Note 10. Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet


Tilknyttede selskap

Polaris Media eide fram til 22.12.2015 10,12 % i Finn.no AS. Eierandel ble fram til 22.12.2015 regnskapsført som tilknyttede selskap da konsernet har betydelig innflytelse og aksjonærbeskyttelse gjennom aksjonæravtale. 22.12.2015 ble 0,13% av aksjene i Finn.no AS solgt til Schibsted ASA. Polaris Media anser ikke lenger å ha betydelig innflytelse i Finn.no AS etter salget av aksjene. Aksjeposten i Finn.no er derfor fra 22.12.2015 bokført som finansielt anleggsmiddel (se note 11). Videre eier konsernet 38%  Mediehuset Avisa Nordland og 49% i mediehuset Hitra-Frøya AS. Resultatendringen under "øvrige" omhandler resultatendringer i Levanger-Avisa AS. Polaris Media skrev i 2014 ned goodwill over egenkapitalandelen i Levanger-Avisa med 3,8 mill. I 2015 inngår i resultatandelen en positiv engangseffekt av avvikling av ytelsesbaserte pensjonsordninger på 2,4 mill. 

Merverdianalyse                      FINN.noAvisa NordlandHitra-FrøyaØvrigeSum                                               
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 6 42712 03740210 27129 137 
Goodwill 028 7654 0085 13037 903 
Nedskrevet 000-3 787-3 787 
Anskaffelseskost 6 42740 8024 41011 61463 253 
        
2015       
Beregning av årets resultatandel       
Andel årets resultat 44 5341 7321 0512 51749 834 
Avskriving identifiserbare merverdier 0-63900-639 
Årets resultatandel 44 5341 09310512 51749 196 
        
Beregning av balanseført verdi       
Balanseført verdi 01.01 62 15832 1627 74712 186114 254 
Tilgang 0001 9901 990 
Årets resultatandel 44 5341 0931 0512 51749 196 
Omklassifisering som følge av endret eierandel -56 2420-3 295-59 537  
Utbytte og føringer mot egenkapitalen -50 4490-1 862-698-53 009 
Balanseført verdi 31.12 0 33 2556 93612 70152 893 
        
        
2014       
Beregning av årets resultatandel       
Andel årets resultat 42 920-8091 0948243 288 
Avskriving merverdier 0-6390-3 787-4 426 
Årets resultatandel 48 920-1 4471 094-3 70438 863 
        
Beregning av balanseført verdi       
Balanseført verdi 01.01 110 04637 2576 65317 614171 571 
Tilgang i perioden 000444444 
Årets resultatandel 42 920-1 4471 094-3 70438 863 
Utbytte og føringer mot egenkapitalen -90 809-3 6480-2 167-96 624 
Balanseført verdi 31.12 62 15832 6127 74712 187114 253 

 

Felleskontrollerte virksomheter

Konsernet har en 50 % eierandel i Nr1 Adressa -Tykk Orkanger AS som igjen eier Norsk Avisdrift AS (Byavisa). Videre eier konsernet 50 % i Dølen AS. Nr1 Adressa -Trykk Orkanger AS leverer trykkeritjenester til Polaris Media, Amedia, og eksterne aktører. Norsk Avisdrift AS og Dølen AS er mediehus med utgiversted i Trondheim og på Vinstra. Tabellen nedenfor viser konsernets andel av de felleskontrollerte virksomhetene.

Resultatposter         20152014                                                                       
Salgsinntekter 78 83681 770 
Kostnader 60 05465 720 
Av- og nedskrivinger 8 94210 822 
Netto finansposter -2 312-2 838 
Skatt 3 8192 233 
Resultat fra felleskontrollerte selskap  3 709158 
     
Konsernerts andel (50%) 1 85579 
     
Balanseposter 20152014 
Anleggsmidler 86 253111 071 
Omløpsmidler 34 22726 857 
Kortsiktig gjeld 6 61710 466 
Langsiktig gjeld 71 77989 087 
Egenkapital 42 08338 374 
Konsernets andel (50%) og bokført verdi  21 04219 187 
     
Kontanter og kontantekvivalenter 16 72821 847 
Konsernets andel 8 36410 923