Note 19. Lønn og godtgjørelser

 

    2015 2014                                                               
Lønn og feriepenger 1) 637 519 678 536  
Arbeidsgiveravgift   85 182 86 469  
Pensjonskostnader 2) 23 903 -51 058  
Annen personalkostnad   15 175 14 896  
Sum   761 779 728 843  
Årsverk per 31.12 (unntatt avisbud)   888 978  
         
Kostnader til revisor er fordelt som følger   2015 2014  
Lovpålagt revisjon   1 201 1 396  
Andre attestasjonstjenester   168 188  
Skatterådgivning   332 477  
Andre tjenester utenfor revisjonen   82 141  
Sum   1 783 2 202  

1) Herav frivillig avgang 13 mill.
2) Herav positiv effekt av avvikling av ytelsesbaserte pensjoner på 22,5 mill. i lokale mediehus i Adresseavisen Gruppen. 

Ytelser til ledende ansatte

I konsernet er konsernledelsen i Polaris Media ASA definert som ledende ansatte.

2015   Antall aksjer Årslønn 1 Prestasjons 
basert lønn2
Pensjon 3 Annen
godtgjørelse 4
Sum              
Konsernsjef Per Axel Koch       152 945 2 846 0 855 380    4 081  
Adm. dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg   14 074 2 183 0 264 251 2 699  
Sjefredaktør Adresseavisen, Tor Olav Mørseth a)   0 956 0 122 63 1 141  
Tidl sjefredaktør Adresseavisen, Arne Blix   1 540 1 233 0 516 144 1 893  
Adm. dir Polaris Trykk, Steinar Bakken   951 1 801 0 212 228 2 241  
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise   951 1 934 0 234 184 2 352  
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth   2 951 2 220 0 215 213 2 649  
                 
a) Tor Olav Mørseth tiltrådte som sjefredaktør i Adresseavisen AS for Arne Blix 1.5.2015            
                 
2014   Antall aksjer Lønn Prestasjons
basert lønn
Pensjon Annen
godtgjørelse
Sum  
Konsernsjef Per Axel Koch   152 573 2 779 506 1 363 328 4 976  
Adm dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg   14 074 2 109 244 332 170 2 855  
Sjefredaktør Adresseavisen, Arne Blix   1 540 2 042 0 1 112 176 3 331  
Adm. dir Polaris Trykk, Steinar Bakken   579 1 764 213 181 205 2 362  
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise   579 1 910 229 284 154 2 577  
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth    579 2 163 238 256 187 2 844  

 
1) Årslønn er vedkommendes mottatte ytelser inkl feriepenger i henhold til lønns- og trekkoppgave (tilsv). For 2015 har konsernledelsen frasagt seg en fastlønnsregulering på 2%. 

2) Konsernledelsen har en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil tre måneders lønn og for resten av konsernledelsen inntil to måneders lønn, se også redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2015. Beløpet i tabellen omfatter prestasjonsbasert lønn utbetalt i regnskapsåret, men som gjelder måloppnåelse for året før. Konsernledelsen frasa seg prestasjonsbasert lønn for 2014 tilsvarende 40% uttelling for 2014. Følgelig er det ikke utbetalt prestasjonsbasert lønn til konsernledelsen i 2015. 

3) Tallene for pensjon er basert på innbetalinger gjort til vedkommendes pensjonsordning i 2015 i henhold til vedkommendes ansettelsesavtale. De ytelsesbaserte pensjonsordningene ble avviklet i 2014. 

4) Annen godtgjørelse består i hovedsak av fordel av firmabil, innberettet fordel av forsikringsordninger og øvrige naturalytelser. 

For beskrivelse av kompensasjonsordninger for ledende ansatte, se redegjørelse under Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar kap. 12.

 
                2015                   2014
Utbetalt styrehonorar: Antall aksjer 
eid i Polaris
Media ASA
Styrehonorar Komitèhonorar Sum Styrehonorar Komitèhonorar Sum 
Styre              
Styreleder Bernt Olufsen (styreleder) 418 345 28       373 173   173
Styremedlem Bente Rathe (nestleder)   185 22 207 163 15 178
Styremedlem Stig Eide Sivertsen   168 52 220 163 50 213
Styremedlem Trond Berger *    Mottar ikke personlig honorar Mottar ikke personlig honorar  
Styremedlem Bente Sollid Storehaug   168   168 163          163
Styremedlem Lena Victoria Svanberg   85   85     0
Styremedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas   108   108 30   30
Styremedlem ansattrepresentant Marianne Leithe    168   168 83   83
Styremedlem ansattrepresentant Rune Setsaas    168   168 83   83
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg 951 168 22 190 163 15 178
Varamedlem aksjonærvalgt Jon Binde       0     0
Varamedlem aksjonærvalgt Mona Lindal   15   15     0
Varamedlem ansattrepresentant Geir Forbregd   39   39     0
Varamedlem ansattrepresentant Torleif Rolfsen 300 0   0     0
Varamedlem ansattrepresentant Hilde Østmoe   0   0     0
Fratrådte styremedlemmer:               
Styremedlem Lars Svensson    83 32 114 163 30 193
Styremedlem Kristine Landmark   100 22 122 198 15 213
Styremedlem ansattrepresentant Bjørn Sletvold  579     0 80   80
Varamedlem aksjonærvalgt Lars Grustaf Ander     15 15 30   30
Varamedlem Anne Britt Bekken       0 23   23
Varamedlem ansattrepresentant Merete Amdam Holand 951      0 80   80
Valgkomite              
Leder valgkomiteen Jacob A. Møller*    Mottar ikke personlig honorar  Mottar ikke personlig honorar
Medlem valgkomiteen Unni Steinsmo     27 27     0
Medlem valgkomiteen Arild Nysæther     32 32     0
Leder valgkomiteen Roar Arntzen (fratrådt)       0   65 65
Leder valgkomiteen Berit Rian (fratrådt)       0   45 45
Medlem valgkomiteen Anne Breiby (fratrådt)       0   70 70
Totalt   1 797 251 2 048 1 592 305 1 895

 *) Oversikten viser mottatte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for angjelde regnskapsår. For styremedlemmer som ikke mottar personlig styrehonorar (gjelder Trond Berger og Jacob Møller, begge Schibsted ASA) mottar Polaris Media ASA faktura fra vedkommende arbeidsgiver. For redegjørelse, se Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar kap. 12.