Note 13. Gjeld, risiko mv.


Konsernet vurderer regelmessig kapitalstruktur og risikoprofil. Konsernet har over tid hatt en solid balanse med lite gjeld og høy egenkapital. Konsernets ledige likviditet prioriteres til å investere i produkt- og organisasjonsutvikling, nedbetaling av gjeld og utdeling til selskapets aksjonærer. Øvrig fri likviditet er plassert i bank. Polaris Media ønsker å være i en posisjon med finansiell handlekraft. Dette for å gjennomføre målsatte forretningsmessige strategier og gjennom dette øke verdien til aksjonærene. 

Selskapene i konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig overfor til en hver tid utestående på konsernkontoen.

Konsernets låneavtaler består ved utgangen av året av i all hovedsak av et langsiktig lån og en leasingfasilitet, samt en trekkfasilitet på 80 mill. Konsernet hadde ved utgangen av året en kontantbeholdning  på 210,6 mill., hvorav 15,5 mill. på sperret konto. Konsentrasjon av kredittrisiko i forhold til kundefordringer er begrenset fordi konsernets kundebase består av et stort antall kunder som anses å være diversifisert. Konsernet har relativt lave tap knyttet til kundefordringer. Gjennomsnittlig kredittid til kunder er 19 dager (ned fra 25 i 2014.) Se note 22 for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.

Lånevilkår
Polaris Media ASA tok i 2009 opp et lån på 575 mill. i forbindelse med oppkjøpet av virksomhetene på Nordvestlandet. I.h.h.t. låneavtalen er vilkårene for lånet betinget av:

1) Konsernets bokførte egenkapitalandel skal være høyere enn 32,5% per 31.12.
2) Netto rentebærende gjeld (NIBD) skal være lavere enn fire ganger EBITDA justert for utbytte fra tilknyttede selskaper.

Med bakgrunn Polaris Medias solide likviditet og kontantstrøm, ble lånets løpetid og nedbetalingsplan endret fra juli 2018 til juli 2024. Avdrag per kvartal ble redusert fra 18 til 8 mill. All gjeld er betalt på forfall og konsernet er ikke i brudd med noen lånevilkår. En oppstilling over konsernets utvikling og status ift. lånevilkårene i 2015 og forrige år framgår av tabellen nedenfor.

I andre kvartal 2014 ble det inngått en 10-årig avtale med Sparebank1 Finans Midt-Norge AS om leie av ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim AS. Finansieringsavtalen trådte i kraft fjerde kvartal 2014. Polaris Media inngikk i juni 2014 en rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. med 10 års løpetid med rente 2,57%. Rentebytteavtalen er en sikring av finansieringsavtalen vedr. ny presse.

  20152014                                                                       
Langsiktig rentebærende gjeld i balansen 304 332345 170 
Fratrukket virkelig verdi på rentebytteavtale -3 454-3 660 
Kortsiktig rentebærende gjeld (neste års avdrag) 39 06734 432 
Bankinnskudd -210 590-218 077 
Bundne bankinnskudd 15 29411 592 
Netto rentebærende gjeld som i låneavtalen 1)144 649169 457 
     
12 måneders rullerende EBITDA 189 692243 804 
Utbytte fra tilknyttede selskaper 53 00996 624 
EBITDA som i låneavtalen 242 702340 428 
     
Netto rentebærende gjeld (NIBD) / EBITDA 0,60,5 
     
Krav til egenkapital    
Bokført egenkapitalandel per 31.12.2012 63,5 %39,9 % 
Minimumskrav lånevilkår (covenant) 32,5 %32,5 % 
Margin til lånevilkår (%-poeng) 31,0 %7,4 % 

 

Konsernets låneengasjement 31.12.2015      
En oversikt over konsernets langsiktige låneengasjement framgår av tabellen nedenfor. 
  
  20152014
Låntaker LånebeløpSaldo 31.12.2015Avdrag (kvartal)AvdragRentekostnadRentekostnad
Polaris Media ASA575 000272 5108 00032 00010 02612 198
Polaris Trykk Harstad AS20 00050050050090218
Nordavis AS4 3000004318
Finansiell leasingavtale Polaris Trykk Trondheim066 935NA6 5672 2521 456
Neste års avdrag (klassifisert som kortsiktig gjeld)0-39 0670000
Langsiktg gjeld eks. rentebytteavtale599 300300 8788 50039 06712 41113 891

 

Forfallsstruktur låneengasjement201620172018201920202021
Polaris Media ASA32 00032 00032 00032 00032 00032 000
Polaris Trykk Harstad AS50000000
Polaris Trykk Trondheim6 5676 7696 9787 1937 4147 643
Sum avdragsbetaling år39 06738 76938 97839 19339 41439 643
Restgjeld 31.12.261 812223 043184 065144 873105 45865 815


Lånet i Polaris Trykk Harstad AS er innfridd første kvartal 2016. Nordavis AS sitt lån er innfridd i 2015. 


Rentesikring

Kontantstrømsikring består av rentebytteavtaler der endringer i virkelig verdi føres over egenkapitalen. Det ble i juni 2014 inngått en 10-årig rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. Polaris Media betaler 2,57% fast rente og mottar 3 mnd. NIBOR. Rentebytteavtalen i Polaris Trykk Harstad AS utløper i februar 2016. Den resultatførte andelen av tapet i rentebytteavtalen   framgår av tabellen nedenfor;

Rentebytteavtale 20152014 
Resulatført i regnskapet 7961 345 
     
Virkelig verdi 31.12 -3 454-3 660 
Virkelig verdi 01.01 -3 660-1 220 
Andre inntekter og kostnader 206-2 439 
     
Effekter av renteendring (+/- 1%) 20152014 
Resultat (+/-) 669618 
Egenkapital 1 1092 190 
     
Finansposter                                                                           
Finansinntekt    
Renteinntekt 3 1793 573 
Mottatt aksjeutbytte 1 256689 
Gevinst realisasjon av aksjer 1 14 38639 632 
Vurdering av skjer i Finn.no til virkelig verdi 2 956 5180 
Andre finansinntekter 3 -614625 
Sum finansinntekt 974 72644 519 
     
Finanskostnad    
Tap realisasjon aksjer 00 
Andre finanskostnader 3 1081 708 
Sum andre finanskostnader 3 1081 708 
Renter lån 12 41113 819 
Resultatført rentebytteavtale 7961 345 
Rentekostnad 184243 
Sum rentekostnad 13 39115 480 
     
Sum finanskostnader 16 49917 188 
     
Netto finansposter 958 22727 331 

1)  Polaris Media solgte 22.12.2015 0,13% av aksjene i Finn.no AS for 15 mill. Regnskapsmessig gevisnt var 14,3 mill. I 2014 solge Polaris Media samtlige  egenkapitalbevis i Sparebank1 SMN for 8,4 mill. I den forbindelse er det regnskapsført en gevinst på 3,3 mill.  Den 31.12.2014 solgte Polaris Media 100% av aksjene i Nordregate 1-3 AS for 41,4 mill. Innregnet gevinst er 36,4 mill.
2) Se note 11 for ytterligere informasjon
3) I andre kvartal 2015 har Sunnmørsposten kjøpt 1368 aksjer i Fjordtrykk AS. Polaris Medias samlede eierandel ble dermed 57,54% i Fjordtrykk AS og det heleide datterselskapet Fjordabladet L/L. Fjordtrykk AS er fra juni 2015 konsolidert som datterselskap ihht. IFRS 3. I den forbindelse har konsernet resultatført en verdiøkning på tidligere eierandeler i Fjordtrykk AS på til sammen 1,2 mill. og er bokført under andre finansinntekter. Pr Q3 er tidligere inntektsføring av resultatandeler i Fjordtrykk reversert på til sammen 2,7 mill. som følge av at Polaris Media oppnådde kontroll i Fjordtrykk AS. Nettoeffekten er en kostnadsføring på 1,5 mill. under andre finansinntekter. 


Operasjonelle leieavtaler
Dette består av inngåtte innkjøps- og leieavtaler av langsiktig karakter. De fleste av disse avtalene har ikke angitt noen minimumsleie, og beløpene som er oppgitt er antatt leie- eller kjøp for de forskjellige avtalene basert på historiske volum. Konsernets avtaler består i hovedsak av husleieavtaler, avtaler om drift, support og vedlikehold av fagsystemer, samt avtaler om innkjøp av redaksjonelt stoff.     

 

ÅrHusleie avtalerIT relaterte forpliktelserAndre finansielle forpliktelser       Sum                                                                                                                                                                                                                              
201655 8629 51412 12477 501 
201756 0911 2129 01766 320 
201855 44408 81964 262 
201952 74508 50761 253 
Etter 2019315 536041 029356 565 
Sum535 67710 72679 497                625 901 

 

De største leieavtalene gjelder Polaris Trykk AS og Adresseavisen AS. Polaris Trykk AS har en 10 års leieavtale i Industriveien 13 løpende fra 2012, mens Adresseavisen AS har en 15 års leieavtale i Ferjemannsveien 10 løpende fra 2015.

Finansielle leieavtaler  

Konsernet har finansiell leieavtale på en trykkpresse.  Leieavtalen går over hele pressenes forventede levetid. Nåverdi av minimumsbetalingene er som følger:

   20152014                                                                                                                                                                                                                              
   NåverdiNåverdi 
Innen et år  8 4898 005 
Mellom 1 og 5 år  33 95532 023 
Etter 5 år  33 95540 023 
Sum mimimumsleie  76 40080 051 
Fratrukket finanskostnad  -9 464-12 749 
Nåverdi av minimumsleie    66 93567 297