Aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i Polaris Media ASA er per 31.12.2015 48 926 781 fordelt på 48 926 781 aksjer pålydende kr. 1,00.

Resultat per aksje og utbytte

Resultat per aksje i 2015 er kr. 19,20(1,86). Styret foreslår at det for 2015 utbetales et utbytte på kr. 1,25 (1,00) per aksje.

Handels- og kursutvikling

Aksjene i Polaris Media er notert på Oslo Børs (i 2015 på OB Standard). Ved inngangen til 2015 var aksjekursen kr 20,00. Ved utgangen av 2015 var aksjekursen kr. 19,10. Høyeste aksjekurs i 2015 var kr. 24,00.

Det har vært et mål at omsetningen i aksjen skal øke da handelen i aksjen historisk har vært lav. Hovedårsaken til den lave handelen er at majoriteten av aksjene i Polaris Media ASA har vært eiet av aksjonærer med et langsiktig strategisk perspektiv. Ca. 90% av aksjene i selskapet er eid av de ti største aksjonærene, og 81,5% fordelt på de fire største aksjonærene. Antall handler i aksjen er gått ned fra 2014. Det ble gjennomført 197 (301) handler i aksjen og det ble omsatt 150 398 (144 059 ) aksjer. Samlet omsetning i aksjen i 2015 var kr. 2 860 038 (3 387 889). Polaris Media har de siste årene har hatt et målrettet aksjeprogram mot de ansatte og som har gitt selskapet flere aksjonærer. Dette programmet videreføres som en årlig begivenhet.

Utbyttepolitikk

Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas. Utbytte skal være stabilt over tid og normalt utgjøre rundt 50-70 prosent av overskuddet etter skatt, forutsatt at selskapets eget kapital- og likviditetsbehov er dekket.

Tilbakekjøp av aksjer

Styret i Polaris Media ASA har fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer i en eller flere omganger opp til samlet pålydende verdi på kr 4 889 741, og som utgjør 10% av selskapets aksjekapital. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer. Laveste og høyeste kjøpesum som kan betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten, er henholdsvis kr 1 og kr 60 per aksje. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. I tillegg har styret i Polaris Media ASA fullmakt til å utstede nye aksjer, men utelukkende til aksjeprogram rettet mot de ansatte i konsernet. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2016, dog senest 30. juni 2016.  Januar 2015 ervervet Polaris Media ASA 49 875 egne aksjer til kr. 20 per aksje. I mars 2015 ble 26 640 av disse aksjene solgt til ansatte i konsernet i forbindelse med aksjeprogram for de ansatte. Salgspris per aksje var kr. 16,13.

Stemmerettsbegrensninger

Hver aksje har 1 stemme i selskapets generalforsamling.

Endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst ¾ flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Aksjonæroversikt

Per 31.12.2015 var det 911 (895) aksjonærer i selskapet.

Følgende eier mer enn 1% av selskapets aksjekapital per 31.12.2015:

AksjonærAntall aksjerAndel av alleType eierLand
SCHIBSTED ASA14 172 95229,0 %COMPNOR
NWT MEDIA AS12 930 00026,4 %COMPNOR
MUST INVEST AS7 188 76414,7 %COMPNOR
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS5 584 50811,4 %COMPNOR
SOFELL AS1 005 3842,1 %COMPNOR
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS931 1061,9 %COMPNOR
GYLDENDAL ASA924 0001,9 %COMPNOR
HARSTAD SPAREBANK823 9361,7 %COMPNOR
Sum 10 største43 560 650 89,0 %  
Sum alle48 926 781100,0 %  

 Ved utgangen av 2015 eier Polaris Media ASA totalt 58 176 egne aksjer.

På selskapets hjemmeside oppdateres aksjonæroversikt og kursutvikling løpende.