller kvartalsvis, og årlige avdrag er gjengitt nedenfor: 

 

År20162017201820192020Etter 2020                                                                                                              
Forfallsstruktur gjeld       32 000 32 000 32 000 32 000 32 000112 510 

 

Rentesikring
Det ble i 2009 inngått en fem års avtale med fastrente på 325 mill. av gjelden. Rentebytteavtalen utløp 7. april 2014. Det ble i juni 2014 inngått en 10-årig rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. Polaris Media ASA betaler 2,57% fast rente og mottar 3 mnd. NIBOR.  

 

Rentebytteavtale   20152014                                                                        
Resultatført rentebytteavtale 7961 345