Kontantstrømoppstilling for konsernet

Tall i 1.000 NOK                             20152014    
Driftsresultat (EBITDA) 189 692243 804 
Justert for    
Betalt skatt -3 216-14 267 
Endring kundefordringer 39 0483 828 
Endring varelager -950-2 497 
Endring leverandørgjeld 704-23 458 
Endring forskuddsbetalte abonnementer -1 190-492 
Endring i offentlig gjeld -10 6502 080 
Endring feriepenger -6 654254 
Pensjon  -38 758-139 520 
Resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden -51 05038 941 
Motatt utbytte fra tilknyttede selskap 53 00994 457 
Endring i avsetninger og andre tidsavgrensninger -22 9758 992 
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter 147 009134 238 
     
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
Netto driftsinvesteringer -65 418-79 520 
Finansielle investeringer -22 654968 
Salg av datterselskap 040 516 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -88 072-38 036 
     
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
Opptak av lån 5 32167 297 
Nedbetaling av lån -47 264-34 124 
Mottatte renter og avdrag FKV. 4 4610 
Motatte renter 3 1793 573 
Betalte renter -13 391-15 480 
Utbetalt utbytte -48 869-85 622 
Øvrige finansieringsaktiviteter 1 084-428 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -95 479-64 783 
     
Endring i kontantbeholdning    
Kontantbeholdning ved periodens begynnelse 218 077186 658 
Kontantbeholdning nye selskaper ved oppkjøp 01.01 29 054  
Netto kontantstrøm -36 54231 419 
Kontantbeholdning ved periodens slutt 210 590218 077 
Kontanter knyttet til eiendeler holdt for salg -1 142-1 094