Note 22. Kundefordringer og andre fordringer

 

                      20152014                                          
Kundefordringer    
Kundefordringer til pålydende 31.12 101 662137 241 
Avsetning til tap 31.12 -3 777-3 725 
Bokført verdi kundefordringer 97 885133 511 
     
Avsetning til tap 01.01 - 3 725-4 103 
Endring avsetning til tap -52378 
Avsetning til tap 31.12 - 3 777-3 725 
     
Faktisk kostnadsførte tap i året 2 2832 529 
     
Andre kortsiktige fordringer    
Andre kortsiktige fordringer1 41 46727 311 
Fordringer på felleskontrollert virksomhet 4082 219 
Sum 41 87629 530 
     
     
Aldersfordeling kundefordringer    
Ikke forfalt 85 187113 976 
0 - 30 dg 12 14416 921 
30 - 60 dg 1 6922 190 
60 - 90 dg 304754 
90 > dg 2 3363 394 
Sum
 101 662137 236 

1) Andre fordringer består periodiseringer og andre mindre tilgodehavende. Disse har en estimert gjennomsnittlig forfallstid på 3-6 måneder.