Note 7. Immaterielle eiendeler og goodwill

 

2015GoodwillKunderelasjonerMerkenavnØvrigeEgenutvikletSum                  
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1389 256233 18439 93274 18732 044768 602 
Merverdier ved nye datterselskaper2 0227 0283 4250012 475 
Tilgang i året0006 6504 76311 413 
Avgang i året000-7650-765 
Utrangering000-21 851-7 368-29 237 
Reklassifisering0005 4102 2087 619 
Anskaffelseskost 31.12.391 278240 21243 35763 63231 629770 108 
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1076 695048 52618 480143 701 
Periodens avskrivninger012 988014 8579 19837 043 
Periodens nedskrivninger97 857002 41429100 301 
Avgang000-7130-713 
Utrangering000-21 851-7 386-29 237 
Reklassifisering000000 
Akkumulerte avskrivninger 31.1297 85789 6820 43 23320 322251 095 
Bokført verdi 31.12293 421150 53043 35720 39811 307519 013 
        
2014GoodwillKunderelasjonerMerkenavnØvrigeEgenutvikletSum 
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1449 256233 18439 93263 56226 473812 406 
Tilgang i året0008 3985 58613 984 
Utrangering000-4 694-2 466-7 161 
Reklassifisering0006 9222 4519 373 
Anskaffelseskost 31.12.449 256233 18439 93274 18732 044828 602 
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1064 050037 68612 330114 065 
Periodens avskrivninger012 645015 4108 05036 105 
Periodens nedskrivninger60 0000012556760 692 
Utrangering000-4 694-2 466-7 161 
Reklassifisering000000 
Akkumulerte avskrivninger 31.1260 00076 695048 52618 480203 701 
Bokført verdi 31.12389 256156 48939 93225 66113 564624 901 

 

Nedskrivingstest for goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid.

Goodwill anskaffet gjennom oppkjøp er allokert til konsernets driftssegmenter og blir fulgt opp og testet samlet for den gruppe av kontantstrømgenererende enheter som inngår i driftssegmentet. 

Polaris Media gjennomfører en nedskrivningstest for goodwill og immaterielle eiendeler med udefinerbar levetid etter IAS 36.10. Det er i 2015 gjort slike tester per tredje kvartal og per fjerde kvartal. Nedskrivningstesten er gjennomført ved at det er beregnet et gjenvinnbart beløp for hver av de kontantstrømgenererende enhetene. Som gjenvinnbare beløp er det lagt til grunn bruksverdi beregnet med neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer fra forretningsområdenes godkjente budsjetter og langtidsplaner for perioden 2015-2020. Etter denne perioden er kontantstrømmene ekstrapolert med en konstant nominell vekstrate på 2,0 % (2,5 %) for mediehus og -5,0% (+2,5%) for trykkeri. Den benyttede neddiskonteringsrente har tatt utgangspunkt i langsiktig risikofri rente med tillegg av et risikopåslag på 5,6%. Det er benyttet en WACC før skatt på 10,3 % (7,9-8,7%) og en WACC etter skatt på 7,9% (6,7%). I WACC er det benyttet en Small Cap premie på 4,75 %. Som følge av at selskapets aksje er lite likvid er det ved fastsettelse av Beta benyttet et gjennomsnitt fra en Peer Group.

Økende usikkerhet i norsk økonomi og i medieøkonomien gjør at Polaris Media har økt avkastningskravene noe fra tidligere perioder. På bakgrunn av dette har Polaris Media valgt å nedskrive goodwill med 97,9 mill, hvorav 67,5 mill på Sunnmørsposten og 30,4 mill. på Romsdals Budstikke i 2015.