Oppstilling av konsernets totalresultat

Tall i 1.000 NOK    Note     2015   2014  
     
Salgsinntekter4,5     1 624 418 1 658 503 
Sum driftsinntekter 1 624 4181 658 503 
     
Varekostnad16231 072235 119 
Lønnskostnad                         6,19,23761 779728 843 
Annen driftskostnad15492 925489 679 
Sum driftskostnader 1 485 7761 543 640 
Resultat fra selskaper etter egenkapitalmetoden10 51 05038 941 
Driftsresultat (EBITDA) 189 692243 804 
     
Avskrivninger7,896 28888 690 
Nedskrivninger7,8106 74061 345 
Av- og nedskrivinger 203 028150 034 
Driftsresultat (EBIT) -13 33693 770 
     
Finansinntekter
13974 72644 519 
Finanskostnader1316 49917 188 
Netto finansposter 958 22727 331 
Ordinært resultat før skattekostnad 944 891121 100 
     
Skattekostnad på ordinært resultat186 53330 061 
Resultat etter skatt 938 35891 039 
     
Ikke-kontrollerende interesser 2 682690 
Aksjonærene i morselskapet 935 67690 349 
     
Andre inntekter og kostnader    
Poster som senere vil bli reklassifisert til resultatet    
Verdiendring over egenkaptialen11-373-11 357 
Kontantstrømsikring12,13206-2 439 
Inntektsskatt -56659 
     
Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultatet    
Estimatavvik pensjoner25 634-133 253 
Inntektsskatt -6 41435 977 
Totalresultatet (comprehensive income) 957 354-19 373 
     
Ikke-kontrollerende interesser 2,70,7 
Aksjonærene i morselskapet 954,7-20,1 
     
Resultat per aksje (basis og utvannet) 19,201,86 

 

Se noter her