Note 19. Lønn og godtgjørelser

 

  20152014                                                              
Lønn og feriepenger1)637 519678 536 
Arbeidsgiveravgift 85 18286 469 
Pensjonskostnader2)23 903-51 058 
Annen personalkostnad 15 17514 896 
Sum 761 779728 843 
Årsverk per 31.12 (unntatt avisbud) 888978 
     
Kostnader til revisor er fordelt som følger 20152014 
Lovpålagt revisjon 1 2011 396 
Andre attestasjonstjenester 168188 
Skatterådgivning 332477 
Andre tjenester utenfor revisjonen 82141 
Sum 1 7832 202 

1) Herav frivillig avgang 13 mill.
2) Herav positiv effekt av avvikling av ytelsesbaserte pensjoner på 22,5 mill. i lokale mediehus i Adresseavisen Gruppen. 

Ytelser til ledende ansatte

I konsernet er konsernledelsen i Polaris Media ASA definert som ledende ansatte.

2015 Antall aksjerÅrslønn 1Prestasjons 
basert lønn2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum             
Konsernsjef Per Axel Koch     152 9452 8460855380   4 081 
Adm. dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg 14 0742 18302642512 699 
Sjefredaktør Adresseavisen, Tor Olav Mørseth a) 09560122631 141 
Tidl sjefredaktør Adresseavisen, Arne Blix 1 5401 23305161441 893 
Adm. dir Polaris Trykk, Steinar Bakken 9511 80102122282 241 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 9511 93402341842 352 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth 2 9512 22002152132 649 
         
a) Tor Olav Mørseth tiltrådte som sjefredaktør i Adresseavisen AS for Arne Blix 1.5.2015      
         
2014 Antall aksjerLønnPrestasjons
basert lønn
PensjonAnnen
godtgjørelse
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch 152 5732 7795061 3633284 976 
Adm dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg 14 0742 1092443321702 855 
Sjefredaktør Adresseavisen, Arne Blix 1 5402 04201 1121763 331 
Adm. dir Polaris Trykk, Steinar Bakken 5791 7642131812052 362 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 5791 9102292841542 577 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth  5792 1632382561872 844 

 
1) Årslønn er vedkommendes mottatte ytelser inkl feriepenger i henhold til lønns- og trekkoppgave (tilsv). For 2015 har konsernledelsen frasagt seg en fastlønnsregulering på 2%. 

2) Konsernledelsen har en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil tre måneders lønn og for resten av konsernledelsen inntil to måneders lønn, se også redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2015. Beløpet i tabellen omfatter prestasjonsbasert lønn utbetalt i regnskapsåret, men som gjelder måloppnåelse for året før. Konsernledelsen frasa seg prestasjonsbasert lønn for 2014 tilsvarende 40% uttelling for 2014. Følgelig er det ikke utbetalt prestasjonsbasert lønn til konsernledelsen i 2015. 

3) Tallene for pensjon er basert på innbetalinger gjort til vedkommendes pensjonsordning i 2015 i henhold til vedkommendes ansettelsesavtale. De ytelsesbaserte pensjonsordningene ble avviklet i 2014. 

4) Annen godtgjørelse består i hovedsak av fordel av firmabil, innberettet fordel av forsikringsordninger og øvrige naturalytelser. 

For beskrivelse av kompensasjonsordninger for ledende ansatte, se redegjørelse under Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar kap. 12.

 
              2015                  2014
Utbetalt styrehonorar:Antall aksjer 
eid i Polaris
Media ASA
StyrehonorarKomitèhonorarSumStyrehonorarKomitèhonorarSum 
Styre       
Styreleder Bernt Olufsen (styreleder)41834528      373173 173
Styremedlem Bente Rathe (nestleder) 1852220716315178
Styremedlem Stig Eide Sivertsen 1685222016350213
Styremedlem Trond Berger *  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Styremedlem Bente Sollid Storehaug 168 168163        163
Styremedlem Lena Victoria Svanberg 85 85  0
Styremedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas 108 10830 30
Styremedlem ansattrepresentant Marianne Leithe  168 16883 83
Styremedlem ansattrepresentant Rune Setsaas  168 16883 83
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg9511682219016315178
Varamedlem aksjonærvalgt Jon Binde   0  0
Varamedlem aksjonærvalgt Mona Lindal 15 15  0
Varamedlem ansattrepresentant Geir Forbregd 39 39  0
Varamedlem ansattrepresentant Torleif Rolfsen3000 0  0
Varamedlem ansattrepresentant Hilde Østmoe 0 0  0
Fratrådte styremedlemmer:        
Styremedlem Lars Svensson  833211416330193
Styremedlem Kristine Landmark 1002212219815213
Styremedlem ansattrepresentant Bjørn Sletvold 579  080 80
Varamedlem aksjonærvalgt Lars Grustaf Ander  151530 30
Varamedlem Anne Britt Bekken   023 23
Varamedlem ansattrepresentant Merete Amdam Holand951   080 80
Valgkomite       
Leder valgkomiteen Jacob A. Møller*  Mottar ikke personlig honorar Mottar ikke personlig honorar
Medlem valgkomiteen Unni Steinsmo  2727  0
Medlem valgkomiteen Arild Nysæther  3232  0
Leder valgkomiteen Roar Arntzen (fratrådt)   0 6565
Leder valgkomiteen Berit Rian (fratrådt)   0 4545
Medlem valgkomiteen Anne Breiby (fratrådt)   0 7070
Totalt 1 7972512 0481 5923051 895

 *) Oversikten viser mottatte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for angjelde regnskapsår. For styremedlemmer som ikke mottar personlig styrehonorar (gjelder Trond Berger og Jacob Møller, begge Schibsted ASA) mottar Polaris Media ASA faktura fra vedkommende arbeidsgiver. For redegjørelse, se Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar kap. 12.