Oppstilling av konsernets finansielle stilling

Tall i 1.000 NOK   Note20152014              
EIENDELER     
Utsatt skattefordel 1828 67052 125 
Øvrige immaterielle eiendeler 7519 013624 901 
Varige driftsmidler 8351 331368 175 
Finansielle anleggsmidler 10,11,121 172 447221 282 
Pensjonsmidler 654 95132 534 
Anleggsmidler    2 126 411 1 299 018 
      
Varer  13 06312 114 
Fordringer 12,22 140 245163 041 
Bankinnskudd, kontanter 12 210 590218 077 
Eiendeler klassifisert som holdt for salg 82 2862 318 
Omløpsmidler  366 183395 550 
Eiendeler  2 492 5941 694 567 
      
GJELD OG EGENKAPITAL     
Innskutt egenkapital 21305 826305 849 
Opptjent egenkapital  1 244 116343 697 
Ikke-kontrollerende interesser  32 92126 599 
Egenkapital  1 582 863676 145 
      
Pensjonsforpliktelser 6125 154166 692 
Utsatt skatt 1864 88073 481 
Langsiktig rentebærende gjeld 12,13,14304 332345 170 
Langsiktig gjeld  494 367585 343 
      
Kortsiktig rentebærende gjeld 12,13,1439 06734 432 
Leverandørgjeld 1255 40655 273 
Betalbar skatt 189453 216 
Annen kortsiktig gjeld 12,17319 942340 143 
Gjeld klassifisert som holdt for salg 8516 
Kortsiktig gjeld  415 365433 080 
Gjeld  909 7311 018 423 
Egenkapital og gjeld  2 492 5941 694 568 

 

 

 

Se noter her