Note 12. Skattekostnad

 

Skattekostnad                 20152014                                                    
Årets betalbare skattekostnad 00 
Endring i utsatt skatt 748622 
Skattekostnad 748622 
     
Betalbar skatt    
Årets betalbare skattekostnad 00 
Skatt på motatt konsernbidrag 00 
Betalbar skatt i balansen 00 
     
Avstemming    
Årets resultat før skatt -26 700102 706 
Forventet skatt -7 20927 730 
Ikke fradragsberettigede kostander 27 48415 071 
Resultatandel datterselskaper -20 250-42 179 
Skatteeffekt endret skattesats 7230 
Skattekostnad 748622 
Effektiv skattesats -3 %1% 
     
Spesifikasjon skatteeffekter    
Fordel    
Anleggsmidler 385603 
Pensjonsforpliktelser 4 6037 661 
Avsetninger 220575 
Underskudd til fremføring   2 0741 119 
Sum fordeler 7 2829 958 
     
Forpliktelser    
Forskuddsbetalt pensjonspremie 0174 
Sum forpliktelser 0174 
     
Netto usatt skattefordel (forpliktelse) 7 2829 784 

 Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt.