Styrets beretning for 2015

Polaris Media ASA

Om konsernet Polaris Media

Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern etablert 20. oktober 2008. Konsernet er det ledende mediehus- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark, og er nr. tre nasjonalt. Konsernet eier 33 lokale og regionale mediehus, fem trykkerier, og tre regionale distribusjonsselskaper.

Virksomheten i Polaris Media ASA er per 31. desember 2015 organisert i fem virksomhetsområder; medievirksomhetene Adresseavisen Gruppen, Polaris Media Nord-Norge og Polaris Media Nordvestlandet, trykkerivirksomheten Polaris Trykk og eiendomsvirksomheten Polaris Eiendom. Konsernet eier tre regionale distribusjonsselskap fordelt på Adresseavisen Gruppen, Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Trykk (dekker Nord-Norge). Konsernet har i tillegg viktige eierinteresser i FINN.no AS (9,99%), Avisa Nordland AS (38%). Trønder-Avisa AS (10,1%), Cxense ASA (9,03%) og Fanbooster AS (4,5%).

Mediehusene i konsernet har i 2015 hatt i snitt 348.000(369.000) daglig brukere på nett, 277.000 (217.000) daglige brukere på mobil og 680.000[1] (750.000) lesere på papir. I konsernets primære nedslagsfelt har Polaris Media en daglig leserdekning på papir som tilsvarer 59% av befolkningen over 12 år i konsernets markedsområde fra Nordvestlandet til Finnmark, mens mange av mediehusene har over 50% daglig dekning digitalt.

Hovedtrekkene for konsernet i 2015

Konsernet omsatte i 2015 for 1 624[2] (1 700) millioner, som er en nedgang på 4%, men et økt EBITDA-resultat på 180[3] (170) millioner, tilsvarende 11% (10%) margin. Herav utgjør resultatandel fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap 51 (39) mill. Det er styrets oppfatning at Polaris Media har oppnådd et resultat for 2015 som står seg godt i et krevende mediemarked.

2015 var et nytt år hvor mediebransjen ble preget av store endringer i mediekonsum, og betydelige inntekter som beveger seg fra papir til digitalt. I tillegg har det betydelige fallet i oljeprisen med påfølgende redusert aktivitet i offshoremarkedet på land, i særlig grad rammet våre virksomheter på Sunnmøre, men i fjerde kvartal også påvirket våre øvrige regioner. De digitale annonseinntektene vokser med 12%, mens nedgangen i papirbaserte annonseinntekter var 12%. Konsernets abonnementsinntekter vokser 2% mot 2014, denne utviklingen er først og fremst et resultat av en vellykket overgang til Pluss-løsninger for mediehusene, med prisøkninger og noe bedre volumutvikling. 15 av Polaris Media sine mediehus er på Pluss-løsninger, dvs. full digital tilgang til innhold. Dette utgjør 138 000 av 211 000 abonnenter i Polaris Media.

Konsernet har gjennomført ytterligere resultatforbedrende tiltak i 2015, og driftskostnadene er redusert med 5%[4] til 1 495 (1 569) mill.

Mediehusenes samlede EBITDA-resultat økte til 164 (121) mill. kroner, mens Polaris Trykk sitt EBITDA-resultat ble redusert til 52 (87) mill. Reduksjonen i resultatet i Polaris Trykk skyldes blant annet en endring i internprisene på trykkerientreprisene. Øvrig virksomhet EBITDA-resultat ble -34 (-37) mill.

 

Inntekter

Konsernets samlede driftsinntekter gikk ned 4% til 1 624 (1 700) mill.

  

Annonseinntekter

Konsernets annonseinntekter gikk ned 6% til 773 (820) mill. Polaris Media hadde en nedgang i de papirbaserte annonseinntektene på 12% til 535 (607) mill., mens de digitale annonseinntektene økte med 12% til 234 (210) mill. i 2015. Spesielt sterk er inntektsveksten fra mobile kanaler som vokser 30% til 66 (51) mill. Andelen digitale inntekter av samlede annonseinntekter ble i 2015 30% (26%).

Til tross for at de papirbaserte annonseinntektene har svekket seg betydelig også i 2015, er papirkanalen fortsatt en effektiv annonsekanal for mange av våre annonsører, og kanalen er konsernets største inntektskilde.

Utviklingen i annonseinntekter gjennom året har vært variabel. 2015 startet godt og første kvartal ble relativt bra, men ble avløst av et svakere andre kvartal. Tredje kvartal ble også et relativt godt kvartal for Polaris Media, med en samlet annonseomsetning på nivå med 2014. I fjerde kvartal fikk konsernet for alvor merke konsekvensene av en svakere utvikling i norsk økonomi, som spesielt slo ut i forbrukerrettede bransjer som kjøpesentre, bil, møbel og dagligvare.

Gjennom hele 2015 har utviklingen i de viktige bransjene stilling ledig og eiendom vært svak, men endringene i disse bransjene skyldes i større grad strukturelle endringer i annonsemarkedet. Endringene i disse bransjene rammer spesielt mediehusene Adresseavisen og Sunnmørsposten.

Konkurransen i annonsemarkedet er økende. Spesielt merkes konkurransen fra store internasjonale aktører som Google og Facebook, men også innføring av nye salgsløsninger som programmatisk[5] annonsesalg, nettverk og børser. Dette bidrar til et økt prispress i annonsemarkedet.

Den digitale annonseveksten har vært god også i 2015, og har vært vesentlig bedre enn mediemarkedet for øvrig. Viktig satsninger i 2015 har vært å videreutvikle produktene i digitale kanaler og da spesielt på mobile skjermer, utnytte datafangsten og innføre programmatisk annonsesalg. Satsningene, sammen med godt salgsarbeid, har bidratt til å løfte de digitale annonseinntektene til 234 (210) mill. i 2015. Det er en klar ambisjon og et mål å oppnå fortsatt sterk veksttakt i digitale annonseinntekter.

Brukerinntekter og brukerposisjoner

Konsernets brukerinntekter vokste 2% til 519 (511) mill. i 2015. Innføringen av Pluss-løsninger og nye produktpakker er blitt godt mottatt av leserne våre. I 2015 vokste abonnementsinntektene derfor 2% til 462 (452) mill., mens løssalgsinntektene falt med 3% til 57 (59) mill. Nedgangen i det samlede opplagsvolumet ble 5,1 % til 210 692 (222 068), hvorav 21% fall i løssalg og 4% i abonnement.

Den sterke veksten i bruken av konsernets mobiltilpassede sider fortsetter. Antall unike daglige brukere på mobil har økt med 27% til 277 439 (217 973) i 2015. Antall unike daglige brukere på nett går ned 6% til 348 376 (369 474) i 2015. Totalt øker konsernets samlede trafikk i sidevisninger på nett og mobil med 0,3% til 20,6 mill. ukentlige sidevisninger. Flere av konsernets mediehus har etablert klart ledende digital brukerposisjoner i sine markedsområder med mer enn 50% daglig dekning. Dette er viktig for å kapitalisere i annonsemarkedet, samt for å kunne videreutvikle de digitale abonnementsproduktene.

Trykkeriinntekter og trykkerivirksomheten

Konsernets eksterne trykkeriinntekter gikk ned 13% til 201 (232) mill. Inntektene i Polaris Trykk er redusert med 15% til 358 (419) mill. Trykkeriinntektene er redusert som følge av mindre avisvolum med høye marginer, som kun delvis kompenseres av økte siviltrykkinntekter med lavere marginer. Den økte inntektssvikten i trykkeriinntekter reflekterer at mediehusene kutter i papirproduktene.

Spesielt utfordrende har 2015 vært for Polaris Trykk Trondheim AS. Fra medio 2015 falt trykkerikontrakten med VG bort, noe som har medført en betydelig inntekts- og resultatnedgang i 2015. Trykkerivirksomheten i Trondheim ble i 2015 også preget av igangkjøring av ny trykkpresse. En investering det er store forventninger til at skal gi Polaris Trykk flere ben å stå på i en bransje preget av stor omstilling. Den nye pressen kan trykke på glanset papir som gir nye produktmuligheter, samtidig som den er mer automatisert og har kortere omstillingstid som gir betydelige effektiviseringsmuligheter.

Polaris Media har i 2015, gjennom trykkeriselskapene Polaris Trykk Harstad og Polaris Trykk Alta, inngått nye trykkavtaler med Amedia sine mediehus Nordlys og Finnmark Dagblad. Nordlys har inngått en langsiktig avtale om trykking ved Polaris Trykk Harstad, mens Finnmark Dagblad og Finnmarksposten har inngått avtale om trykking hos Polaris Trykk Alta. I etterkant av dette er Amedia sine trykkerier i Tromsø og Hammerfest nedlagt, og samtlige oppdrag flyttet til Polaris Trykk sine trykkerier i Harstad og Alta. I tillegg er det inngått samarbeid om distribusjon og transport i samme region. Avtalene trådte i kraft i desember 2015 og januar 2016. Avtalene, og det langsiktige samarbeidet, vil bidra til å sikre mediehusene i Nord-Norge løsninger som er langsiktige, har god kvalitet, samt gir betydelige kostnadsbesparelser innen trykk, transport og distribusjon i Troms og Finnmark.

Kostnader

Konsernets samlede driftskostnader er ned 5% til 1 495 (1 569) mill. ekskl. engangseffekter. Engangseffekter er avsetning på 13 mill. til omstillingskostnader for nye tiltak i hovedsak ved Polaris Trykk Trondheim, og 22 mill. i positiv resultateffekt ved avvikling av ytelsespensjonsordninger i lokale mediehus i Adresseavisen gruppen.

Konsernet har i 2015 gjennomført kostnadsreduksjoner på tilsammen ~90 mill. I all hovedsak er dette knyttet til reduserte lønns- og personalkostnader. Det er gjennomført en bemanningsreduksjon på 84 årsverk i 2015.  

Finans og kapitalstruktur

Per 31.12.2015 er konsernets egenkapitalandel 63,5% (39,9%). Det er før 31.12.2015 inntruffet vesentlige endringer i konsernets balanse. Det redegjøres nærmere for de viktigste endringene nedenfor.

Finn.no AS

Polaris Media solgte 22.12.2015 0,13% av aksjene i Finn.no AS til Schibsted ASA for 15 mill. Salget gav en bokført gevinst på 14,3 mill. Etter salget eier Polaris Media 9,99% av aksjene i Finn.no AS. Polaris Media har inngått en forsterket aksjonæravtale som del av salget. For Polaris Media innebærer dette blant annet sin andel av et samlet normalt utbytte på minimum 90% av resultatet i Finn.no AS, konsernbidrag og utbytte er likestilt, Polaris Media kan ikke tvangsutløses, Polaris Media beholder ett styremedlem, Polaris Media får innsikt i transaksjoner med nærstående parter, og aksjonæravtalen kan overføres ved et eventuelt salg til tredjepart.

Inntil salget av aksjeposten 22.12.2015 har Polaris Media betraktet Finn.no AS som et Tilknyttet Selskap (TS). Vurderingen av dette har vært basert på en samlet vurdering av innflytelse knyttet til styreplass, aksjonæravtale og en kommersiell samarbeidsavtale (agentavtale) for datterselskapene Adresseavisen AS og Polaris Media Nord-Norge. I tillegg har en eierandel over 10% sikret Polaris Media visse rettigheter etter aksjeloven som minoritetsaksjonær. Aksjeposten har derfor regnskapsmessig blitt bokført etter egenkapitalmetoden etter IAS 28.

I etterkant av salget av aksjeposten på 0.13% har konsernstyret foretatt en ny vurdering av Polaris Medias innflytelse i Finn.no AS, og konkludert med at denne etter 22.12.2015 ikke lenger er å anse som «betydelig» i henhold til IAS 28. Begrunnelsen for dette er basert på en samlet vurdering av ny og lavere eierandel under 10% og nye kommersielle avtaler for Adresseavisen og Polaris Media Nord-Norge med Finn.no AS, etter at agentavtalen var sagt opp med virkning fra 1.1.2016, og som har et noe redusert omfang for Polaris Media. Styret anser derfor heller ikke Finn.no AS å være nærstående med Polaris Media ASA per 31.12.2015.

Endret vurdering av innflytelse medfører at aksjeposten i Finn.no AS regnskapsmessig skal vurderes til virkelig verdi etter IAS 28.22 og IAS 39.43. For å fastsette virkelig verdi etter IFRS 13, har konsernstyret valgt en verdsettelsesmetodikk basert på en «sum-of-the-parts»-analyse utført av Sparebank1 Markets, som baserer seg på et utvalg på 5 analyser av Finn.no gjort av meglerhus som følger Schibsted-aksjen. Se nærmere informasjon om verdsettelsesmetodikk i note 11 til årsregnskapet.

Basert på denne verdsettelsesmetodikken er virkelig verdi av aksjeposten i Finn.no AS satt til kr 1 011 mill. per 31.12.2015. Innregningen skjer fra det tidspunkt aksjen i Finn.no AS ikke lenger ble innregnet etter egenkapitalmetoden. Regnskapsmessig gevinst som følge av denne endringen i 2015 er 957 mill., og er ført som finansinntekt.

Goodwill og immaterielle eiendeler

Konsernets balanse består av betydelige poster knyttet til goodwill og immaterielle eiendeler uten definerbar levetid, og som i hovedsak har oppstått gjennom fusjonen med Polaris Media Nord-Norge (tidligere HTG) i 2008 og oppkjøpet av virksomheten i Edda Media på Nordvestlandet i 2009. Disse verdiene er testet for gjenvinnbarhet minst en gang per år etter IAS 36, normalt per tredje kvartal.

Det er i fjerde kvartal gjort en fornyet vurdering av nedskrivningstestene etter IAS 36. For å reflektere den økte usikkerheten i norsk økonomi og medieøkonomien, som gir økt usikkerhet i fremtidsprognosene til selskapene som testes, har styret valgt å øke avkastningskravet fra 7,4% til 10,3%. På basis av dette har styret valgt å nedskrive goodwill knyttet til virksomhetene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke med til sammen kr. 97,9 mill. per 31.12.2015. Se note 7 i årsregnskapet for utfyllende informasjon.

Øvrige forhold

Polaris Media nedbetaler langsiktig gjeld i.h.h.t. gjeldende låneavtaler. Konsernet har per 31.12.2015 et langsiktig lån i Sparebank1 SMN med gjenværende saldo på kr. 272 (304) mill. med kvartalsvis lineær nedbetalingstid til 2024.

I 2014 ble det inngått en 10-årig avtale med Sparebank1 Finans Midt-Norge AS om leie av ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim AS. Gjenværende gjeld per 31.12.2015 er 67 (68) mill.

Polaris Media har fra juni 2014 inngått en rentebytteavtale med hovedstol på 70 mill. med 10 års løpetid med rente 2,57%. Rentebytteavtalen er en sikring av finansieringsavtalen vedrørende ny presse.

Konsernet har per 2015 343 (380) mill. i rentebærende gjeld. Netto rentebærende gjeld slik det er definert som mål på covenant i låneavtalen Sparebank1 SMN er per 31.12.2015 0,6x (0,8x) 2015 EBITDA.

Samlede ordinære driftsinvesteringer i 2015 er 64 (77) mill. Utover et normalt investeringsnivå, er det i 2015 gjort investeringer for ca. 20 mill. i forbindelse med flytting til nytt hovedkontor for Polaris Media og Adresseavisen i Trondheim sentrum.

Kontantbeholdningen per 2015 er 211 (218) mill., en nedgang på 7 mill. fra 2014. 16 mill. av kontantbeholdningen er på sperret konto. Operasjonell kontantstrøm ble 152 (134) mill. Økningen fra 2014 skyldes i hovedsak en bedre arbeidskapitalutvikling og lavere utbetalinger til pensjon.

Strategi, sentrale risikofaktorer og utsiktene fremover

Det norske medie- og annonsemarkedet er i raskere endring enn noen gang. Mobil er den store vekstkanalen både i trafikk og tidsbruk, mens utviklingen på nett og lesebrett har flatet ut og konsumet av lineær-TV og papiraviser reduseres. Endringene i mediekonsum reflekteres også i annonsemarkedet, hvor det er en klar vekst i mobile og sosiale kanaler, mens inntektene på papirannonser går ned. Trenden forventes å vedvare i 2016, hvor mobil og online video antas å være de største vekstkanalene innen annonse for norske medier.

I tillegg har konkurransen fra de store globale aktørene Facebook og Google økt. Disse aktørene sitter på store mengder data om brukerne, og har endret brukernes og annonsørenes forventninger til målrettet og brukertilpasset digitalt innhold. Facebook har etablert seg som den ledende mediekanalen i Norge, og har sammen med Google blitt de dominerende aktørene i det digitale annonsemarkedet.

Endringene i markedet skjer stadig raskere, og mediehusene må utvikle seg i takt med markedet for å lykkes med den digitale transformasjonen. For å utvikle fremtidens mediekonsern har Polaris Media i løpet av 2015 revidert konsernets strategi, og spisset strategien innenfor fem strategiske fokusområder. Konsernet skal:

  • Videreutvikle de digitale innholdsproduktene, med ledende brukerposisjoner på alle plattformer: Fundamentet legges gjennom godt journalistisk arbeid lokalt og regionalt, samtidig som konsernet tar i bruk moderne teknologi og analyseverktøy for å utnytte mulighetene i digital publisering fullt ut. Polaris Media har vært tidlige ute med å ta i bruk «big data»-teknologi for både å bygge innsikt og kompetanse i mediehusene og tilby individuelt tilpassede anbefalinger til den enkelte leser. Som en del av dette arbeidet ble iTromsø i 2015 det første mediehuset som personaliserte hele forsiden på sitt mobile nyhetsnettsted.
  • Styrke abonnementsforholdet samt digitalisere leserne og abonnentene: I løpet av 2015 har de største mediehusene i konsernet etablert digitale abonnementsprodukter, og det er ikke lenger mulig å være kun papirabonnent. I slike løsninger har alle abonnenter full digital tilgang til alle digitale produkter, og kan velge papiravisen som et tillegg. Overgangen til en digitalt fokusert abonnementsmodell er en stor omstilling for mediehusene både redaksjonelt og kommersielt, og konsernet har fokusert både på å bygge intern innsikt om hvilket innhold som skaper betalingsvilje, samt jobbet systematisk med felles tiltak for å optimere konverteringen til digitale abonnenter og sikre lojaliteten til eksisterende abonnenter.
  • Fortsatt sterk digital annonsevekst: Fremveksten av nye annonseformer som programmatisk annonsering, målrettet annonsering og innholdsmarkedsføring, gir både muligheter og utfordringer for mediehusene. Spesielt har programmatisk annonsering blitt en viktig metode det siste året, og forventes å vokse sterkt også i 2016. Schibsted er den klart viktigste samarbeidspartneren, også innenfor nye salgskanaler som målrettet og programmatisk annonsering. Digital kompetansebygging og videreutvikling av annonseprodukter og allianser er viktig for Polaris Media for å lykkes med omstillingen i annonsemarkedet, og styrke den digitale veksten også i fremtiden.
  • Skape nye trykkeri- og distribusjonsinntekter: I et marked med fallende volum på avistrykk har Polaris Trykk og konsernets distribusjonsselskaper en offensiv tilnærming til markedet. Polaris Trykk Trondheim har Norges nyeste og mest moderne trykkpresse med mulighet for både forbedret coldset- og heatset-produksjon. Dette muliggjør en mer effektiv produksjon av eksisterende oppdrag og nye inntektsmuligheter med nye produkter til avis- og siviltrykkmarkedet. Samtidig har distribusjonsselskapene vært med på etableringen av Helt Hjem, et landsdekkende distribusjonsapparat for pakkelevering fra netthandel, som gir nye inntektsmuligheter innen distribusjon.
  • Utvikle en fremtidsrettet organisasjon: Polaris Media arbeider for å skape fremtidens lokale og regionale mediehus. I et mediemarked preget av sterk endring i brukervaner og digital transformasjon, må organisasjonen videreutvikles, strukturer tilpasses og ny kompetanse bygges for at mediehusene skal være rustet for fremtiden.

Sentrale risikofaktorer

Markeds- og operasjonell risiko

Inntjeningen fra annonsemarkedet er avhengig av utviklingen i norsk økonomi. Norsk økonomi har svekket seg i 2015, og det er betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen i 2016 og fremover som følge av redusert aktivitet innen olje- og gassnæringen, og tilhørende ringvirkninger.

I tillegg til konjunkturfølsomhet, preges medieøkonomien av at mediekonsumet er i betydelig endring. Papirbaserte annonseinntekter er fortsatt konsernets største inntektskilde, og papirkanalen er et etterspurt produkt og en viktig kommunikasjonskanal for mange av våre annonsører, men konkurransen fra digitale innholdsprodukter og annonsekanaler er sterkt økende.

Utviklingen i konsernets fremtidige inntjening vil i stor grad avhenge av den videre utviklingen i annonsemarkedet og konsernets evne til å snu nedgangen i annonseinntektene gjennom vekst i digitale annonseinntekter, samt øke brukerinntektene. I underkant av 50% av konsernets omsetning er annonseinntekter, hvorav omtrent 70% kommer fra papirbaserte annonser. I tillegg til lokale og regionale annonsemarkeder, skapes en betydelig del av annonseinntektene gjennom ulike regionale og nasjonale annonsesamkjøringer i samarbeid med andre mediekonsern.

Andelen digital omsetning fra annonsenettverk og annonsebørser er økende. Programmatisk annonsesalg representerer en mulighet for mediehusene i Polaris Media til å bedre utnyttelsen av eget digitalt varelager. Programmatisk annonsekjøp er fremdeles en salgsmetode primært for profesjonelle mediekjøpere. Polaris Media består av mange små og mellomstore mediehus med begrenset omsetning til det profesjonelle byråmarkedet, og for flere av mediehusene representerer disse nye kanalene en mulighet til å kapre større andeler av de nasjonale annonsebudsjettene. På den annen side er denne utviklingen en utfordring både med hensyn på kompetansebehov, marginutvikling og eierskapet til kunden.

Utviklingstakten innen annonseteknologi er sterkt økende, og utviklingen i de digitale annonseinntektene kan ha vesentlig betydning for konsernets økonomi. Polaris Medias viktigste samarbeidspartner i det nasjonale markedet er Schibsted, og Adresseavisen er tett knyttet opp mot den digitale utviklingen som skjer på kommersiell side i Storby-avisene i Schibsted. I tillegg samarbeider mediehusene på Nordvestlandet med Amedia sin nasjonale salgsorganisasjon Amedia Marked, mens mediehusene i Nord-Norge har etablert egne løsninger for salg mot det nasjonale markedet.

De digitale annonseinntektene påvirkes også av endringer i brukervaner og adopsjon av ny teknologi, og gir både muligheter og utfordringer. Bruken av sosiale medier er stadig økende, og spesielt blant unge brukere står sosiale medier sterkt som en av de viktigste kildene til nyheter. Nye tjenester som Facebook Instant Articles og Google AMP kan over tid påvirke brukermønster, og potensielt påvirke mediehusenes distribusjonsstrategier. Tilsvarende kan adopsjonen av adblock-tjenester påvirke mediehusenes annonsevarelager. Polaris Media følger utviklingen av nye tjenester i sosiale medier og utbredelsen av adblock tett for å bygge kompetanse og vurdere tiltak.

Konsernets brukerinntekter er mer stabile og i mindre grad påvirket av markedssvingninger enn annonseinntektene, men også disse utsettes for skift i forbruksmønstre eller andre endringer som endrer etterspørselen over tid. Spesielt er dette synlig i løssalgsutviklingen, som er sterkt fallende. Polaris Media har gjennom utrullingen av Pluss-løsninger for betalt innhold hatt en positiv utvikling i abonnementsinntektene. Flere mediehus vil fremover ta i bruk disse løsningene. For å opprettholde den positive utviklingen i fremtiden, blir det viktig både å styrke lojaliteten til eksisterende brukere og kapre nye brukere, og mediene må finne riktig nivå på hva som er forbeholdt abonnenter, hva som er åpent innhold og hva som går i kanaler utenfor eget mediehus for å styrke merkevarekjennskap og distribusjon.

Trykkerivirksomheten i konsernet har tradisjonelt vært basert på langsiktige avtaler med forutsigbare vilkår. Den økende digitale transformasjonen av mediehusenes brukere, reduserte annonseinntekter på papir og påfølgende lavere volumer er en utfordring for trykkeriene. Polaris Trykk jobber videre med å befeste sin sterke markedsposisjon og øke sine markedsandeler innen siviltrykkmarkedet. I tillegg gir ny presse i Polaris Trykk Trondheim nye produktmuligheter og betydelige effektiviseringsmuligheter.  

Personalkostnader utgjør omtrent 50% av konsernets kostnader. For å sikre løpende økonomisk utviklingskraft, må kostnadene ytterligere reduseres og tilpasses nye produksjonsmønstre, slik at ressurser i større grad prioriteres mot digitale satsninger. Konsernet har i 2015 gjennomført og vedtatt nye resultatforbedrende tiltak. Polaris Media realiserer kostnadsreduksjoner som planlagt, dvs. med over 90 mill. i effekt i 2015. Det er forutsatt effekter av ytterligere tiltak i 2016 på 70 mill. Arbeidet med å etablere nye resultatforbedrende tiltak som skal gi effekt etter 2016 er allerede påbegynt.

Kredittrisiko og likviditetsrisiko

Polaris Media har en sunn finansiell struktur. I tillegg til en sunn likviditetssituasjon innehar konsernet flere verdifulle eierposter i blant annet FINN.no, Avisa Nordland, Cxense og Trønder-Avisa.

Konsernets balanse består av poster knyttet til merverdier i form av goodwill, merkevarer og kunderelasjoner på til sammen 487 (586) mill. Polaris Media har i 2014 og 2015 nedskrevet disse verdiene med tilsammen 158 mill., slik at de underliggende virksomhetenes reelle verdiskapning er reflektert så korrekt som mulig i konsernets balanse på tidspunktet for avleggelsen av årsregnskapet. Nedskrivningstestene er gjennomført i henhold til IAS 36.10. 

Konsernets gjeld betjenes i henhold til inngåtte avtaler med kreditorer, og Polaris Media har god margin til covenantkrav på tidspunktet for avleggelsen av årsregnskapet.

Risiko for at kunder ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav, da det historisk har vært lave tap på fordringer og det er gode prosesser vedrørende fordringer i konsernet. Polaris Media har gjennom 2015 tatt grep for å redusere kredittiden til konsernets kunder. Dette har resultert i en nedgang i gjennomsnittlig kredittid på 6 dager fra forrige årsskifte.

Mediebyråene står for en relativt stor del av total annonseomsetning. For å redusere kredittrisikoen har mediehusene som inngår i Storbysamarbeidet, herunder Adresseavisen, avtale med kredittforsikringsselskap på utestående fordringer knyttet til de seks største mediebyråene.

Konsernets likviditet varierer gjennom året, men likviditetsrisikoen anses som lav. Løpende investeringer som foretas, er i all hovedsak egenkapitalfinansierte. Konsernet har konsernkontoordning hos sin hovedbankforbindelse med en ubenyttet trekkfasilitet på 80 mill. Likeledes er det stilt garanti for skattetrekksmidler på 40 mill.

Utsiktene for 2016

Polaris Media sin inntjening fra annonsemarkedet påvirkes av utviklingen i norsk økonomi. Utviklingen i norsk økonomi er blitt svakere i 2015 som følge av en lavere oljepris og generelt større makroøkonomisk usikkerhet. Polaris Media har gjennom hele 2015 merket den svakere utviklingen spesielt ved at stilling ledig og eiendom annonseringen har svekket seg. I fjerde kvartal sees denne utviklingen igjen også i andre bransjer.

I tillegg til konjunkturfølsomhet preges medieøkonomien av at mediekonsumet er i endring med nedgang i tradisjonelle media som papiravis og lineær TV, og sterk vekst i digitale kanaler, spesielt mobil og online TV. I tillegg er det økt prispress i annonsemarkedet som følge av større strukturelle endringer ved at store aktører som Facebook og Google tar en stadig større andel av annonsemarkedet.

Polaris Media må i fremtiden håndtere ytterligere økt endringstakt og samtidig sikre finansiell fleksibilitet. For å sikre at vi lykkes med dette, arbeider Polaris Media målbevisst med å skape et fremtidsrettet, kompetent og lønnsomt mediekonsern, som er rigget for ny vekst og for å kunne ta nye posisjoner.

I 2016 forventes at annonseinntekter fra papiravis vil fortsette å svekke seg, men vil delvis kompenseres av vekst i digitale annonseinntekter. Med fortsatt innfasing av Pluss-løsninger og nye prismodeller forventes abonnementsinntektene å vokse. Løssalgsinntektene forventes å svekke seg ytterligere. Lavere avisvolum og dårligere priser på avistrykking presser lønnsomheten i trykkerivirksomheten å svekkes, men kompenseres forventes i 2016 å kompenseres av nye inntekter fra siviltrykk og effektivisering. For å sikre løpende økonomisk utviklingskraft, vil kostnadene ytterligere reduseres og tilpasses nye produksjonsmønstre, slik at ressurser i enda større grad prioriteres mot digitale satsninger for å opprettholde og skape nye inntekter.

Adresseavisen Gruppen

Adresseavisen Gruppen består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til de lokale mediehusene Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, Trønderbladet, Stjørdalens Blad, Malvik Bladet, Opdalingen, Mediehuset Innherred og Brønnøysunds Avis (69%). Mediehuset Innherred, eies med 50% hver av Innherred Folkeblad og Verdalingen (97,6%) og Levanger-Avisa (55%), konsolideres som datterselskap. Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Adresseavisens Telefontjenester, Adressa Distribusjon, Trøndelagspakken (78%), Hitra-Frøya (49%), Stjørdals-Nytt (40%), morselskapet Adresseavisen Gruppen, Hoopla AS (21%), Trådløse Trondheim (25%) og FINN.no AS (9,96%).

Adresseavisen Gruppen er det største hoveddatterselskapet i konsernet målt i omsetning, og Adresseavisen er det største selskapet. Adresseavisen har en utvidet rolle i konsernet og innehar funksjoner som konsernets sentrale digitale utviklingsenhet og it-ressurssenter, samt kompetansesenter for brukermarked.  Adresseavisen har et tett strategisk samarbeid med Schibsted Norge innen blant annet nasjonalt annonsesalg, innholdsproduksjon og digital utvikling.

Omsetningen i Adresseavisen Gruppen gikk ned 2% til 815 (833) mill. EBITDA-resultatet for 2015 ble 118 (94) mill. kroner. Herav 48 (40) relatert til resultatandel fra tilknyttede selskap. 

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt de lokale mediehusene Vikebladet Vestposten, Sunnmøringen, Driva, Åndalsnes Avis, Fjordingen, Fjordenes Tidende, Møre-Nytt, Herøynytt, Fjuken (59%), Vigga (59%), Fjortrykk AS / Fjordabladet (58%), og Dølen (50%). I tillegg inngår Nordvest Distribusjon AS og morselskapet Polaris Media Nordvestlandet AS.

Nordvestlandet er en region som i større grad er påvirket av utviklingen innen olje- og gassnæringen og maritim industri, spesielt med stor andel inntekter fra annonsekategorien stilling ledig i Sunnmørsposten. Polaris Media Nordvestlandet er en del av annonsesamkjøringen Amedia Marked.

Samlet omsetning for Polaris Media Nordvestlandet gikk ned 4% i 2015 til 373 (387) mill., mens EBITDA-resultatet ble 29 (20) mill.

Polaris Media Nord-Norge (tidl. HTG)

Polaris Media Nord-Norge består av mediehusene Harstad Tidende, iTromsø (96%), Troms Folkeblad, Framtid i Nord, Andøyposten (79%), Altaposten (84%), Sortlandsavisa, Vesteraalens Avis samt gruppens multimediale selskaper HTG Multimedia og Vesterålen Online (VOL.no), morselskapet Polaris Media Nord-Norge AS, iNord, Avisa Nordland (38%) og FINN.no AS (0,03%).

Omsetningen i Polaris Media Nord-Norge gikk ned 5% til 234 (247) mill. i 2015. EBITDA-resultatet ble 17 (7) mill. Herav 0 (-3) relatert til resultatandel fra tilknyttede selskap. 

Årets resultat i Polaris Media Nord-Norge er en sterk framgang fra resultatene de siste 2-3 årene. I hovedsak er resultatet drevet fram av at man har lykkes godt digitalt og gjennomført betydelige effektiviseringstiltak.

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Alta og Polaris Distribusjon Nord, samt felleskontrollert virksomhet sammen med Amedia (50%) - Nr1 Adressa-Trykk Orkanger, Norsk Avisdrift (Byavisa).

Omsetningen for 2015 gikk ned 15% til 358 (419) mill. Andelen ekstern trykkeriomsetning utgjør 62% (60%). Polaris Trykk fikk i 2015 et EBITDA-resultat på 52 (87) mill.

Øvrig virksomhet

Øvrig virksomhet består av morselskapet Polaris Media ASA som består av sentraladministrasjon og felles økonomisenter, samt Polaris Eiendom som eier en tomt i Johan Tillers vei i Trondheim.

Virksomhet i morselskapet består i eie og forvalte hoveddatterselskapene Adresseavisen Gruppen AS, Polaris Media Nord-Norge AS, Polaris Media Nordvestlandet AS og Polaris Trykk AS, samt sentral økonomiforvaltning og tjenesteyting overfor konsernselskapene gjennom Tjenestesenter for Økonomi (TSØ). I tillegg eier Polaris Media 10,1% av aksjene i Trønder-Avisa, 9,0% av aksjene i Cxense ASA og 4,5% av aksjene i Fanbooster AS. Selskapet har for øvrig driftsinntekter knyttet til salg av tjenester til konsernselskaper, samt renteinntekter knyttet til konserninterne lån.

Øvrig virksomhet fikk et samlet negativt EBITDA på 34 (37) mill. i 2015.

Transaksjoner med nærstående parter eller parter med ellers vesentlig betydning for selskapets inntjening

Innad i konsernet foregår det vesentlige transaksjoner mellom konsernselskapene, blant annet avistrykking, distribusjonstjenester, diverse sentralisert tjenesteyting og andre varer og tjenester som leveres mellom selskapene. Disse er en naturlig del av konsernets daglige drift. Det har ikke vært gjennomført andre vesentlige transaksjoner i perioden.

Per 31.12.2015 er Schibsted ASA selskapets største aksjonær med 29,0 % av aksjene. Konsernet har et betydelig kommersielt samarbeid med Schibsted ASA gjennom datterselskaper, særlig Storby-alliansen, Finn.no AS og SPiD. Alle avtaler med disse selskapene skjer på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand. Fra 31.12.2015 anses ikke Finn.no AS å være nærstående til Polaris Media.

Sparebank1 SMN var per 31.desember 2015 konsernets fjerde største aksjonærer med 11,4% og er samtidig konsernets hovedbankforbindelse og største kreditor. Alle avtaler og transaksjoner er inngått med Sparebank1 SMN på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Organisasjon og miljø

Konsernet sysselsatte ved utgangen av året 888 (930) årsverk fast ansatte, inkludert ansatte i felleskontrollert virksomhet. Ut over dette sysselsatte konsernet 283 (331) avisbud. Ved utgangen av 2015 hadde morselskapet 28 (30) årsverk fast ansatte. Justert for oppkjøpt virksomhet har konsernet nedbemannet med 84 årsverk i 2015.

Konsernet har vedtatt strategiske retningslinjer for samfunnsansvar. Det er redegjort for disse og sentrale nøkkelfaktorer som del av redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse kapittel 1.

Aksjonærpolitikk og eierforhold

Det er redegjort for aksjonær- og eierforhold under eierstyring og selskapsledelse.

Disponering av årsresultatet

Eiendeler i konsernet utgjorde 2 491 (1 695) mill., og konsernet har en sunn finansiering og en egenkapitalandel på 63,5% (39,9%) per 2015. Styret mener at selskapet per 31.12.2015 har en likviditetsbeholdning som dekker de krav og forpliktelser selskapet har pådratt seg. Årsoppgjøret er derfor avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Årets overskudd i Polaris Media ASA (morselskapet) ble – 27,4 mill. og foreslås disponert slik (alle tall i tusen):

 Overført fra annen egenkapital:                                    -88,5 mill.

 Utbytte (eks. egne aksjer):                                                61,1 mill.

 Årets resultat:                                                                   -27,4 mill.

Konsernstyret har foreslått et utbytte på kr. 1,25 per aksje, til sammen 61,1 mill. Utbyttet vedtas på ordinær generalforsamling 19. mai 2016.

Sum eiendeler i morselskapet utgjør dermed etter utbytte 922 (999) mill. per 31.12.2015, og egenkapitalen er på 484 (568) mill. som gir en egenkapitalandel for morselskapet på 52,5% (56,8%).

Eierstyring og selskapsledelse

Styret har valgt å gi en egen redegjørelse i konsernets årsrapport for de krav selskapet er underlagt ihht. regnskapslovens §3-3b vedrørende foretaksstyring samt redegjørelse ihht. §3-3c vedrørende samfunnsansvar.

God eierstyring og selskapsledelse er viktig for Polaris Media ASA, og selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse samsvarer med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Polaris Media ASAs eierstyring og selskapsledelse bygger på konsernets publisistiske tradisjon og verdigrunnlag som innebærer at kravet til redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet skal være retningsgivende for alle medieselskaper i konsernet. Dette sentrale verdigrunnlaget for styringen og ledelsen av konsernet er nedfelt i Polaris Media ASAs vedtekter.

Selskapets egenkapitalandel er tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil. Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas.

Forskning og utvikling

Som mediekonsern driver selskapene i Polaris Media ASA kontinuerlig produktutvikling på alle plattformer. Bedriften er i stor grad kompetansedrevet og medarbeidernes kunnskaper og ferdigheter danner basis for konsernets produkter. Dette krever på mange områder kreative prosesser og kontinuerlig produktutvikling. Eksplisitt forskning utøves i nettverk, da hovedsakelig i regi av nettverket NxtMedia hvor Polaris Media har en viktig rolle blant annet sammen med NTNU. Prosjektkostnadene knyttet til utvikling er hovedsakelig kostnadsført, mens systemmessige investeringer aktiveres.

Finansiell risiko

Markeds- og operasjonellrisiko

Er beskrevet under «Strategi, sentrale risikofaktorer og utsiktene fremover».

Kredittrisiko og likviditetsrisiko

Er beskrevet under «Strategi, sentrale risikofaktorer og utsiktene fremover».

Erklæring fra styret og konsernsjef

Styret og konsernsjef avgir følgende erklæring i henhold til Verdipapirhandellovens § 5-5:

  • Årsregnskapet er, etter vår beste overbevisning, utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets finansielle stilling og resultater som helhet, samt at:
  • Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorene foretakene står ovenfor.

 

Trondheim, 17.februar 2016

 

 

[1] Lesertall er basert på TNS Gallup F&M15/2 som var siste offentliggjorte lesertall ved fremleggelse av beretningen. Fjorårstallet er basert på F&M 14/2, justert for oppkjøpt virksomhet. Lesertall er estimert for mediehus som ikke inngår i målingene.
[2] Referert omsetning er omarbeidet for sammenligning etter kjøp av nye mediehus 2015. Bokført omsetning for 2015 er 1 624 (1 659) mill.
[3] Referert EBITDA er før engangseffekter. Etter engangseffekter er oppnådd EBITDA-resultat 190 (244) mill. for 2015.
[4] Refererte samlede driftskostnader er omarbeidet for sammenligning etter kjøp av nye mediehus i 2015. Bokførte driftskostnader for 2015 er 1 486 (1 454) mill.
[5] Programmatisk annonsesalg er annonsesalg ved bruk av avanserte plattformer og teknologi. Systemene gir muligheten til å utnytte langt flere variabler slik at annonseringen blir mer effektiv.