Note 14. Pantstillelser og garantiansvar


Som sikkerhet for låneavtale av 2009 mellom Polaris Media ASA og Sparebank1 SMN, samt trekk- og garantifasiliteter, er det stilt førsteprioritets pant i morselskapets vesentlige datterselskaper. Bokført verdi av aksjer i hoveddatterselskaper fremgår av tabellen nedenfor. Som sikkerhet for den finansielle leieavtalen vedrørende trykkpresse, har Polaris Trykk Trondheim AS stilt pant i egne eiendeler ovenfor Sparebank 1 SMN. For nærmere informasjon, se note 13.

Pantesikret gjeld                                20152014                                                                                                                                               
Langsiktig gjeld i Polaris Media ASA 272 510304 210 
Pantesikret gjeld per 31.12 272 510304 210 
     
Adresseavisen Gruppen AS 117 858117 858 
Harstad Tidende Gruppen AS                  73 09973 099 
Polaris Trykk AS                  171 629171 629 
Polaris Media Nordvestlandet AS 302 592     400 450 
Polaris Eiendom AS m.fl.                  47 87747 877 
Sum 713 055810 912 
     
Garantiansvar 20152014 
Garantier konsernselskaper 81 31581 315 
Sum 81 31581 315 

 

Bevegelsene i verdier knyttet til bokførte verdier av aksjer i vesentlige datterselskaper er knyttet til nedskrivning av verdier på 97,9 mill. etter IAS 36 for virksomheten Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, jfr note 7.