Note 6. Pensjoner og pensjonsforpliktelser / pensjonsmidler


Selskapene i konsernet har innskuddsbaserte pensjonsordninger. Alle pensjonsordningene oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Se note 19 for nærmere beskrivelse av pensjoner til ledende ansatte.

Konsernets ansatte deltar i AFP-ordningen som gir deltakerne en pensjonsytelse som er et livsvarig påslag til den ordinære pensjonsordningen. Ordningen finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende bedriftene og er en ytelsesbasert flerforetaksordning. Den gamle AFP ordningen ble lukket i 2010, men vil ha pensjonister i ordningen fram til og med 2015 og de deltakende bedriftene må betale premier til dette tidspunktet. Konsernet har avsatt for forventede fremtidige premier knyttet til denne ordningen. Det er per i dag ikke tilstrekkelig informasjon til å beregne noen forpliktelse for den nye AFP ordningen og kontingent blir derfor resultatført på samme måte som innskuddspensjoner. Kontingenten fastsettes av LO/NHO ordningen.

Konsernets avviklet per 31.12.2014 ytelsesbaserte pensjonsordninger i en rekke selskaper. Medlemmer i Adresseavisens pensjonskasse som er født før 1953 fortsetter i ordningen som tidligere. Avviklingen av pensjonsordningene medførte en positiv engangseffekt på  119,3 i 2014. Lokalavisene i Adresseavisen Gruppen avviklet sine ytelsesbaserte pensjonsordninger med virkning fra 1.1.2015. Den positive regnskapsmessige effekten av denne avviklingen inkludert inntektsføring av premiefond ble 19,4 mill. Per 31.03.2015 inntektsførte selskap i Polaris Media Nord-Norge premiefondmidler med 2,3 mill, tilsvarende i Polaris Trykk Harstad  med 0,7 mill. Samlet effekt av avvikling av ytelsesbaserte pensjonsordninger og inntektsføring av premiefondsmidler ble pr 31.03.2015 22,5 mill. 

Pensjonsforutsetninger er fastsatt med utgangspunkt i NRS veiledning for pensjonsforutsetninger per 31. desember 2015.

Konsernet har valgt å benytte markedsrenten for foretaksobligasjoner av høy kvalitet (OMF) ved fastsettelse av diskonteringsrenten. Ved beregning av forpliktelsen er følgende sentrale forutsetninger lagt til grunn:  

          20152014                                                        
Diskonteringsrente 2,70%2,30% 
Forventet avkastning 2,70%2,30% 
Lønnsregulering 2,25%2,50% 

 

Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger.

 

 Pensjonskostnad                    20152014                                                                  
Årets pensjonsopptjening 1 66028 961 
+Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring) -19 080-126 067 
+Rentekostnad (inntekt) av netto pensjonsforpliktelse 9882 204         
+Administrasjonskostnader 9382 990 
+Periodisert arbeidsgiveravgift 240-1 486 
Pensjonskostnad ytelsespensjon -15 254-93 399 
Medlemsinnskudd fra ansatte -7 220-7 421 
Kostnader i forbindelse med overgang til innskuddspensjon 5836 807 
Pensjonskostnad relatert til omstilling 2 74722 688 
Pensjonskostnad innskuddbasert pensjonsplan 30 47110 481 
Andre pensjonskostnader 12 5769 875 
Totale pensjonskostnader i resultat 23 903-51 058 
Aktuarmessige gevinster og tap (-) innregnet i egnkapitalen 25 634-133 253 
     
Antall aktive 16134 
Antall pensjonister 407453 

   

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:2015  2014                      
Endringer i brutto pensjonsforpliktelse:Fondert Ufondert Sum Fondert  UfondertSum  
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1472 82669 192542 018761 73655 537817 274 
Nåverdien av årets pensjonsopptjening1 3483121 66028 68827328 961 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen9 1921 39010 58230 5352 18032 715 
Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring)-57 347-3 913-61 260-427 24395-427 148 
Aktuarmessige gevinster og tap-15 902-7 975-23 877106 24615 848122 094 
Oppkjøp/(avgang)0-1 400-1 400000 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-24 159-2 389-26 548-27 136-4 741-31 877 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12385 95955 216441 175472 82669 192542 018 
 
Endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.1471 6020471 602726 2910726 291 
Forventet avkastning på pensjonsmidler9 59409 59430 511030 511 
Aktuarmessige gevinster og tap2 88102 88197097 
Planendring-42 1800-42 180-301 0810-301 081 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-23 5780-23 578-26 5370-26 537 
Administrasjonskostnader-2 5900-2 590-6 1390-6 139 
Premieinnbetalinger7 00707 00748 460048 460 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12422 7360422 736471 6020471 602 
 
Netto pensjonsforpliktelse/midler (-)-36 77755 21618 4401 22569 19270 417 
Arbeidsgiveravgift07 7437 7432 3829 21511 597 
Avsetning gammel AFP ordning00001 5221 522 
Avsetning pensjonskostnader relatert til omstilling-055 92655 926062 07362 073 
Avsatte midler til ufonderte ordninger 1)0-11 905-11 9050-11 450-11 450 
Netto pensjonsforpliktelse/midler 31.12-36 777106 98070 2033 607130 551134 158 
Pensjonsmidler i balansen  54 951  32 534 
Pensjonsforpliktelser i balansen  125 154  166 692 
Netto pensjonsforplikelser i balansen  70 203  134 158 

 1) Til sikring av usikret pensjonsordning er det satt av 13,5 mill. på sperret bankkonto. Dette er presentert under bankinnskudd. 
 

Historisk informasjon     201520142013  20122011 
Brutto pensjonsforpliktelser (sikret og usikret)   441 175  542 018  817 274  704 660819 808 
Brutto pensjonsmidler 422 736471 602726 291670 350618 703 
Netto pensjonsforpliktelse/-midler 18 44070 41790 98334 130201 105 
        
Estimatavvik 20152014    
 Estimatavvik  25 634 -133 249    
        
SensitivitetDiskonteringsrenteLønnsvekstPensjonsregulering
Endring i % er prosentpoeng 0,5%-0,5 %1 %-1 %1 %-1 %
Pensjonsforpliktelse (PBO) -5%5 %0 %0 %5 %-1 %
Periodens pensjonskostand -5%6 %2 %-2 %5 %-1 %

 


 
                       20162015                                                                       
Utbetalinger pensjoner (Forventet)(Faktisk) 
Forventet premie for sikrede ordninger 8 9067 007 
Forventet betalinger usikrede pensjoner 2 3282 506 
Forventet betalinger innskuddspensjon 36 88140 651 
Pensjoner omstillingstiltak  5 9418 887 
Egenandel ansatte -7 220-7 220 
Sum 46 83651 831