Note 18. Skattekostnad

 

              20152014                                                                                
Betalbar skatt 11 17711 445 
Endring i utsatt skatteforpliktelse -4 64418 616 
Skattekostnad på ordinært resultat 6 53330 061 
     
Årets betalbare skatt 11 17711 445 
Skatteeffekt avgitt konsernbidrag -10 291-8 228 
Betalbar skatt i balansen 9453 216 
     
Avstemming    
Ordinært resultat før skatt 944 891121 100 
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 27 % 255 12132 697 
     
Skatteeffekten av følgende poster    
Ikke fradragsberettigede kostnader 30 18318 315 
Ikke skattepliktige inntekter -24 654-10 437 
Effekt av endret skattesats -2 3480 
Resultatandel fra tilknyttede selskaper -13 784-10 514 
Skattekostnad på ordinært resultat 244 51830 061 
     
Spesifikasjon av skatteeffekter av midlertidige forskjeller    
Fordel    
Omløpsmidler 647741 
Anleggsmidler 6 5608 156 
Pensjonsforpliktelse 17 40241 230 
Avsetninger 6 8139 927 
Aksjer og andre verdipapirer 1 185988 
Underskudd til fremføring 5 0384 152 
Ikke balanseført utsatt skattefordeler -173567 
Sum skatteeffekt av fordeler 37 47065 761 
     
Forpliktelse    
Omløpsmidler 1 0411 170 
Anleggsmidler 69 25177 705 
Forskuddsbetalt pensjonspremie 3 3888 243 
Sum skatteeffekt av forpliktelser 73 68187 118 
     
Netto utsatt skattefordel/(forpliktelse) -36 211-21 356 
     
Som fordeler seg som følger    
Utsatt skattefordel 28 67052 125 
Utsatt skatt 64 88073 481 
Netto utsatt skatt -36 210-21 356