Balanse

Tall i 1000 NOK
        Note 20152014                            
EIENDELER     
Anleggsmidler     
Immaterielle eiendeler     
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende 35 4952 541 
Utsatt skattefordel 127 2829 784 
Sum immaterielle eiendeler  12 77712 325 
      
Varige driftsmidler     
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 34 0765 808 
Sum varige driftsmidler  4 0765 808 
      
Finansielle anleggsmidler     
Investering i datterselskap 4,13713 055810 912 
Investeringer i aksjer og andeler 583 24476 228 
Pensjonsmidler 925043 
Andre fordringer 2,6140841 
Sum finansielle anleggsmidler  796 689888 024 
Sum anleggsmidler  813 542906 157 
      
Omløpsmidler     
Fordringer     
Kundefordringer 112961 122 
Andre fordringer 61 4242 144 
Kortsiktige fordringer konsernselskaper 11107 07189 704 
Sum fordringer  108 79092 970 
      
Sum omløpsmidler  108 79092 970 
SUM EIENDELER  922 332999 126 
      
EGENKAPITAL OG GJELD     
Egenkapital     
Innskutt egenkapital     
Aksjekapital ( 48 926 781 aksjer á kr 1 ) 7,848 92748 927 
Egne aksjer 8-58-35 
Overkursfond 8256 982256 982 
Sum innskutt egenkapital  305 851305 874 
Opptjent egenkapital     
Annen egenkapital 178 001261 799 
Sum opptjent egenkapital  178 001261 799 
Sum egenkapital  483 852567 673 
      
Gjeld        
Avsetning for forpliktelser     
Pensjonsforpliktelser 932 00238 112 
Sum avsetninger for forpliktelser  32 00238 112 
      
Annen langsiktig gjeld     
Gjeld til kredittinstitusjoner 10,13272 510304 210 
Sum annen langsiktig gjeld  272 510304 210 
      
Kortsiktig gjeld     
Gjeld til kredittinstitusjoner 1358 91925 094 
Leverandørgjeld 115 0834 277 
Skyldige offentlige avgifter  2 1942 226 
Foreslått utbytte 861 08648 892 
Annen kortsiktig gjeld  6 6888 643 
Sum kortsiktig gjeld  133 96989 132 
Sum gjeld  438 480431 453 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  922 332999 126 

 
Se noter her