Resultatregnskap

Tall i 1000 NOK Note20152014                  
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER     
Annen driftsinntekt   16 66718 991 
Sum driftsinntekter  16 66718 991 
      
Lønnskostnad  2,932 08827 017 
Avskriving på varide driftsmidler og immatrielle eiendeler  33 2414 344 
Annen driftskostnad   16 59420 082 
Sum driftskostnader  51 92351 442 
Driftsresultat  -35 256-32 451 
      
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER     
Inntekt på investering i datterselskap 4107 071201 389 
Annen renteinntekt  2 1692 615 
Renteinntekt fra foretak i samme konsern  8 8595 588 
Nedskriving finansielle eiendeler  -97 857-60 000 
Annen rentekostnad  -10 844-13 561 
Annen finanskostnad  -841-875 
Netto finansresultat  8 556135 157 
Årets resultat før skatt  -26 700102 706 
Skattekostnad 12748622 
ÅRSRESULTAT  -27 448102 083 
      
OVERFØRINGER     
Overføring til og fra annen egenkapital 8-88 53453 191 
Foreslått utbytte 861 08648 892 
Sum overføringer  -27 448102 083 


Se noter her