Kontantstrøm

Tall i 1000 NOK                 20152014                  
Årsresultat før skattekostnad    -26 700102 706 
Resultatandel datterselskaper -107 071-201 389 
Ordinære avskrivninger 3 2414 344 
Nedskrivninger finansielle anleggsmidlerr 97 85760 000 
Pensjonskostnad uten kontanteffekt 699-3 466 
Endring i kundefordringer 826675 
Endring i leverandørgjeld 805678 
Endringer i konsernmellomværender 11 062 
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter -566-5 603 
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -30 907-40 994 
     
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -3 944-1 012 
Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler -519-870 
Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler -7 016-7 016 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -11 479-8 898 
     
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -31 700-31 694 
Innbetalinger konsernlån 016 243 
Utbetalinger av utbytte -48 869-85 622 
Innbetalinger utbytte fra døtre 0529 000 
Innbetaling av konsernbidrag og utbytte 89 70487 504 
Aksjeinnskudd i datter 0-85 000 
Kjøp og salg av egne aksjer -573559 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 8 563430 990 
     
Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende -33 824381 098 
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende 1.1. -25 094-406 194 
Beholdning av bankinnskudd og kontanter 31.12. -58 919-25 094 

 Av kontantbeholdningen er 13,3 mill. innestående på sperret bankkonto.