Rapport fra konserntillitsvalgt

Året 2015 har igjen vist hvor viktig det er at tillitsvalgte og ledelse har god og jevnlig dialog. Bare på den måten kan man i fellesskap løse de ulike utfordringer som oppstår i den turbulente tiden som mediebransjen nå opplever.

Pensjonsforhandlinger, nedbemanninger, sparekutt og beredskapsplaner, nye ordninger for uføredekning, utforming av arbeidsmiljøundersøkelse, sammenslåing av mediehus, lønnsforhandlinger, bonusdiskusjoner, frekvensnedgang for fådagersaviser og skifte av redaktører er bare noen av mange problemstillinger tillitsvalgte og ledelse har diskutert og i fellesskap funnet frem til så gode løsninger på som mulig i løpet av dette året.

Mange av prosessene har vært krevende. Ikke minst når det kommer til nedbemanning og oppsigelser er det tøffe tak for de tillitsvalgte.

For klubbledere og forhandlingsutvalg gjelder det i en slik situasjon å opptre nøytralt og objektivt, for å sikre at de konklusjoner og vedtak man havner på er rettvise og uangripelige for alle involverte. Jeg vet at mange tillitsvalgte har hatt utallige våkenetter dette året fordi tankene nærmest døgnet rundt har dreid seg om hvordan man skal ende opp med en mest mulig rettferdig nedbemanning.

Prinsippet om ansiennitet har stått fast som helt uangripelig. Det har begge parter heldigvis akseptert. Så har de videre diskusjoner bl.a. handlet om hvor mange man kan gi slipp på uten at det går ut over kvaliteten på produktet og hensynet til kundene, i tillegg til hva slags kompetanse det er viktig å ta med videre, i hvilke avdelinger man kan nedbemanne og når dette skal skje.

Konserntillitsvalgt (KTV) har naturligvis vært tett på mange av de prosesser som har vært kjørt. De tillitsvalgte rundt om i konsernet trenger av og til støtte og veiledning, og de ser behovet for at en utenfra kan vurdere utspill, problemstillinger og uenigheter. I noen av tilfellene har KTV deltatt i møter mellom tillitsvalgte og ledelse som observatør og rådgiver, i andre saker har det vært mer naturlig å være en samtalepartner – enkelte ganger for begge sider av bordet. Da er det tilfredsstillende i ettertid å se at man har lyktes med å løse opp i konflikter, avklare misforståelser, få satt i gang dialogene igjen – og til slutt ende opp med levelige konklusjoner.

Også i løpet av 2015 har konserntillitsvalgt gjennomført besøk til og hatt møter med klubbledere, fagorganiserte og personer i ledelsen i bedriftene i Polaris Media, nå over 30 mediehus, fem trykkerier og tre distribusjonsselskap. Dette er en særdeles viktig del av hovedtillitsvalgts hverdag i konsernsammenheng.

Det har vært lange dager «på veien», med et konsern som omfatter virksomheter på Nordvestlandet (inkludert Gudbrandsdalen og Ottadalen), i Midt-Norge og i Nord-Norge. Men det har vært givende dager, som sterkt understreker viktigheten av at både øverste tillitsvalgt i konsernet, men også konsernledelsen, jevnlig møter de ansatte i konsernet der de til daglig jobber. Jeg opplever i disse møtene med ansatte og ledelse et engasjement og en omsorg rundt sin «egen» bedrift som egentlig er ubetalelig, men som helt sikkert er en av flere forklaringer på at mange av Polaris-bedriftene i et ytterst krevende år har gjort det bedre enn andre i medie-Norge.

Informasjon er alltid utrolig viktig i enhver virksomhet, men spesielt betydningsfullt er informasjonsarbeidet når det skjer en hel del i konsernet og i hver enkelt bedrift. Ved siden av fysiske besøk i bedriftene, har jeg forsøkt å dekke informasjonsbehovet gjennom hyppige utgivelser av informasjonsavisen Polarisposten, som går ut til alle klubbledere og fagorganiserte i konsernet.  I løpet av 2015 ble det hele 30 utgivelser, hvilket er ny rekord i ett og samme år, og absolutt en bekreftelse på at det er adskillig å informere om når det gjelder Polaris Media spesielt og mediebransjen generelt.

Som konserntillitsvalgt har jeg konsernutvalget (KU), som består av seks tillitsvalgte fra Polaris Media Nordvestlandet, Adresseavisen Gruppen, Polaris Media Nord-Norge og Polaris Trykk, som mine nærmeste støttespillere. Men også kontakten med lederne av de fire underkonsernutvalgene (UKU) og lederen av NJ Polaris (NJP) har vært prioritert gjennom hele året. God dialog og faste treff med de konserntillitsvalgte i Amedia og Schibsted oppleves også som svært fruktbart, da det ofte er de samme utfordringer og problemstillinger som går igjen i bransjen.

Jeg har også deltatt på samlinger for NJ-klubblederne i Kysten Rundt-samarbeidet, som omfatter redaksjonene i Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Aftenposten samt også representanter fra NJ-klubben i VG.

Avslutningsvis vil jeg uttrykke stor tilfredshet med at HR-arbeidet nå i større grad enn før er løftet opp på konsernledelsesnivå. Her føler vi at de tillitsvalgte endelig er hørt, og ser frem til at HR holdes høyt opp på agendaen også i tiden fremover. Å ha et sterkt fokus på kompetanse og arbeidsmiljø vil være avgjørende i tiden fremover om mediehusene, trykkeriene og distribusjonsselskapene i Polaris Media skal lykkes videre.

Samarbeidet og dialogen med konsernsjef og øvrige medlemmer av konsernledelsen har også i 2015 vært god. Fortsatt opplever konserntillitsvalgt at det er vilje og ønske om å involvere de tillitsvalgte på en god måte i løpende prosesser. Gjensidig åpenhet og tillit er alfa omega om ledelsen ønsker å ha de ansatte med seg.

 

Ulf Dalheim
Konserntillitsvalgt
Polaris Media ASA