Note 8. Varige driftsmidler

 

2015                           Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum                                    
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 907 52783 1567 433998 117 
Anskaffelseskost pr 1.1 i nye selskaper i AAG 3 28454603 830 
Tilgang i året 54 217-230053 987 
Avgang i året -62800-628 
Utrangering -220 331-1410-220 472 
Reklassifisering -7 303-3160-7 619 
Anskaffelseskost 31.12 736 76683 0167 433827 215 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 589 74938 0820627 831 
Akkumulerte avskrivninger pr 1.1 i nye selskaper i AAG 1 69425101 945 
Periodens avskrivninger 55 1634 082059 245 
Periodens nedskrivninger 6 438006 438 
Avgang -1 38800-1 388 
Utrangering -220 331-1410-220 472 
Reklassifisering 112-11200 
Akkumulerte avskrivninger 31.12 431 43642 1630473 599 
Bokført verdi av driftsmidler holdt for salg 0152 2712 286 
Bokført verdi 31.12 305 33040 8385 162351 331 
       
2014 Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum 
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 858 58394 3838 467961 433 
Tilgang i året 64 831672065 503 
Avgang i året -801-11 865-1 034-13 700 
Utrangering -5 532-370-5 569 
Reklassifisering -9 37530- 9 373 
Anskaffelseskost 31.12 907 70683 1567 433998 295 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 547 36644 2480591 614 
Periodens avskrivninger 47 7324 845052 576 
Periodens nedskrivninger 65300653 
Avgang -470-10 9730-11 443 
Utrangering -5 532-370-5 569 
Reklassifisering 000 
Akkumulerte avskrivninger per 31.12 589 74938 0820627 831 
Bokført verdi av driftsmidler holdt for salg 0192 2712 290 
Bokført verdi 31.12 317 95745 0555 162368 175 

 

Driftsmiddelgruppen maskiner og driftsløsøre omfatter i hovedsak maskiner knyttet til konsernets trykkerivirksomhet. Oppstillingen omfatter både kjøpte driftsmidler og driftsmidler fra merverdiallokeringer. Driftsmidlenes avskrives med utgangspunkt i følgende satser; Maskiner og driftsløsøre 6,67-25 %, Bygg og anlegg 5-10%. Se note 14 for informasjon om pantstillelser knyttet til konsernets driftsmidler. 

Pr 31.12.2014 var det totalt investert 80,9 mill i den nye trykkpressen. Av det er 13,6 mill relatert til ombygging i forbindelse med installasjon av pressen. Per 31.12.2015 er det bokført ytterligere 5,3 mill som del av sluttoppgjør for den nye pressen. Trykkpressen er levert innenfor de økonomiske rammene for prosjektet. 

Nedskrivninger i 2015 gjelder utrangering av materiell og løsøre både i forbindelse med flytting fra gammelt hovedkontor på Heimdal til nytt hovedkontor i Trondheim sentrum, samt utrangering av gammelt materiell ved ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim.