Note 13 Pantstillelser og garantier m.v

 

Bokført gjeld som er sikret ved pant  20152014                                                                    
Gjeld til kredittistitusjoner 272 510304 210 
     
Bokført verdi av eideler stilt som sikkerhet    
Aksjer i datterselskap 713 055810 912 
     
Garantiansvar    
Garantiansvar 49 76849 768 

 

De fleste selskapene i Polaris Media konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig overfor til en hver tid utestående på konsernkontoen. Det er etablert en felles trekkrettighet på konsernkontoen på 80 mill.