Note 9. Pensjonskostnader, midler og forpliktelser


Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Selskapet regnskapsfører pensjoner i samsvar med IAS 19, med bakgrunn i NRS 6 A. Selskapet avviklet per 31.12.2014 ytelsesbaserte pensjonsordninger for ansatte som er født etter 1954. Avviklingen medførte en positiv engangseffekt på 4 mill. Den avviklede ordningen ble erstattet med en vanlig innskuddsordning. I tillegg har selskapet udekkede pensjonsforpliktelser (usikret) og tilleggspensjon for alle ansatte med lønn over 12G, se note 2.

Økonomiske forutsetninger              20152014                                                  
Diskonteringsrente 2,7 %2,3 %   
Forventet avkastning 2,7 %2,3 % 
Lønnsregulering 2,25%2,5% 

 

 

Pensjonskostnad20152014                                                           
Årets pensjonsopptjening692 402 
Planendring0-4 212 
Rentekostnad (inntekt)64742 
Administrasjonskostnad53170 
Arbeidsgiveravgift92150 
Pensjonskostnad ytelsespensjon861-1 447 
Medlemsinnskudd fra ansatte-327-345 
Kostnader overgang til innskuddspensjon0230 
Andre pensjonskostnader1 965402 
Sum pensjonskostnader2 499-1 160 

 

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: 2015   2014                          
 FondertUfondertSumFondertUfondertSum 
Endringer i brutto pensjonsforpliktelse:       
Brutto pensjonsforpliktelse 1.12 58732 12234 70911 15625 96737 123 
Nåverdien av årets pensjonsopptjening690691 33801 338 
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen5965371245710651 522 
Planendring0-3 740-3 740-12 9950-12 995 
Aktuarielle tap/gevinster542-2 313-1 7712 6495 0907 739 
Betalinger-360-36-180-18 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.123 22126 72129 9422 58732 12234 709 
        
Endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.12 63002 6309 23809 238 
Forventet avkastning på pensjonsmidler640644150415 
Planendring000-8 7830-8 783 
Aktuariell tap/gevinst 6890689-180-18 
Administrasjonskostnader-640-64-2010-201 
Premieinnbetalinger18801881 99801 998 
Utbetalinger-360-36-180-18 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.123 47003 4702 63002 630 
        
Netto pensjonsforpliktelse-25026 72126 471-4332 12232 079 
Arbeidsgiveravgift03 7683 76804 5294 529 
Avsetning pensjoner omstillingskostnader01 5131 51301 4611 461 
Pensjonsforpliktelse  31.12-25032 00231 752
-4338 11238 069 
        
Pensjonsmidler i balansen  -250  -43  
Pensjonforpliktelser i balansen  32 002  38 112 
Netto pensjonsforpliktelser  31 752  38 069 

 

Til sikring av usikret pensjonsordning er det i tillegg satt av 13,3 mill. på sperret bankkonto. Dette er i regnskapet presentert som bankinnskudd under kortsiktig rentebærende gjeld.