Note 20. Nærstående parter


Som nærstående part betraktes tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet. Nedenfor er det listet opp transaksjoner med den felleskontrollerte virksomheten Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS. 

Konsernet har i tillegg et samarbeid med Schibsted om blant annet betalingsløsning for nett, annonsering (Storby) og redaksjonelt innhold, men dette samarbeidet anses ikke å være med nærstående part.

Foruten dette foregår det vesentlig kjøp og salg mellom selskapene i konsernet. Dette er hovedsakelig trykking av avis, fellestjenester innen regnskap/økonomi/personal, IT-tjenester, distribusjonstjenester, husleie og eiendomsdrift. Alle transaksjoner med datterselskap er eliminert i konsernregnskapet. 

Kontanter benyttes som vederlag for oppgjør med nærstående parter. Konsernet har pr.
31. desember 2015 et lån på 1,5 mill. til den felleskontrollert virksomheten Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS.  

Polaris Media ASA har pr 31.12.2015 reklassifisert aksjeposten i Finn.no AS til aksjer tilgjengelig for salg etter IAS 39. Polaris Media anser ikke lenger Finn.no AS å være nærstående med Polaris Meida. Det er ikke avsatt eller kostnadsført tap knyttet til mellomværende med nærstående parter. For ytelser til ledelsen, se note 19.  

            2015 2014                                                             
FINN.no AS                          
Salg til nærstående part   26 032 25 363  
Kjøp fra nærstående part   6 704 7 311  
Fordring på nærstående part   124 135  
Gjeld til nærstående part   127 113  
         
Nr1 Adressa Trykk Orkanger        
Salg til nærstående part   794 2 136  
Kjøp fra nærstående part   20 194 13 226  
Fordring på nærstående part   1 495 206  
Gjeld til nærstående part   1 011 1 206