Note 2. Lønnskostnad og godtgjørelser

 

Lønnskostnad                  20152014                                                      
Lønn 24 97823 696 
Folketrygavgift 3 6043 796 
Pensjonskostnader 2 499-1 160 
Andre ytlelser 1 006684 
Sum 32 08827 017 
     
Antall årsverk per 31.12 2830 

 

2015                                               
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
Årslønn 1Prestasjons
basert lønn2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch152 9452 84608553804 081 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth2 9512 2200215213       2 649 
        
2014       
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
Årslønn 1Prestasjons
basert lønn 2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch152 5732 7795061 3633284 976 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth 579    2 1632382561872 844 


1) Årslønn er vedkommendes mottatte ytelser inkl. feriepenger i henhold til lønns- og trekkoppgave (tilsv.). For 2015 har konsernledelsen frasagt seg en fastlønnsregulering på 2%.

2) Konsernledelsen har en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil tre måneders lønn, og for resten av konsernledelsen inntil to måneders lønn, se også redegjørelse for lederlønnsplitikken for regnskapsåret 2015. Beløpet i tabellen omfatter prestasjonsbasert lønn utbetalt i regnskapsåret, men som gjelder måloppnåelse for året før. Konsernledelsen frasa seg prestasjonsbasert lønn for 2014 tilsvarende 40% uttelling for 2014. Følgelig er det ikke utbetalt prestasjonsbasert lønn til konsernledelsen i 2015. 

3) Tallene for pensjon er basert på innbetalinger gjort til vedkommendes pensjonsordning i 2015 i henhold til vedkommendes ansettelsesavtale. De ytelsesbaserte pensjonsordningene ble avviklet i 2014. 

4) Annen godtgjørelse består i hovedsak av fordel av firmabil, innberettet fordel av forsikringsordninger og øvrige naturalytelser. 

For beskrivelse av kompensasjonsordninger for ledende ansatte, se redegjørelse under Eierstyring og selskapsledelse kap 12.

 

  20152014
Utbetalt styrehonorar: Antall aksjer
eid i Polaris
Media ASA
 StyrehonorarKomitèhonorarSumStyrehonorarKomitèhonorarSum
Styret       
Styreleder Bernt Olufsen (styreleder)41834528     373173 173
Styremedlem Bente Rathe (nestleder) 1852220716315178
Styremedlem Stig Eide Sivertsen 1685222016350213
Styremedlem Trond Berger*  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Styremedlem Bente Sollid Storehaug 168 168163 163
Styremedlem Lena Victoria Svanberg  85 850 0
Styremedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas 108 10830 30
Styremedlem ansattrepresentant Marianne Leite 168 16883 83
Styremedlem ansattrepresentant Rune Setsaas 168 16883 83
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg951 1682219016315178
Varamedlem aksjonærvalgt Jon Binde   0  0
Varamedlem aksjonærvalgt Mona Lindal 15 15  0
Varamedlem ansattrepresentant Geir Forbregd 39 39  0
Varamedlem ansattrepresentant Torleif Rolfsen3000 0  0
Varamedlem ansattrepresentant Hilde Østmoe 0 0  0
Fratrådte styremedlemmer:        
Styremedlem Lars Svensson  833211416330193
Styremedlem Kristine Landmark  1002212219815213
Styremedlem ansattrepresentant Bjørn Sletvold 579 0080 80
Varamedlem aksjonærvalgt Lars Gustaf Ander  151530 30
Varamedlem Anne Britt Bekken  0023 23
Varamedlem ansattrepresentant Merete Amdam Holand951 0080 80
Valgkomite       
Leder valgkomiteen Jacob A Møller*  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Medlem valgkomiteen Unni Steinsmo  2727  0
Medlem valgkomiteen Arild Nysæther  3232  0
Leder valgkomiteen Roar Arntzen (fratrådt)  00 6565
Leder valgkomiteen Berit Rian (fratrådt)  00 4545
Medlem valgkomiteen Anne Breiby (fratrådt)  00 7070
Sum 1 7972512 0481 592305   1 895

* Oversikten viser mottatte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for angjeldende regnskapsår. For styremedlemmer som ikke mottar personlig honorar (gjelder Trond Berger og Jacob Møller, begge Schibstedt ASA) mottar Polaris Media ASA faktura fra vedkommende arbeidsgiver. For redegjørelse om styregodtgjørelse, se Eierstyring og selskapsledelse kap 11.

 

Revisors honorar                          20152014                                               
Lovpålagt revisjon 208490 
Skatterådgiving 162456 
Andre tjenester utenfor revisjon 84133 
Sum 4531 079