Note 12. Kategorier av finansielle eiendeler og forpliktelser

 

2015     NoteNivåTilgjengelig
for salg
Virkelig verdi
over total
resultatet
Utlån og
fordringer
Amortisert
kost
Sum           
Finansielle eiendeler         
Lån til felleskontrollert virksomhet 22 0001 4951 495 
Investeringer i aksjer og andeler 111,3142 280952 510001 094 789 
Andre langsiktige fordringer 22 002 2282 228 
Fordringer  22 00140 2450140 245 
Bankinnskudd   00210 5900210 590 
Sum finansielle fordringer   142 280952 510353 0631 4951 449 347 
          
Finansiell gjeld         
Rentebærende gjeld 13,14203 4540300 878304 332 
Kortsiktig rentebærende gjeld 13,14 00039 06739 067 
Leverandørgjeld   00055 40655 406 
Annen kortsiktig gjeld 17 000319 947319 947 
Sum finansiell gjeld   03 4540715 298718 752 
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      952 510 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller inndirekte)      -3 454 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      142 280 
          
2014 NoteNivåTilgjengelig
for salg
Virkelig verdi
over total
resultatet
Utlån og
fordringer
Amortisert
kost
Sum  
Finansielle eiendeler         
Lån til felleskontrollert virksomhet 22 0005 8115 811 
Investeringer i aksjer og andeler 111,381 783-3 6470078 136 
Andre langsiktige fordringer 22 003 89503 895 
Fordringer  22 00163 0410163 041 
Bankinnskudd   00218 0770218 077 
Sum finansielle fordringer   81 783-3 647385 0135 811468 960 
          
Finansiell gjeld         
Rentebærende gjeld 13,14203 6600341 510345 170 
Kortsiktig rentebærende gjeld 13,14 00034 43234 432 
Leverandørgjeld   00055 27355 273 
Annen kortsiktig gjeld 17 000340 159340 159 
Sum finansiell gjeld   03 6600771 374775 033 
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      -3 647 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller inndirekte)      -3 660 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      81 783